Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1488                               от 23.07.2018 г.,                               град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, дванадесети състав, на осемнадесети юли  две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

                    Председател: Диана Ганева

 

при секретаря Г.С. и в присъствието на прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Ганева административно дело номер 748 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл. 203-207 от АПК във връзка с чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/.

Образувано е по искова молба на Д.Д.К., с ЕГН **********, в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала на  „Монадико“ ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: с.Черно море, ул.“Васил Левски“ №9, срещу Агенция по вписванията София, представлявана от изпълнителния директор З.Д., за заплащане на сумата в размер на 225 лева, претендирана като обезщетение за претърпени имуществени вреди по повод заплащане на държавна такса и адвокатско възнаграждение във връзка с търговско дело № 82/2018 г. по описа на Окръжен съд – Бургас, водено в резултат на отказ на длъжностното лице по регистрацията да извърши вписване на определени обстоятелства. Претендира разноски и по настоящото производство.

Ответната страна – Агенция по вписванията София, в отговор на исковат молба, оспорва така предявения иск, като неоснователен и недоказан и моли да бъде отхвърлен.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас изразява становище за основателност на иска.

Съдът, след като събра относимите към спора гласни и писмени доказателства, като взе предвид становището на страните, установи от фактическа страна следното:

От събраните по делото доказателства се установява, че е налице незаконосъобразен отказ на длъжностно лице по регистрация №20180129162123-3/02.02.2018г. за смяна на управителя и едноличен собственик на капитала  и прехвърляне на дружествения дял по портидата на „Монадико“ ЕООД. Отказът е отменен по съответния ред с влязъл в сила съдебен акт - Решение № 58/15.02.2018г., постановено по т.д. №82/2018г. по описа на Окръжен съд-Бургас.

Посочената фактическа обстановка не е спорна между страните.

Прието е като доказателство по делото материалите по т.д. № 82/2018 г. на Окръжен съд-Бургас.

При така установените обстоятелства, от правна страна съдът прави следните изводи:

Съгласно ТП № 2/19.05.2015 г. по д. № 2/2014 г. на ОСС на ГК на ВКС и на ОСС на колегиите на ВАС, т. 7, компетентен да разреши споровете по искове за вреди, произтичащи от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрация на Закона за търговския регистър е гражданският съд.

Към момента на приемане на тълкувателното постановление е действала разпоредбата на  чл. 28 ЗТР, съгласно която Агенцията отговаря за вредите, причинени от допуснати грешки и непълноти при пренасянето на информацията от заявлението или актовете по чл. 14 в търговския регистър, без да е уреден редът за предявяване на исковете за обезщетение на тези вреди.

Приетата с ДВ, бр. 105/2016 г. нова ал. 2 на чл. 28 ЗТР, постановява, че Агенцията отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията, по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. При промяна на нормативната уредба, каквато в случая е налице с приемането на  чл. 28, ал. 2 ЗТР, следва да се приложи новата разпоредба на закона, определяща, че вредите са причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията и отговорността за тези вреди е по реда на ЗОДОВ. Уреждането на отговорността на длъжностните лица по регистрация за техни незаконосъобразни актове, действия или бездействия води до извод, че правното основание на исковете за вреди е по чл. 203, ал. 1 АПК.

Въз основа на изложеното, съдът приема, че искът е допустим. Предявен е от страна, която има правен интерес от търсената защита и се основава на отменен отказ на длъжностно лице по ТР, с влязло в сила съдебно решение. Искът е насочен срещу надлежен ответник - юридическото лице в състава, на което е органът издал отменения отказ.

Разгледан по същество искът е основателен, по следните съображения.

Със заявление с вх.№20180129162123 е поискано вписване на промяна в обстоятелствата на дужеството  „Монадико“. Постановен е отказ на длъжностно лице по регистрация №20180129162123-3/02.02.2018г. Отказът е отменен по съответния ред с влязъл в сила съдебен акт - Решение №58/15.02.2018г., постановено по т.д. №82/2018г. по описа на Окръжен съд-Бургас. В кориците на т.д. № 82/2018 г. на БОС се намира договор за правна защита и съдействие и пълномощно, неоспорени от ответника (л.9), сключен на 02.02.2018 г. между Д.К. и адв.П. К.. Договореното адвокатско възнаграждение е в размер на 200 лв. От представения договор от 02.02.2018г. от адв. К. се установява, че същата е получила от Д.К. сумата от 200 лв. възнаграждение по договор за правна защита и съдействие, която сума е платена в брой, като е заплатена и сумата от 25 лв. – държавна такса.

Съгласно чл. 203 АПК гражданите и юридическите лица могат да предявяват искове за обезщетения за вреди, причинени им от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица. Исковете се разглеждат по правилата на АПК, като при празноти субсидиарно се прилагат правилата на ЗОДОВ.

Основателността на иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, съответно ангажирането на отговорността на държавата или общините, предполага установяването на кумулативното наличие на следните предпоставки:

Незаконосъобразен акт, действие или бездействие. В случаите, когато отговорността се претендира от незаконосъобразен административен акт, законът поставя изискването той да е отменен по съответния ред (съгласно чл. 204, ал. 3 от АПК). Вредоносен резултат, наличие на реална вреда (имуществена и/или неимуществена), настъпила за ищеца. Причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт, действие или бездействие и настъпилия вредоносен резултат. При липса на някой от елементите на посочения фактически състав не може да се реализира отговорността на държавата по посочения ред. С оглед разпоредбата на чл. 4 от ЗОДОВ, имуществената отговорност по този закон е обективна, безвиновна. Вината не е елемент от фактическия състав на отговорността.

В случая, съдът намира, че са налице и трите предпоставки за ангажиране отговорността на ответника. Налице е отказ, отменен като незаконосъобраен с влязло в сила решение на съд. За ищеца е настъпила имуществена вреда – неблагоприятно изменение на неговата имуществена сфера, тъй като същият е заплатил адвокатски хонорар в размер на 200 лв. и 25 лв. държавна такса Извършеното плащане се доказа от представения договор, имащ характер и на разписка от 02.02.2018 г., като сумата е платена в брой. Вредата за ищеца е пряк и непосредствен резултат от издадения отказ. В този смисъл е Тълкувателно решение /ТР/ № 1 от 15.03.2017 г. на ВАС по т. д. № 2/2016 г., О., I и II колегия. С оглед цитираното ТР съдът намира за неоснователни доводите на ответника, че претърпяната от ищеца загуба (намаляване на имуществото му) не е вреда, тъй като срещу заплащането е получена услуга, както и че тя не е пряка и непосредствена последица от отменения отказ. Адвокатската услуга е специфична, свързана с оказване на високоспециализирана помощ от страна на адвоката на лице обвинено в извършването на административно нарушение, от която то има нужда, за да се защити. Заплащането на адвокатския хонорар безспорно намалява имуществената сфера на потърсилото адвокатска помощ лице. Действително срещу заплатената сума то получава услуга, но до предоставянето на тази услуга не би се стигнало, съответно не би се стигнало до намаляване на имуществото, ако не е издаден отказът на длъжностно лице при Агенцията по вписвания, обявен за незаконосъобразен. Наличието на имуществена вреда е пряко свързано с приетото в Тълкувателно решение /ТР/ № 1 от 15.03.2017 г. на ВАС по т. д. № 2/2016 г., О., I и II колегия, задължително за съдилищата, че вредата за ищеца е пряк и непосредствен резултат от издадения отказ. След като постановеният отказ е признат за незаконосъобразен от съд с влязъл в сила съдебен акт, се дължат всички имуществени вреди, причинени на дружеството.

По изложените съображения искът се явява основателен и доказан по размер, поради което следва да се уважи.

При този изход на спора и на основание чл. 10, ал. 3 от ЗОДОВ ответникът следва да бъде осъден да заплати разноските и за настоящото производство, направени от ищеца в размер на 50 лв. държавна такса. Ищецът претендира и заплащането на възнаграждение за един адвокат. На основание чл. 10, ал. 3 ЗОДОВ такова искане може да бъде уважено, но само в случай, че е доказано реалното заплащане на адвокатското възнаграждение. В случая от представения договор за правна защита и съдействие от 15.03.2018 г. се установява, че страните са договорили заплащането на адвокатски хонорар пред първа съдебна инстанция в размер на 300 лева (л.3 от делото). Доказателства за реалното заплащане на тази сума са представени, поради което претенцията за възстановяване на заплатения адвокатски хонорар е основателна и следва да се уважи.

 Мотивиран от изложеното и на основание чл. 203 и сл. от АПК, Административен съд гр. Бургас, днанадесети състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Агенция по вписванията София, представлявана от изпълнителния директор З.Д., да заплати на Д.Д.К., с ЕГН **********, в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала на  „Монадико“ ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: с.Черно море, ул.“Васил Левски“ №9 сума в размер на 225 (двеста двадесет и пет лева) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, от които 200 (двеста) лева - адвокатски хонорар и 25 (двадесет и пет) лева - държавна такса.

 ОСЪЖДА Агенция по вписванията София, представлявана от изпълнителния директор З.Д., да заплати на Д.Д.К., с ЕГН **********, в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала на  „Монадико“ ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: с.Черно море, ул.“Васил Левски“ №9 сума в размер на  350 (триста и петдесет) лева, разноски по делото.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                                            СЪДИЯ: