ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

    708                        23.03.2018 година                               гр. Бургас

 

Бургаският административен съд, дванадесети състав, на двадесет и трети март две хиляди и осемнадесета  година, в закрито заседание, в следния състав:

 

Председател: Диана Ганева

 

като разгледа докладваното от съдията Ганева административно дело № 748 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по делото е образувано по искова молба на „Монадико“ ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: *****, представлявано от управителя Д.Д.К., срещу Агенция по вписванията –Търговски регистър за заплащане на сумата в размер на 225 лева, претендирана като обезщетение за претърпени имуществени вреди за заплащане на държавна такса и адвокатско възнаграждение във връзка с търговско дело №82/2018г. по описа на Окръжен съд –Бургас, водено в  резултат на отказ на длъжностното лице по регистрацията да извърши вписване на определени обстоятелства.

Настоящият съдебен състав, след като прецени служебно предпоставките във връзка с подсъдността на заявената от ищеца претенция, намира че същата не му е подсъдна.

Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ пред административните съдилища подлежат на разглеждане искове за обезщетение за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, т.е. при упражняване на властнически правомощия, свързани с възложените на тези административни органи и длъжностни лица със съответен закон функции. Такъв характер постановяваните от Агенцията по вписване актове не притежават,  не са административни актове, нито се издават по повод изпълнение на административна дейност.  Последните не подлежат на оспорване по реда на АПК пред административните съдилища, а подлежат на оспорване пред окръжните съдилища.  Разпоредбата на чл.28, ал.2 ЗТР не води до различен извод, доколкото в нормата е регламентиран реда за търсене на отговорност от Агенцията по вписванията за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията. Службите по регистрация осъществяват функциите си по Закона за търговския регистър на територията на съдебния район на съответния окръжен съд. Отговорността на Държавата за дейността на Агенцията по вписванията следва да се реализира пред общите съдилища по ГПК подобно на отговорността за дейността на правозащитните органи, какъвто характер носят белезите на производството и дейността на Агенцията, а не пред административните по АПК.

Отделно от това, не е регламентирано в чл.28 ал.2 ЗТР, че исковете се разглеждат по реда на чл.203 от АПК, което би довело до извод за компетентност на административните съдилища да разглеждат искове по ЗОДОВ срещу Агенцията по вписванията.

Съгласно т.7 от  ТП №2/2014г. от 19 май 2015г. на ВКС на Р България, ОС на съдиите на ГК на Върховен касационен съд и Първа и Втора колегия на ВАС делата по искове за вреди, произтичащи от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрация по Закона за търговския регистър са подсъдни на гражданските съдилища. При изменението на чл.28, ал.2 от ЗТР не е с отпаднало значение горното Тълкувателно постановление и е приложимо към настоящата искова претенция.

Мотивиран от горното и на основание чл. 135, ал. 2 от АПК, Административен съд гр. Бургас, дванадесети  състав,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 748/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

ИЗПРАЩА същото по подсъдност на Окръжен съд -Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                                      СЪДИЯ: