О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

      Номер 1008                            Година  16.06.2014                 град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав на пети юни две хиляди и четиринадесета година в открито заседание в следния състав:

 

   Председател: Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                  Членове: 1. Румен ЙОСИФОВ

                                                                                                   2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 748 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по касационна жалба подадена юрисконсулт С., упълномощен от изпълнителния директор на  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.София против решение № 32/11.02.2014г., постановено по НАХД № 315/2013г. на Районен съд гр.Карнобат, с което е отменено наказателно постановление № 02-021/11.02.2013г. на Началник отдел „Рибарство и контрол“, гр.Бургас.

Ответникът – Р.Ш.Д. ***, редовно уведомен, оспорва касационната жалба и моли да бъде оставено в сила първоинстанционното съдебно решение.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

            Касационната жалба е процесуално недопустима за разглеждане, поради следните мотиви:

С оспореното решение е отменено наказателно постановление № 02-021/11.02.2013г. на Началник отдел „Рибарство и контрол“, гр.Бургас, с което за нарушение на чл.88 от Закона за рибарството и аквакултурите на Р.Ш.Д. е наложена глоба в размер на 1 000,00 лева.

            Съгласно чл.91, ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите, наказателните постановления за нарушения по този закон се издават от министъра на земеделието и храните или от оправомощени от него длъжностни лица. Наказателно постановление  № 02-021/11.02.2013г. е издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол“, гр.Бургас, който черпи своите правомощия от Заповед № РД-09-1300/09.11.2012г. на Министъра на земеделието и храните. Видно от тази заповед изпълнителният директор на ИАРА не е измежду лицата, на които е възложено правомощие да издават наказателни постановления за нарушения по ЗРА, като на него му е възложен само контрола по изпълнението на заповедта на министъра. Ето защо, след като изпълнителният директор на ИАРА не е измежду оправомощените с издадената за целта заповед лица, той не разполага и с право на жалба против решението с което е отмененото наказателното постановление, издадено от друг орган в рамките на агенцията, още повече, че не е бил и страна в съдебното производство в което е постановено обжалваното решение. Обстоятелството, че административнонаказващият орган е йерархично подчинен на изпълнителния директор на ИАРА не променя изложения извод, тъй като оправомощените да издават наказателни постановления лица, се определят от министъра на земеделието и храните, а не от изпълнителния директор, в която хипотеза е възможно и сам да издаде наказателното постановление, защото делегирането на правомощия не отнема собствените такива.

По изложените съображения Административен съд гр.Бургас приема, че определението за даване ход на делото по същество следва да бъде отменено, жалбата да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба подадена от юрисконсулт Стоянов, упълномощен от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.София против решение № 32/11.02.2014г., постановено по н.а.х.д. № 315/2013г. на Районен съд гр.Карнобат.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 748 по описа за 2014г. на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                          2.