ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 31.05                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На тридесет и първи май                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

         ЧЛЕНОВЕ: 1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

           2.МАРИНА НИКОЛОВА

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 746 по описа за 2018  година.

 

На именното повикване в 10:35  часа се явиха:

 

За Прокуратурата на Република България, редовно и своевременно призована, се явява прокурор Колев от ОП-Бургас.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Средец, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

         

           ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА    

 

Производството по делото е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура град Бургас, във връзка с преписка изх.№ 560/2018 година на Административен отдел при ОП Бургас срещу чл.14, ал.6, изр.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение по протокол №3/03.12.2015 година на Обищински съвет град Средец, както и по допълнителен протест, с който се оспорва и чл.81, ал.2 от същия правилник.

Съдът УКАЗВА на оспорващия, че в негова тежест е да докаже, че са налице основания обосноваващи незаконосъобразността на нормативния акт.

Съдът УКАЗВА на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже съществуване на фактическите и правните основания за приемане на оспорения нормативен акт.

Съдът НАПОМНЯ на страните, че в случай, че претендират разноски, същите трябва да представят списък на разноските най-късно до приключване на съдебното заседание в настоящата съдебна инстанция.

Съдът докладва постъпилата административната преписка с вх.№ 3813/2.04.18 година по издаване на нормативния акт, чиито текстове са оспорени.

Съдът ДАВА възможност на страните да изложат съображения във връзка с доклада и доказателствата по делото.

 

          ПРОКУРОРА КОЛЕВ: Нямам възражения по доклада. Да се приемат представените доказателства. Няма да сочим нови доказателства. Поддъръжам протеста и допълнителния протест. Уточнявам,  че се  касае за разпоредбата на чл.14, ал.6, тъй като на няколко места е допусната печатна грешка. Моля да ни се присъдят направените разноски.

Съдът намира, че представените по делото писмени доказателства, съдържащи се в административната преписка по издаване на оспорения нормативен акт, както и тези, приложени към протеста са относими към предмета на делото, поради което

 

       О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото писмените доказателства съдържащи се в административната преписка по приемане на нормативния акт и приложени към подадения протест.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

                ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Поддържам протеста и допълнителния протест. От събраните доказателства е установено, че при проверка е констатирано противоречие. В чл.14 ал.6 от Правилника противоречи на ЗМСМА  е дадено различно от законосъобразния начин решение, което по своята същност противоречи на разпоредбата на Правилника. Пряко противоречи на чл.24, ал.3, където изрично са отбелязани хипотезите, с които могат да  се прекратят  правомощията на председателя на Общинския съвет. По отношение на допълнителния протест е установено, че в чл.81, ал.2 от същия правилиник са налице взети решения по отношение на командироването на общински съветници,  което също противоречи на нормативен акт – чл.16, ал.2 от Наредбата за служебните командировки в чужбина, където е предвидено, че именно кметът следва да извърши командироването, а не председателя на общинския съвет. Също е налице  противоречие и моля да отмените посочения чл.81, ал.2 от Правилника.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:46 часа.

           

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: