РЕШЕНИЕ

 

                             967                                  дата  02 юни 2015г.                       град Бургас

 

                                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 21 май 2015г.,  в следния състав:

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:   1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                         2.ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 745 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Дисконт консулт“ ЕООД, гр.Бургас с ЕИК 102661325 представлявано от управителя Д. Д. П. против Решение № 288/12.03.2015г., постановено по НАХД № 334/2015г. на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 990/16.12.2014г. издадено от заместник-директор на ТД на НАП - Бургас, с което, на основание чл.104, ал.1 от Закона за здравното осигуряване, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 4 000лв. за нарушение на чл.40, ал.1, т.1, б.”в” от ЗЗО.

 Съдебното решение се обжалва като неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати съществени процесуални нарушения. Не споделя мотивите на съда  обосновали потвърждаване на издаденото НП, като посочва, че не е извършена преценка за маловажност на установеното нарушение, както и за съразмерността на наложената имуществена санкция. Иска се отмяна на съдебния акт и на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът се представлява от пълномощник,           който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

Районен съд – Бургас е приел, че в проведеното административно наказателно производство са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, като АУАН е съставен, а НП издадено от компетентните за това органи и в предвидените в чл.34 от ЗАНН срокове. Съдът е преценил, че  по несъмнен начин е доказан субектът на административнонаказателна отговорност и е обосновал извод за съставомерност на констатираното деяние, тъй като санкционираното дружество е регистрирано в ТД на НАП, гр.Бургас като данъчен субект, включително и като осигурител, поради което правилно за неизпълнение на задължението за внасяне на дължимите вноски за здравно осигуряване за месец септември на 2014г. до 27.10.2014 г. е ангажирана отговорността му на основание чл.104, ал.1 от ЗЗО.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания. Оплакванията на касатора, свързани с липсата на безспорна фактическа установеност и несъставомерност на констатираното деяние, поддържани и пред касационната инстанция, съдът намира за неоснователни. Безспорно е, че „Дисконт консулт“ ЕООД има качеството на осигурител и като такъв е носител на задължението за заплащане на вноските за здравно осигуряване на заетите в дружеството работници в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца през който е положен труда по арг. от чл.7 от КСО, което в случая не е сторено. С това си бездействие дружеството-касатор е осъществило от обективна страна състава на нарушението по чл.40, ал.1, т.1, б."в" от ЗЗО, съгласно която норма здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл.29, ал.3, се определя върху дохода и се внася едновременно с осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване. Правилно е ангажирана отговорността му на основание разпоредбата чл.104, ал.1 от ЗЗО предвиждаща санкция в размер от 4000 да 8000 лева за работодател, който не заплаща вноските за осигуряване на лица, за които е длъжен да плати. Възражението, че лицата, по отношение на които не са внесени вноските се намират в отпуск и поради това не е осъществен състав на нарушение е неоснователно, не само защото по делото няма данни работниците да се намират в отпуск, но и защото това не освобождава работодателя от внасянето на здравните вноски за тях. Не е налице хипотезата на маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като нарушението касае сигурността на здравната система, а от друга страна, показателно е дори минимално предвидения размер на имуществената санкция за неизпълнение на задължението за заплащане вноските за осигуряване на лица (4 000лв.), сочи, че законодателят е предвидил по-строг режим на санкциониране, с оглед особената значимост на охраняваните обществени отношения. 

На основание изложените по-горе мотиви и поради отсъствие на  отменителни основания, решението следва се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 288/12.03.2015г., постановено по НАХД № 334/2015г. на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                              ЧЛЕНОВЕ: