ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 30.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тридесети май                                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 747 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.37 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И. с представено пълномощно, находящо се на лист 155 от административно дело № 2350/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас при първоначално разглеждане на делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на МП „ПРИСТАНИЩЕ ЦЕНТЪР БУРГАС”, редовно уведомен, юрисконсулт Т. и юрисконсулт      Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 158 от административно дело № 2350/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас при първоначално разглеждане на делото.      

        

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.В.Л..

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт И.: Поддържам жалбата ведно с наведените в нея доводи за неправилно и незаконно издадено решение. Доказателствата са събрани, други няма да се събират. Моля да се дадете ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата. Нови доказателства няма да сочим.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото събраните вече писмени доказателства при първоначалното разглеждане на делото.

 

С оглед принципа на устност и непосредственост намира за необходимо да изслуша повторно заключението на вещото лице Д.Л., което се явява в днешно съдебно заседание, със снета по делото самоличност.

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което вече е слушано при първоначалното разглеждане на делото и го поддържам.

 

Уведомявам съда, че по настоящото дело пробата от процесният продукт е бил само в една бутилка, която е взета от Митническия пункт на 12.08.2014г. и след това е разделена на три за изследване в различни лаборатории: лабораторията в „НИСИ“ ЕООД гр. София, лабораторията на „SGS България“ и комплексната лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива към Университет „Проф.д-р А.Златаров“ гр.Бургас. Направените анализи са приложени към експертизата по делото, която е от 10.11.2014г. Т.е. тази проба е изразходена напълно и към настоящия момент няма проба от този продукт. В протокола за анализ от „SGS България“ е упоменато, че е останало някакво количество, което е пломбирано с пломба на „SGS България“, но съгласно системата за управление на качеството на лабораторията такива проби се пазят 90 дни след издаването на протокола. Те. към настоящия момент нямаме годна проба.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Какъв е състава на нефтопродукта при неговата първична обработка и по-конкретно да обясните какви видове въглеводороди се съдържат в него.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В резултат на изготвената по делото експертиза  е доказано, че продуктът е от нефтен произход и представлява мазут, т.е. фракция, получена като остатък от атмосферната дестилация на нефта и кипи при над 360 градуса. Този продукт се внася с оглед да се преработва чрез специфични дълбочинни методи с помощта на катализатори.

 На този продукт не сме правили анализ кои са основните въглеводороди, но теоретично бих казала какви са те в продуктите от първичен произход, какъвто е процесният продукт.

В нефта, както и в мазутите, които са фракция получена след първична дестилация на нефта, се съдържат предимно парафинови, нафтенови въглеводороди, ароматни въглеводороди, има съдържание на полярни съединения и асфалтени. Като критерий за това, че продуктът е от първичен произход и няма друга група въглеводороди като напр.олефиновите (олефиновите въглеводороди се съдържат в продукти от вторичен произход, които са претърпели каталитични промени, в резултат на което те са се получили), като критерий за това дали в даден нефтен продукт има компоненти от вторичен произход, е показателя бромно число толуенов еквивалент и ксиленов еквивалент.

 

 СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да говорим само за  въглеводородите при първична преработка.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това са парафинови, нафтенови, ароматни, асфалтенови и полярни съединения.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От тези изброени въглеводороди, кои са хибридните?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В химията под „хибриден въглеводород“ се разбира продукт, в който има преобладаваща част от дадена група въглеводороди.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В процесния продукт има ли изобщо хибридни въглеводороди?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип има в нефтопродуктите. В някои от тях има ароматно ядро, например със странични заместители парафинова верига или нафтенов цикъл. Друг тип хибридни въглеводороди са тези, които съдържат нафтенов цикъл със странична парафинова верига.

На въпроса - в процесния продукт по принцип, да, има хибридни въглеводороди.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Дали е вярно следното съждение:

Ако в процесния продукт ароматните въглеводороди преобладават тегловно над 50% над хибридните,  означава ли това,         че преобладават ароматните съставки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нека пак да уточним – ако тези хибриди имат ароматно ядро в молекулата си, съгласно Обяснителните бележки на Хармонизираната система те ще се отнесат към  ароматните съставки или ще са другият тип хибридни съединения, които комбинират в структурата си парафинова верига с  нафтеново ядро.

Последният тип хибридни структури, които имат нафтеново ядро с парафинова верига не могат да се отнесат към ароматните съставки, тъй като нямат ароматно ядро в структурата си.

 Т.е. няма как да отговоря на въпроса, защото няма как да кажа каква част от хибридните въглеводороди са такива, които съдържат парафино-нафтенови структури или пък обратно.

 

Юрисконсулт Т.: Може ли вещото лице да каже в конкретния случай кои са хибридните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Хибридните могат да бъдат два вида.

Нафтеново ядро с парафинова верига ще попаднат в групата на парафино-нафтеновите въглеводороди.

 

Юрисконсулт Т.: В конкретния случай кои са хибридни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Парафино-нафтеновите съдържат парафинови въглеводороди, нафтенови въглеводороди и хибридни структури, в които има нафтенов пръстен и странични заместители парафинови вериги.

В групата на парафино-нафтеновите въглеводороди са включени чистите парафинови въглеводороди, чистите нафтенови и хибридни между тези две групи въглеводороди. В случая те са неароматни въглеводороди, защото нямат ароматно ядро в структурата си.

Под хибридност се разбира в молекулата на даден въглеводород да има различни структурни звена. Но в групите въглеводороди, които присъстват като цяло в нефта, казахме, че това са парафиновите, нафтеновите, ароматните, полярните и асфалтените, полярните съединения – това са въглеводороди, които съдържат в структурата си хетероатомите, като азот, сяра, кислород. Тези атоми са свързани в различни функционални групи и те придават полярността на групата. Затова този вид въглеводороди, които се съдържат в нефта и нефотопродуктите са отделени в отделна група нар.полярни съединения.

Последните научно-следователски разработки установят, че една част от тези  полярни съединения имат ароматно ядро в структурата си, а други нямат такова ароматно ядро. С други думи, ако гледаме критерият наличие на ароматно ядро, което е съществено, за да отделим ароматни и неароматни структури, ако има наличие на ароматно ядро, ще отиде в ароматни съставки. Тази част от полярните съединения, за които е установено, че имат ароматно ядро в структурата, тя ще се отнесе към ароматни съставки. Но когато е установено, че една част от полярните съединения не притежават ароматно ядро в структурата си, тогава те ще се отнесат в групата на неароматните въглеводороди.

 

Юрисконсулт Т.: Има ли такива, които са полярни съединения, но нямат ароматно ядро?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, има такива.

 

 

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Как ще обясните изречението в експертизата „При по-високо кипящите фракции преобладават въглеводородите с хибриден характер“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Процесният продукт е точно такъв като цяло. Във високо кипящите фракции се концентрират повече хибридни структури, защото там са представителите на тези въглеводороди, които са получени в резултат на уплътнителни кондензиращи процеси още в процеса на образуването на нефта.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Като коментираме това изречение  „При по-високо кипящите фракции преобладават въглеводороди с хибриден характер“, тогава съотношението между въглеводороди с хибриден характер и ароматните въглеводороди, това съотношение между тези две групи въглеводороди как оказва влияние на процента на ароматните съставки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Сравняваме на база на различните критерии на разделяне на различните продукти. Не можем да ги сравним, но в групата на ароматните съставки има също значителен процент от такива хибридни структури.

 

Юрисконсулт Т.: Хибридите биват както ароматни, така и неароматни. Във високо кипящите фракции преобладават хибридни въглеводороди, кои от двете сте имали предвид?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Зависи от произхода на нефта, от начина на преработване и т.н. Не можем да сравняваме групи въглеводороди по различни критерии. Под хибридност разбираме молекула, в която има различни единици.

 

Юрисконсулт Т.: Ако има неароматно ядро с ароматна верига?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ароматна верига няма, има само ароматно ядро.

Може да има хибридна структура, която съдържа ароматно ядро и неароматно ядро. Съгласно определението на Хармонизираната система тогава  ще отидат към продукт с ароматни съставки, след като има ароматно ядро.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Методът ASTM D 2007-98 за какво изследване е приложим – за установяване на ароматните съставки ли или за ароматните въглеводороди?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е метод за определяне на груповия въглеводороден състав на тежки нефтени масла, т.е. да се определят точно тези групи на въглеводородите, които изброих – парафинови, нафтенови, ароматни, асфалтенови и полярни.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Кой е методът тогава, посредством който се определят ароматните съставки? Има ли въобще такъв метод?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Установявайки факта, че полярните съединения, една част от тях имат ароматен характер, бихме могли да кажем, че само по този метод ASTM D 2007-98 или с помощта на друг,  не би могъл да даде отговор на въпроса какво е съдържанието на ароматните съставки. Може да се използват резултати от последните научно-изследователски работи, които дават комбинация от няколко метода, но някои от тях не са стандартизирани. За изясняване на природата на въглеводородите в тежки нефтени продукти напоследък се използва масспектрометрия, комбинирана с различни други методи за изпитване, но предварително пробата пак се разделя. Самият метод масспектрометрия не е стандартизиран.

 

 СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да разбирам, че няма  стандартизиран метод, по който да се определят ароматните съставки. Тогава, методът, който е ползван при изготвяне на митническата лабораторна експертиза, който метод е определил процентът на ароматните въглеводороди, може ли теоретично въз основа на това изследване да се направи извод за тегловното съотношение между ароматни и неароматни съставки?

Т.е., от частното, от изследваното за ароматните въглеводороди, да направим извод за общото - за съотношението между съставките.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Според мен не може. Още когато сме разглеждали експертизата при първоначалното разглеждане на делото съм коментирала некоректността на метода. В заглавието си той дава, че се определят ароматни съставки, а формулата, която е приложена за изчисление е за определяне на ароматни въглеводороди, но не са определени другите групи въглеводороди, в които има ароматни ядра - като асфалтеновите въглеводороди, полярните съединения. Количествено са определени само парафино-нафтеновите въглеводороди.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При начина, по който е направено изследването в Митническата лаборатория, може ли да се направи извод, че неароматните съставки преобладават над ароматните съставки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имайки предвид, че една част от полярните съединения имат неароматен характер, т.е. не съдържат в молекулата си ароматно ядро, но те не са определени по начина, по който регламентира Приложение А, не можем да кажем, че неароматните съставки преобладават над ароматните. 

При метода по Приложение А се определят само парафино-нафтеновите въглеводороди, които по своя характер са неароматни. Но не са отделени първо полярните съединения и второ не е определено каква част тях имат неароматен характер.

 

         СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В резултат на всички тези изследвания - МЛЕ, Вашата експертиза, различните показатели, по които са правени изследванията на процесния продукт, може ли да се каже, че неароматните съставки преобладават тегловно над ароматните. Т.е. има ли въобще основание да се класира продукта в позиция 2710 изначално?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така, както е възложена експертизата и методите, които са използвани за изпитване на продукта, ние не сме целяли определяне на ароматни и неароматни съставки или въглеводороди. Въобще не сме имали възложена такава експертиза.

        

Юрисконсулт И.: Нямам въпроси към вещото лице. Нямам доказателствени искания. Моля да дадете ход на делото по същество.

         Юрисконсулт Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Няма да соча доказателства. 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт И.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалваното от нас решение на началника на МП „Пристанище Бургас Център“ като неправилно и незаконосъобразно по съображенията, които сме изложили както в сезиращата жалба и направените допълнения към нея, така и подробните писмени бележки, които сме представили,  които моля да съобразите при постановяване на решението. Моля да съобразите утвърдената практика на ВАС по идентични случаи и ни присъдите разноските по делото.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна. Решението е издадено от компетентен орган, в предвидените от закона форма и срок, издадено след изготвена експертиза и становище на дирекция „Тарифна политика“, което считаме за правилно. Даже да се приеме, че са определени ароматните въглеводороди, считаме, че след като преобладават ароматните въглеводороди, които са по-тясното понятие, следва да преобладават ароматните съставки, които са по-широкото понятие съгласно решението на СЕС.

Моля да ни се присъдят разноските по делото. 

 

Юрисконсулт Г.: Предвид обстоятелството, че в днешно съдебно заседание вещото лице не можа да посочи стандартен метод, по който да бъде определено тегловното съотношение между ароматните и неароматните съставки, считам че правилно митническите органи са приложили методът посочен в Приложение А, тъй като той е регламентиран в нормативните актове, с които митническият орган следва да се съобрази, тъй като се доказа, че това е единственият метод по Приложение А, чрез който може да се установи съотношението между ароматни и неароматни съставки, твърдя че този метод, въпреки заключението на вещото лице, че не е коректен, е единственият метод, който дава информация за това съотношение и следва да се съобразяваме с този метод и да бъде прилаган за изследване именно за това съотношение. То се прилага в Митническата лаборатория, тъй като е за целите на митническото тарифиране. Поради което, след като се запознаете с целия доказателствен материал, моля да потвърдите решението на началника на МП „Пристанище Бургас Център“.

 

Реплика на юрисконсулт И.: Във връзка с твърдението, че при установяване преобладаващото съотношение между ароматни и неароматните въглеводороди, следва да се заключи, че ще преобладават и ароматните съставки, заявявам, че нито Приложение А, нито извършените изследвания и събрани по делото доказателства установяват преобладаването на ароматните въглеводороди.  И от разпита на вещото лице в днешно съдебно заседание се установи, че съществува група въглеводороди, които не са анализирани, каквито са полярните, които могат да съдържат в себе си както ароматно, така и неароматно ядро, поради което остава една група, която не може да се отнесе нито към ароматните, нито към неароматните, поради което по делото няма установено преобладаващо съотношение на ароматни въглеводороди, поради което това е недоказано.

 

Дуплика на юрисконсулт Г.: Когато сме правили изследванията в митническата лаборатория при изготвяне на митническата лабораторна експертиза, резултатите не установяват само ароматни въглеводороди, а установяват ароматни съставки, тъй като в резултата, който е получен като разлика до 100% попадат и асфалтените, които по своята същност също са ароматни съставки.

 

Юрисконсулт И.: В приложената по делото митническа лабораторна експертиза няма анализиране на асфалтените.

Юрисконсулт Г.: Нашето възражение е точно това, че те са останали вътре в процентите на ароматните въглеводороди в тази разлика до 100%.

 

Юрисконсулт И.: Това е предположение, което е неустановено по делото.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: