Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер      782                       28.04.2017  година         град  Бургас

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XІХ –ти административен състав, в публично заседание на двадесети април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                              

                                

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Христо Христов

                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. Чавдар Димитров                                                                     2. Ванина  Колева

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Галя Маринова

като разгледа докладваното от съдия Чавдар Димитров                            касационно административно дело номер 748 по описа за  2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Ж. Р.Д. – началник група ОП към ОД на МВР – Бургас, РУ - Приморско  против решение № 27/07.03.2017г., постановено по НАХД № 51 по описа за 2017г. на Районен съд – Царево, с което е отменено наказателно постановление № 16-4635-000204 от 06.11.2016г. (НП) на началник група към ОД на МВР – Бургас, РУ – Приморско в частта, в която на Ж.Ж. Г., на основание чл.174, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от същия закон е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. В останалата част НП е потвърдено.

В жалбата се излагат възражения, че съдебното решение е постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и нарушение на материалния закон – основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Заявява се, че е безспорен фактът, че водача е санкциониран за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта 1,06 промила, доколкото меродавно при определянето на същата е медицинското изследване.

Касаторът – РУ - Приморско при ОД на МВР Бургас, редовно и своевременно призован, не изпраща  представител.

Ответникът по касация - Ж.Ж.Г., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за основателност на  касационната жалба. Моли съда да отмени решението на Районен съд – Царево и да се постанови ново решение, с което да се потвърди НП.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

С обжалваното съдебно решение, РС – Царево отменя НП №16-4635-000204 от 06.11.2016г. на началник група към ОД на МВР – Бургас, РУ – Приморско, в частта с която за нарушение по т.1 от НП, а именно по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП на Ж.Ж. Г. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Счита, че е налице противоречие на описаното в АУАН нарушение и това възпроизведено в НП. Не ставало ясно каква е волята на административнонаказващия орган, а именно коя концентрация на алкохол в кръвта приема – от техническото средство или от химическата експертиза. Това е довело до невъзможност да се индивидуализира деянието, а от там и до накърняване правото на защита на санкционираното лице. Потвърждава НП в останалата му част – т.2 и т.3.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

С НП Ж. Г. е санкциониран за това, че на 19.09.2016г. около 01:30 часа, в гр. Приморско на ул. „Трети март“ управлявал МПС – „Мерцедес С 320 ЦСИ“ с рег.№ ***, след употреба на алкохол. Лицето е изпробвано с техническо средство АЛКОТЕСТ ДРЕГЕР 7510 с №0069, скалата на който е отчел 1,00 промила на хиляда от издишания въздух на водача. Издаден е талон за медицинско изследване №0345806, като съгласно протокол за химическа експертиза № 992/20.09.2016г. в изпратените за изследване проби кръв, взети от Г. се доказало етилов алкохол в количество 1,06 промила. Освен това водачът не е представил свидетелство за управление на МПС и контролен талон към него, а така също не е представил свидетелство за регистрация на МПС част 2.

Възраженията на касаторът са основателни. Настоящият касационен състав не споделя мотивите на първоинстанционния съд, с които е обосновал отмяна на наказателно постановление за нарушението по т.1 от него.

Проверката с техническо средство и медицинското изследване за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества са две различни алтернативни възможности, които контролиращия орган следва да предостави на проверявания водач на МПС с цел да бъде установено дали превозното средство се управлява с или без концентрация на алкохол в кръвта.

От съществено значение в настоящия случай за съставомерността на деянието по т.1 от НП е да се установи дали по делото е доказано управлението на МПС с концентрация на алкохол в кръвта. Разпоредбата на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП забранява на водача на пътно превозно средство да го управлява под въздействието на алкохол. Нормата на  чл.174, ал.1 от ЗДвП (в редакцията актуална към момента на проверката) предвижда санкция за водач, който управлява пътно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 до 1,2 промила.

Основен принцип в административнонаказателния процес е, че отговорността на отговорните лица се ангажира само за извършени от тях безсъмнено установени административни нарушения. Съгласно чл. 174, ал.4 от ЗДвП, редът, по който се установява употребата на алкохол, се определя от министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието.

Съгласно чл. 3, ал.2 и ал.3 от Наредба № 30/27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачи на МПС (Наредбата), при съставянето на АУАН при констатиране на концентрация на алкохол над 0,5 на хиляда или друго упойващо вещество длъжностното лице от съответната служба за контрол по ЗДвП съставя и талон за медицинско изследване, първият екземпляр от който се връчва на водача срещу подпис, като в него се посочват лечебното заведение, в което трябва да се яви за вземане на кръвна проба за изследване и срокът, в който трябва да стори това.

Чл.6 от Наредбата изброява хипотезите, в които употребата на алкохол се установява въз основа на резултатите от измерването с техническо средство, а именно - когато водачът откаже да получи талона за медицинско изследване, когато не се яви в определеното в него лечебно заведение и когато откаже да даде кръвна проба за изследване. По аргумент от противното във всички останали случаи, когато е издаден талон за медицинско изследване по реда на чл. 3 от Наредбата, меродавни за определянето на концентрацията на алкохол са именно резултатите от извършеното медицинско изследване.

Предвид това, не могат да се подкрепят правните изводи на първоинстанционния съд, довели до отмяна на т.1 от НП, че не ставала ясна волята на АНО коя от двете концентрации на алкохол приема. Видно от словесното описание на извършеното нарушение, органа приема за доказано наличието на етилов алкохол в кърта според протокола за извършена експертиза, а именно 1,06 промила. С оглед на това, решението в частта с която е отменено процесното НП е неправилно и следва да бъде отменено.

Поради тези съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 27 от 07.03.2017г., постановено по н.а.х.д. № 51 по описа за 2017 г. на Районен съд гр.Царево, в частта с която е отменил наказателно постановление № 16-4635-000204 от 06.11.2016г. на началник група към ОД на МВР – Бургас, РУ – Приморско  и вместо него постановява:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-4635-000204 от 06.11.2016г. на началник група към ОД на МВР – Бургас, РУ – Приморско в частта, с която с наказателно постановление № 16-4635-000204 от 06.11.2016г. на началник група към ОД на МВР – Бургас, РУ – Приморско на Ж.Ж. Г., на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от същия закон е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:    1.                      

                                                                        

                                                                         2.