ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 10.10.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети октомври                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Деян Петров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 745 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.П.Л., редовно призован, явява се лично и с адв. К., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието гр. София, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Петров.

 

По хода на делото:

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

ИЩЕЦЪТ: Да се даде ход на делото.

прокурорът: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът докладва, че по делото е постъпило писмо с вх. № 10370/03.10.2017 г., изготвено от началника на Затвора гр. Бургас, в което ни уведомяват затова, че на 02.10.2017 г. призованият като свидетел М.Ц.Г., ЕГН ********** е с променена мярка „Подписка“, поради което от началника на Затвора Бургас е заявено, че същият не може да осигури присъствието на този свидетел в днешно съдебно заседание.

 

Съдът докладва, че в залата присъства и призованият като свидетел Н.П..

 

адв. К.: Не държим на разпита на свидетеля М.Г. с оглед невъзможността му да бъде осигурен за днешно съдебно заседание. Моля този свидетел да бъде заличен от списъка за призоваване.

 

Прокурорът: Считам, че свидетелят следва да бъде заличен от списъка за призоваване.

 

Съдът, с оглед становището на страните и предвид направеното изявление

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Заличава лицето М.Ц.Г. като свидетел по настоящето производство.

 

Страните: Да се пристъпи към разпит на доведения днес свидетел.

 

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля, на когото снема самоличността, както следва:

 

Н.М.П. на ** години, българин, български гражданин, осъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелят на въпроси на адв. К.:

 

въпрос: Знаете ли за какво сте днес пред съда? Знаете ли какъв период от време е обжалван от подзащитния ми Л. за престоя му в Затвора Бургас?

 

Отговор: Да, от миналата година. Заедно бяхме 3 месеца в Затвора Бургас на 3 етаж, 9 група.

 

въпрос: Бихте ли описали условията, колко души, квадратура на килията, имате ли постоянен достъп до течеща вода, тоалетна?

 

Отговор: В килията са 10-12 човека, вече не съм мерил колко квадрата на човек се пада, от 6:00 часа сутринта до 08:00 часа вечерта няма достъп до вода, тоалетните - вечерта с кофа. Това е, няма друго.

 

Въпрос: Помещението, в което се намира в момента по-голямо ли е от това, което беше?

 

Отговор: Не съм наясно колко точно квадрата се пада, но считам, че беше пренаселено.

 

адв. К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Прокурорът: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля приключи разпита на същия.

 

Адв. К.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ищецът: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Прокурорът: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът, с оглед изчерпване на доказателствените искания и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приключва събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество:

 

Адв. К.: Уважаеми г-н председател, считам, че депозираната пред Вас искова молба е основателна, макар и да не споделям размера посочен в нея, тъй като не съм я писал аз. Тоест по отношение на размера на исканото обезщетение предоставям на съда по справедливост да го определи. Що се отнася по същество считам,че е ноторно известен фактът не само по това дело, а по принцип какви са условията в Затвора Бургас. В този смисъл и предвид разпита на свидетеля в днешно съдебно заседание, който потвърди изнесеното в исковата молба от страна на подзащитния ми, считам, че съвсем основателно се претендира обезщетение от страна на Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията” гр. София, като още веднъж уточнявам, че предоставям на съда да определи размера, в който следва да бъде отсъдено искането обезщетение. Представям на съда списък на разноските и адвокатско пълномощно, които при постановяване на решението моля да бъдат взети предвид.

 

ИЩецът: Нямам какво да допълня към казаното от адвокат К.. Изцяло се придържам към него.

 

Прокурорът: Уважаеми г-н председател, считам, че предявеният иск е частично основателен и следва да бъде уважен за сумата от 300,00 лв. От доказателствата по делото е видно, че през периода 21.05.2016 г. до 21.08.2016 г. ищецът е изтърпявал наказание „лишаване от свобода” в Затвора Бургас, като по време на изтърпяване на наказанието същият е бил поставен при неблагоприятни условия, изразяващи се в липса на достатъчна жилищна площ. Това обстоятелство сочи, че е налице  нарушение на чл. 3 ЗИНЗС и обосновава основателността на предявения иск с право на основание чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ във вр. с чл. 284, ал. 1 ЗИНЗС. Моля за произнасяне в този смисъл.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: