Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер     1085                    от 01.06.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на седемнадесети май две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Чавдар Димитров

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря М.В. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 745 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Кмета на Община Несебър, чрез процесуален представител – адв. Е.Д. *** против Решение № 74/16.02.2018 г., постановено по НАХД  № 2765/2017 г. по описа на Районен съд - Несебър, с което е отменено Наказателно постановление № 880/30.10.2017 г. на касатора, с което за нарушение на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредба № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър (Наредба № 6) и на основание чл. 129, чл. 13, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 9, ал. 1 и 3 и чл. 125 от Наредба № 6, на „СЪНРАЙЗ“ АД с ЕИК 115849131 е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията са ангажирани нови писмени доказателства – копие на товарителница за връчване на писмо-покана. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – „СЪНРАЙЗ“ АД с ЕИК 115849131 със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от Изпълнителния директор Н.И.Б. редовно призован не изпраща представител и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на  оспорването като излага съображения в тази насока.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд Несебър е образувано по жалба на „СЪНРАЙЗ“ АД  против Наказателно постановление № 880/30.10.2017 г., издадено от Кмета на Община Несебър, с което за нарушение на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Наредба № 6 и на основание чл. 129, чл. 13, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 9, ал. 1 и 3 и чл. 125 от Наредба № 6, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева. От събраните пред районния съд доказателства се установява, че на 04.09.2017 год. в 10.30 часа в гр. Свети Влас, в.с. „Елените“ е констатирано изхвърлено голямо количество смесен битов и строителен отпадък на неразрешено за целта място. Установено е, че поземлените имоти, върху които са констатирани изхвърлените отпадъци са собственост на „СЪНРАЙЗ“ АД гр. Пловдив. В хода на проверката, на място е имало 3 броя тежка механизация, като при разговор с един от водачите, същия е заявил, че работи към фирмата, стопанисваща в.с. „Елените“, а отпадъка е от обекти, намиращи се на територията на в.с. „Елените“. Така описаните констатации са били обективирани в констативен протокол, въз основа на който е съставен АУАН и наказателното постановление, в които е описано в какво се състои нарушението относно натрупването на отпадъци.

Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд Несебър е приел, че при съставянето и при връчването на АУАН са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които обосновават незаконосъобразността на атакуваното НП и налагат неговата отмяна.

Решението на Районен съд Несебър е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд Несебър само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай посочените в касационната жалба доводи са основателни.

При постановяване на оспореното решение, Районен съд Несебър е приел, че при съставянето на АУАН Е, сер. А № 01248/19.09.2017 год. са нарушени разпоредбите на чл. 40 и чл. 43 от ЗАНН, регламентиращи реда за съставяне и връчване на АУАН. Настоящият касационен състав не споделя така формирания от първоинстанционния районен съд извод по следните съображения:

От събраните в хода на първоинстанционното производство писмени и гласни доказателства се установява, че в хода на извършената на 04.09.2017 год. проверка във в.с. „Елените“ от служители в отдел „Екология“ при Община Несебър е съставен Протокол № 0010556 от 04.09.2017 год., в който са обективирани констатациите на проверяващите. В хода на проверката, общинските служители са осъществили връзка с представител на дружеството „СЪНРАЙЗ“ АД, който обаче не е бил упълномощен с права да получава АУАН. С оглед на това, с писмо изх. № Н2-Е-6611/05.09.2017 год., подписано от Кмета на Община Несебър, на основание чл. 40, ал. 1 от ЗАНН, дружеството „СЪНРАЙЗ“ АД е поканено да се яви в отдел „Екология“ при Община Несебър в 7-дневен срок от получаване на писмото, за съставяне и връчване на 1 брой акт за установяване на административно нарушение. В писмото изрично е указано, че в случай на неявяване в указания срок ще бъде приложена разпоредбата на чл. 40, ал. 2, предложение 2 от ЗАНН. Така изпратеното писмо е било редовно получено от дружеството, доказателства за което се съдържат в представените пред настоящата инстанция справка за проследяване на пратка на куриерската фирма „Спиди“ и копие на товарителница, от които се установява, че писмо  изх. № Н2-Е-6611/05.09.2017 год. е доставено на клиента на 11.09.2017 год. в 14.28 часа и получено от лице с име С. и положен подпис. Доказателства, че писмото, с което дружеството е поканено за съставяне на АУАН е редовно получено се съдържат и в писмо, вх. № Н2-УТ-6611-001-001/27.09.2017 год., изготвено от „СЪНРАЙЗ“ АД и адресирано до Кмета на община Несебър. В това писмо, дружеството изрично е декларирало, че е получило писмо  изх. № Н2-Е-6611/05.09.2017 год.

Независимо от редовното връчване на поканата за съставяне на АУАН, в указания 7-дневен срок от получаването (до 18.09.2017 год.) представител на дружеството не се е явил в отдел „Екология“ при Община Несебър, поради което правилно и в съответствие с нормата на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН акта за установяване на административно нарушение е съставен на 19.09.2017 год. в отсъствие на нарушителя. С оглед на това, извода на първоинстанционния районен съд за допуснато нарушение по съставянето на АУАН в отсъствието на нарушителя е неправилен.

В мотивите на първоинстанционния съдебен акт е обоснован и извод за допуснато нарушение и на чл. 43, ал. 4 от ЗАНН, тъй като, според съда няма никакви данни представител на нарушителя изобщо да е търсен по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗАНН. Така формирания извод също се явява неправилен и не кореспондира със събраните по делото доказателства, от които се установява следната фактическа обстановка: След съставяне на АУАН, с писмо изх. № Н2-Е-6819/19.09.2017 год. Кмета на Община Несебър го е изпратил до Кмета на Община Пловдив за осъществяване на връчването. Видно от писмо изх. № 3-1000-2881/27.09.2017 год., Кметът на Община Пловдив е препратил АУАН до Кмета на Район „Централен“ гр. Пловдив с молба за връчването му. От писмо изх. № 1000-3654/06.10.2017 год. на и.д. Кмет на Район „Централен“ се установява, че АУАН не е връчен, като от приложения към писмото Протокол от 03.10.2017 год., съставен от „връчител“ в Район „Централен“, общ. Пловдив се твърди, че такъв адрес не съществува. От анализа на тези факти, безспорно се установява, че АУАН не е редовно връчен. От друга страна обаче, от показанията на актосъставителя – Д.Ш. се установява, че след неуспешния опит за връчване на АУАН чрез длъжностни лица при община Пловдив лично актосъставителя, заедно със свой колега е посетил офиса в гр. Пловдив, който е съответствал на посочения адрес. В показанията си пред съда, Ш. изрично е посочила, че „Изпаднахме в криене от страна на фирмата… Бяхме в гр. Пловдив в офиса на фирмата, във входа на офиса казаха, че МОЛ е на в.с. „Елените“, а на в.с. „Елените“ казват, че МОЛ е в Пловдив…Ние отидохме в Пловдив и установихме, че адреса съществува… Свързахме се и по телефона с МОЛ на фирмата, но не можахме да го връчим“. Анализът на така дадените показания, които не са оспорени или оборени в хода на съдебното дирене, обосновава извод, за наличието на шиканиране от страна на дружеството нарушител. Така дадените показания удостоверяват, че в действителност офисът на дружеството нарушител е бил установен и посетен, но от там са отказали получаване на АУАН, тъй като според твърденията МОЛ е бил във в.с. „Елените“. В случая не е налице хипотезата на чл. 43, ал. 6 от ЗАНН, съгласно която, когато нарушителят след щателно издирване не може да бъде намерен, това се отбелязва в акта и производството се спира. В настоящия случай, нарушителя „СЪНРАЙЗ“ АД е бил намерен на адреса за кореспонденция, но твърдението за липса на лице, оправомощено на получава АУАН както в гр. Пловдив, така и във в.с. „Елените“ следва да се приравни на отказ. В този смисъл следва да се отчете и обстоятелството, че по данни на Ш., същата е разговаряла и по телефон с упълномощен представител на дружеството, но отново не е осъществено връчване. Тези обстоятелства показват, че дружеството нарушител е било своевременно уведомено за съставения АУАН, но съзнателно или не, не е създало необходимата вътрешноведомствена организация за своевременното му получаване.

По изложените съображения, настоящия касационен състав приема, че не са налице приетите от първоинстанционния районен съд процесуални нарушения при съставянето и при връчването на АУАН.

Предвид горното, обжалваното решение следва да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на съда, доколкото при постановяване на своето решение първоинстанционния съд не се е произнесъл по съществото на спора и произнасянето от настоящият съдебен състав би лишил страните от една инстанция по същество.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 74/16.02.2018 г., постановено по НАХД  № 2765/2017 г. по описа на Районен съд Несебър.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Несебър.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                                 2.