Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер    781                         27.04.2017  година         град  Бургас

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XІХ –ти административен състав, в публично заседание на двадесети април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                              

                                

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Христо Христов

                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. Чавдар Димитров                                                                     2. Ванина  Колева

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Галя Маринова

като разгледа докладваното от съдия Чавдар Димитров                            касационно административно дело номер 746 по описа за  2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационната жалба на Община Несебър, чрез процесуален представител – юрисконсулт Н.Т., против Решение № 111/21.02.2017г постановено по НАХД № 51 по описа на Районен съд – Несебър за 2017г., с което е отменено наказателно постановление № 435/26.10.2016г. (НП) на вр.и.д. кмет на Община Несебър, с което на Д.Р.Р. за нарушение на чл.3, ал.1 от Наредба №1 на Общински съвет – гр.Несебър (Наредбата), на основание чл.3, ал.3 във връзка с чл.61, ал.3 от Наредбата е наложено административно наказание глоба в размер на 2400лв.

В касационната жалба се излагат аргументи, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Ответникът –  Д.Р.Р., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Моли съда да остави в сила решението на Районен съд – Несебър като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

С НП, на Д.Р.Р. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 400лв., за това, че на 25.08.2015г., около 00:40 часа, в гр.Несебър на южен плаж, като управител на увеселително заведение „Капитан Джак“, разрешава и допуска използването на озвучителна техника, като заведението е без необходимата шумоизолация и в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси.

За да постанови оспореното решение, първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на АУАН и НП са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са ограничили правото на защита на Р.. Според съда, установеното разминаване между описанието на нарушението в АУАН и това в НП, е съществено. В АУАН е посочено, че лицето „допуска“ използването, а в НП деянието е описано като „разрешава и допуска“. Заявява, че съгласно чл.10 от ЗАНН, „допустителите“ се наказват само в изрично предвидените случаи. Счита, че нарушението не е квалифицирано по правилен начин. Според съда, Р. не е наказан за нарушение, влизащо в обхвата на чл.3, ал.1 от Наредбата.

Настоящата касационна инстанция счита решението на първоинстанционния съд за валидно и допустимо, постановено при липса на допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила макар и с мотиви, различни от изложените.

Съгласно чл. 3, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет Несебър, се забранява използването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимата шумоизолация, както и в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси. Съобразно посочената като нарушена норма, забраната се отнася за определени периоди от годината - от м.октомври до м.април включително – след 22,00 часа до 07,00 часа и от м.май до м.септември включително – след 24,00 часа до 07,00 часа.

В нормата на чл.3, ал.1 от Наредбата са визирани две хипотези на забрана за използване на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения. Първата касае използването на такава в заведения без необходимата шумоизолация, а втората – открити заведения в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси. Разграничението е с оглед вида и конструктивните характеристики на заведението и е свързано с целта на въведената забрана за необезпокояване почивката на живущите и гостите на хотели в близост до заведението след съответното часово време. 

От описаното в АУАН и НП нарушение, а така също и от показанията на актосъставителя, се установява, че увеселителното заведение „Капитан Джак“ е без необходимата шумоизолация, тъй като не е представило съответните документи, както и че се намира в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси.

В АУАН и НП липсва описание на конкретно установени при проверката факти и обстоятелства, осъществяващи състава на нарушение, а именно не е конкретизирана използваната озвучителна техника.

След като е вменено нарушение, изразяващо се в използване на озвучителна техника, то следва същата да бъде установена и доказана от административнонаказващия орган с посочване на вида, марката, модела и основните й характеристики. В случая се касае не само за липса на описан съществен реквизит по смисъла чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, но и за липса на описан съставомерен елемент на деянието от съществено значение за ангажиране отговорността на санкционираното лице. Характеристиките и точната индивидуализация на техниката са от съществено значение и за преценката на обстоятелствата около наличието или не на маловажен случай по смисъла на чл.28 ЗАНН, която както наказващият орган, така и съда са задължени да сторят. Изложеното налага извод за наличие на допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при издаване на акта и наказателното постановление, довело до възпрепятстване на правото на защита на жалбоподателя, което от своя страна е основание за отмяна на наказателното постановление.

Като е отменил издаденото НП, Районен съд – Несебър е постановил правилно съдебно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Затова, на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №111/21.02.2017 година по н.а.х.д. № 51/2017 година на  Районен съд – Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: