ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 05.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на пети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                     

              

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 745 по описа за 2014година.                  

   

На именното повикване в 16.27 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Т.К., редовно призована, се явява лично и с адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ изпълнителен директор на Агенция по заетостта при Министерство на труда и социалната политика-София, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

В съда са ПОСТЪПИЛИ с писмо вх.№7296/07.10.2014година от ответника справка за действащи заявки през периода от 01.01.2013година до 31.12.2013година и справка за индивидуалното изпълнение на М.К..

По същото становище е постъпил отговор вх.№7554/16.10.2014година от жалбоподателката.

 

АДВОКАТ М.: Запознат съм с молбата и приложената от ответника към нея справка по цел 3 и цел 4. Да се приемат представените доказателства като съм изразил писмено становище, което изцяло поддържаме по тях. Ако ответната страна, предвид късното уведомяване за нашеното становище и ако счита, че е налице основание за събиране на други доказателства, няма да се противопоставям. 

Считам, че поисканата справка не е представена от ответника,  като моля на осн. чл.161 от ГПК да се приложи формата на възпрепятстване на доказване, което е субсидиарно приложимо в настоящото производство във вр. чл. 144 от АПК, като се приеме за доказано обстоятелството относно изпълнението на заявеното за свободни работни места, което обърнете внимание възлиза на 209 свободни работни места през цялата 2013година само във филиал Меден рудник. Правим едно уточнение, че в справката е посочено, че жалбоподателката К. има заявени 105 работни места, но това не е вярно, тъй като в годишната оценка, която оспорваме са признати 109 работни места. Като направим едно изчисление излиза, че от 209 работни места, 109 са на г-жа К., което са повече от 57 %. Ние няма да сочим други доказателства и ако ответника няма да представи друга справка, моля да се приложат правните последици по чл.161 ГПК за възпрепятстване на доказването.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Запозната съм със становището на жалбоподателката едва в понеделник. Становището, което сме дали е по-отношение на цялото Бюро по труда-Бургас. Филиалът където е местоработата на жалбоподателката К. не е самостоятелно административно звено, а е към Бюрото по труда Бургас. План за действие има Бюрото по труда Бургас, а филиалът в Меден рудник няма план за действие, затова съм представила обобщената справка за цялото Бюро по труда-Бургас. Твърдяната от жалбоподателя бройка от 209 заявени работни места, според мен, въпреки че не съм категорична, е сборът на заявените работни места по планове на всички колеги от филиала в Меден рудник. 209 това са свободните работни места заявени от четиримата щатни служители. Това е сборът на свободните работни места най-вероятно на всички, които са на щат, като Иван Русев и М. К. са били оценявани през 2013 година, а двама от тях са били назначени в края на годината и не са имали изискуемия 6 месечен срок за оценка.

 

АДВОКАТ М.: През годината 2013 са работили 10 човека във филиала. С индивидуален работен план през 2013 година са работили 4 човека във филиала в Меден рудник, а именно Иван Русев, М. К., Адриана, Емилия. През годината 2013 са работили 10 човека във фелиала. Останалите 6 човека са работили включително за по два месеца, шест месеца, по заместване. Тези останали 6 човека са работили без индивидуален работен план. От общо 10 човека, 4 от тях са на трудови договори, останалите на граждански договори, като всичките 10 човека са също ангажирани и заявили свободни работни места. Важното е, че това не променя факта, че г-жа К. е заявила 109 от 209 свободни работни места и е изпълнила, даже е преизпълнила цел 4 от работния план.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.: Излиза, че във филиала в Меден рудник няма човек който да е изпълнил индивидуалния работен план.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Представям и моля да приемете план за действия на Бюро по труда бургас, където са отразени колко заявени работни места трябва да се изпълнят за 2013година. Тези заявени свободни работни места се разпределят по плана които са  по началници на отдели и те ги разпределят индивидуално между съответните служители. Справката, която можем ние да направим е колко са заявените работни свободни места от всеки служител без да конкретизираме служителите в Меден рудник, но само за щатните, защото заложени индивидуални работни цели има само за щатните работници.

Не поддържам искането за гласни доказателства.

Няма да соча други доказателства.

 

Съдът констатира, че представените в открито съдебно заседание от 10.09.2014г. документи не са приети като доказателства, поради което по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в открито съдебно заседание от 10.09.2014г. от представителя на жалбоподателя документи, както и представите с писмо вх.№7296/07.10.2014година от ответника справка за действащи заявки през периода от 01.01.2013 година до 31.12.2013година и справка за индивидуалното изпълнение на М.К., като доказателства по делото.

 

 

АДВОКАТ М.: Нямаме други доказателствени искания. Не поддържам доказателственото искане по отговора вх.№7554/16.10.2014година. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ М.: Поддържам искането в петитума на жалбата за отмяна на процесната заповед, с която е прекратено служебното правоотношение на г-жа К..

Моля да ни се присъдят разноските по делото, като във връзка с направените посещения на 14.07-15.07.2014година при г-н Асен Ангелов,  моля да ни присъдите допълнителни разноски- за метро, билети от влака, храна, за което представям. Общо разноските за това пътуване са в размер на 160 лева. Тези разноски са извън хонорара, който е платен и е приложен документ за това по делото.

По същество моля за отмяна на административния акт по мотивите подробно изложени в жалбата на пет страници и трите становища приложени по делото, където сме се спрели на всяка една от точките на оспорваната заповед. Основният проблем, предмет на спора и доказване не е правилността на оценката. Ние не оспорваме правилността на оценката. Тя е направена по целесъобразност от работодателя,  той преценява как да оцени изпълнението на длъжността и не е това оспорването. Тук оспорването е за незаконосъобразността на заповедта. Правилно се позовават на тълкувателно Решение №2, но то е постановено във връзка, митническо дело. По това дело когато се правят съкращенията през 2009година на митничарите, поради структурни промени на Агенция митници  те измислят „правото на подбор“, което е прието със заповед на директора на Агенцията. Правният проблем в това тълкувателно решение, е че митничарите при съкращаването въвеждат „право на подбор“ и Върховния съд е сезиран за това, тъй като в Закона за държавният служител за органа по назначаването не съществува задължение за подбор, а преценката му за прекратяване на конкретното служебно правоотношение е въпрос на оперативна самостоятелност и не подлежи на съдебен контрол. Върховният съд в ТР приема, да може да бъде извършван такъв подбор, като част от процедурата при уволнение, като в тези случаи в производството по проверка на законосъобразността на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение се проверява единствено спазването на правилата на процедурата, а не правилността на преценката, дадена при провеждането й, като в този смисъл може да бъде направена аналогия с нормата на чл. 107, ал. 2 от ЗДСл, според която органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение без предизвестие с държавен служител, получил възможно най-ниската обща оценка при атестиране. В тази хипотеза се проверява единствено спазването на правилата на процедурата по атестиране, регламентирана в Наредбата за условията и реда за атестиране на служители в държавната администрация, но не и направената оценка при атестирането. Нашата процедура, в настоящото производство намира правно основание в чл.104 от Закона за държавния служител и чл.107, ал.2 за прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие, поради получаване на най-ниската оценка. Спор няма в тази хипотеза правилата са по процедурата за НУРОИСДА, но не и направената оценка. Ние казваме, че при процесното нарушение е грубо нарушено съществено правило на чл.16 т. 5 б.“а“ от НУРОИСДА, което е кумулативен признак и условие от съществено значение за оценка „неприемливо изпълнение“, а именно трябва едновременност, както неизпълнение на част от целите на индивидуалния работен план, така и  компетентност, умения и поведение, неотговарящи на  на изискванията в приложение №1. В днешното съдебно заседание констатирахме, че е налице преимуществено изпълнение на цели от 4 до 7, а това е едно от съществените условия включени в процедурата за реда и условията за оценяване. Щом е нарушена процедурата по реда и условията, имаме незаконосъобразност, като няма как да обжалваме самата направена оценка. Дори да е изпълнила целите от 4 до 7 и това да е неправилно, не можеш да реагираш, защото това е част от правилността на оценката. Това казва Върховният съд и НУРОИСДА. В настоящото производство няма никакво съмнение, че е нарушена процедурата по законосъобразност и толкова съдебни заседания изследваме законосъобразността на оценката, а няма никакво съмнение че е нарушена процедурата и законосъобразно съда изследва в тези съдебните заседания законосъобразността на оценката, а не правилността на преценката на работодателя, което по целесъобразността дали е конфликтна, със сини очи, дали членува в партия или не, дали се държи грубо. Това не подлежи на съдебен контрол. Когато органът по назначаването е нарушил процедурата предвидена в закона, НУРОИСДА казва, че могат да се атакуват оценките по законосъобразността и това подлежи на съдебен контрол. Незаконосъобразността се състои, че неправилно в нарушение на закона и е присъдена оценка, неприемвливо изпълнение по чл.16,, т. 5 б.“а“ НУРОИСДА, при условия че е изпълнила  приемуществено цели от 4 от 7. Едно, две и три ги признават, само 4 не признават, за оценка „неприемливо изпълнение“, следва да са налице и двете кумулативни предпоставки, а щом едната я няма няма оценката се отхвърля, като тя е незаконосъобразна поради нарушена процедура касаеща реда и условията. Това пише в НУРОИСДА. В частта на това условие е незаконосъобразна оценката и тотално и генерално следва да бъде отменена оценката. Правилността на преценката не можем да обжалвам, тя е по целесъобразност на работодателя.

Предвид изложеното моля да постановите решение, с което отмените обжалваната заповед и ни присъдите направените по делото разноски, включително пътни и дневни по 25 лв. за пътуването ни до София на 14.07-15.07.2014година.

Моля съобщенията до жалбоподателката да бъдат изпращани до мен на адрес - гр.Бургас, ул.Оборище№114, ет.2

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Ние твърдим, че жалбоподателката не е изпълнила четири от целите, като е спазена процедурата по оценяването и в този смисъл моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите заповедта на изпълнителния директор на Агенция по заетостта при Министерство на труда и социалната политика-София.

Моля за срок за представяне на писмени бележки.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Моля съобщенията до ответника да бъдат изпращани до мен на адрес – Бургас, бул. Янко Комитов №3, ет.6.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17.10 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: