ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шестнадесети юни                                          две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 746 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бургас транс 2008” ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Й.П., надлежно упълномощена, представя пълномощно

За ответника директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Дикова, надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № Р-02-1400947-091-01/17.12.2014г. издаден от орган по приходите, поправен с РА № П-02000215001931/09.01.2015г. и РА № П-0200021504141-003-001/13.02.2015г., потвърден с Решение № 72/27.02.2015г. на директор Дирекция „ОДОП” Бургас.

Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

ДОКЛАДВА, че по делото на 27.05.2015г. е постъпила молба от процесуалния представител на жалбоподателя, с искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза и формулирани въпроси в нея.

ДОКЛАДВА, че по делото на 28.05.2015г. от процесуалния представител на жалбоподателя е постъпила молба с искане да бъде задължен ответника да представи справка за регистрирани касови апарати на доставчици на жалбоподателя, евентуално тази задача да бъде поставена на вещото лице.

ДОКЛАДВА, че в отговор на разпореждане на съда от 29.05.2015г. от ответника е постъпила молба, с приложени 17 бр.справки за фискални устройства на доставчиците на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ П. – Поддържам подадената жалба и моля да уважите доказателствените искания, за които съм представила нарочни молби за назначаване на експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ ДИКОВА – Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложени към преписката писмени доказателства, както и допълнително представените такива, във връзка с указания на съда.

Нямам доказателствени искания. Само по молбата с въпросите за съдебно-счетоводната експертиза искам да уточня, че във фактурите е записаното като предмет на доставка само резервни части, а самото лице не е представило опис на резервни части, такива документи в преписката липсват, не зная как ще отговори вещото лице на поставения въпрос. Нямам искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.26 от делото, както и решение №72/25.02.2015г., заповед РД-294/07.05.2014г., и представените с вх.№ 5284/05.06.2015г. писмени доказателства във връзка с разпореждане на съда в тази насока от 29.05.2015г. находящи се от л.531-548 от делото.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши проверка в счетоводството на жалбоподателя да даде заключение по въпросите, формулирани от адвокат П., депозирани по делото с нарочна молба от 27.05.2015г.(л.528), като вещото лице да отговори на въпросите по доставчици, да проследи стоките и услугите предоставени от всеки от доставчиците поотделно, кога са осчетоводени, как са изписани от счетоводството на жалбоподателя и т.н., според зададените последователно въпроси в молбата, както и да опише вида на стоките и услугите, които са предмет на съответните доставки.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 450 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд гр.Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице М.Л., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.10.2015г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ДАВА възможност на двете страни в едномесечен месечен срок от днес, в писмен вид да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: