ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 03.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На трети юни                                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 747 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Щ.Д.К., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат П.А. редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Поморие, редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат А., редовно упълномощена.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ АРНАУДОВА: Поддържам жалбата.

Моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да отговори на следните въпроси:

Извършван ли е нов строеж в дворното място и специално постройката, за която се отнася заповедта?

Има ли характера на основен или текущ ремонт извършеният нов  покрив, описан в заповедта?

Има ли усвояване на нова площ?

Има ли изпълнени нови зидове или конструктивни елементи?

Довел ли е до разширение на постройката ремонтът на покрива?

При сравнение на регулационните планове на гр. Поморие от 1968 г., начиная, този от 1988 г. и следващите, съществувала ли е процесната постройка и има ли идентичност между нея по тогавашните планове и следващите занапред?

АДВОКАТ А.: От името на Община Поморие заявявам, че процесната заповед е законосъобразна и не е налице основанието така, както е визирано в жалбата, че тази незаконна постройка не касае строеж. Преди днешното съдебно заседание  в последния момент узнах, че за тази сграда е имало производство по чл. 195 ЗУТ за премахване като негодна за ползване, застрашаваща сигурността на строежа. Имаше административно производство, приключило със съдебно решение, с което е прието, че следва да бъде отменена тази заповед, поради това, че няма изследване на комисията по чл. 196 ЗУТ, т. е. може ли евентуално да бъде заздравена. След това решение жалбоподателката, без да направи необходимото искане пред комисията по чл. 196 ЗУТ и констатиране може ли така съществуващата сграда да бъде заздравена, тя започва сама под формата, както ги нарича ремонтни дейности, а те не касаят ремонтна дейност, а вече допълнително строителство. Това е нещо, което фактически пречи на съседите съответно да ползват своята собственост.

Ще моля да ми дадете възможност да представя тази преписка. За сведение на процесуалния представител на жалбоподателката последният план е действащ от 1988 г. за гр. Поморие. Не чух задача за търпимостта на строежа. Твърдим че се касае за ново строителство – дострояване по-точно.

Моля да ми се даде възможност да Ви посоча номера на административното дело и да приложа преписката.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да допусне извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от пълномощника на жалбоподателката в днешно съдебно заседание с уточнението, че вещото лице следва да посочи към кой момент най-рано са налични обективни следи за съществуването на процесната постройка, както и да посочи в случай, че е извършван ремонт, какви конкретно строително-монтажни дейности са извършвани, има ли усвояване на допълнителна площ в резултат на извършването на тези дейности, както и да отговори на въпроса: Процесната постройка така, както е описана в заповедта с оглед техническите си параметри, съответствала ли е на ПУП, действащ към момента на изграждането й и на действащия към момента на изготвяне на заключението.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от пълномощника на жалбоподателката с уточненията, направени в обстоятелствената част на това определение.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лева, които да се внесат в 20-дневен срок от днес от жалбоподателката.

За вещо лице НАЗНАЧАВА инж. С.Б..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.10.2015 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: