ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 10.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХІІ-ти административен състав       

На десети септември                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 745 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 15.18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Т.К., редовно призована, се явява лично и с адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - изпълнителен директор на Агенция по заетостта при Министерство на труда и социалната политика-София, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ М.: В изпълнение на определението на съда от предходното съдебно заседание, на 14.07 пътувахме за София и на 15.07. ни прие изпълнителния директор на АС г-н А.. Той ни отдели близо един час. Каза, че не е запознат в детайли със случая и не може да си спомни и необходимо време да се запознае. Ние му представихме протокола от съдебно заседание с Вашето определение, жалбата ни и двете ни становища. Той каза, че има Дирекция „Правна” и още една, която се занимава с подготовката на документите, не познава М.К. и не може да каже нищо конкретно за случая, но обеща да го проучи. На другия ден 16.07  се обади г-жа М. К., която се представи, че е отправния отдел и че се обажда по поръчение на изпълнителния директор. Срещнахме с нея и представихме проект за споразумение да се запознае с него. Десет дена мълчание. Ние очаквахме да ни уведомят, но никой не се обаждаше. Взех инициативата в свои ръце и се обадих на г-жа М. К.. Тя каза, че решението на изпълнителния директор е съдът да решава за възстановяването на г-жа К.. Преди малко пред залата научавам, че от изпълнителния директор има становище, което не сме получили.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Ще представя на съда становището на изпълнителния директор, а именно, че етапите на процедурата по оценяване на жалбоподателката са проведени от компетентните лица, в предвидените срокове и заповедта за уволнение на жалбоподателката съдържа всички изискуеми реквизити и законосъобразността и не подлежи на съдебен контрол.

Моля да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ М.: Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                         О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на М.Т.К. против заповед № 8/13.02.2014година на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта при Министерство на труда и социалната политика, с която е прекратено служебното правоотношение на основание чл.107, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.16, т.5 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило пред съда становище вх.№3808/20.05.2014г. от ответника изпълнителен директор на Агенция по заетостта при Министерство на труда и социалната политика-София, с която се взема отношение по същество и се представят доказателства по опис.

 

АДВОКАТ М.: Поддържаме жалбата, ведно с двете допълнителни становища, които са представени по делото, като поддържаме и доказателствените искания направени в тях. 

Представям предложението за споразумение и регистрационната карта, в която е отразено, че жалбоподателката е регистрирана като безработна активно търсеща работа, съответно с графика. От нея се вижда, че последното и явяване е било на 17.07., т.е. в деня в който сме се прибрали от София, но въпреки това тя се е явила за редовната регистрация. Отделно представям писмо до директора на ДБТ-Бургас от мл.експерт М.К. и ст.специалист Андриана К. и веднага обяснявам защо го представям. По делото има представено едно становище на работещите във филиала, където работи моята доверителката, то е от 10.12.2013година и тук на първо място е лицето И. Р., а на четвърто място е ст. специалист Адриана К., която беше също дисциплинарно уволнена, аз и водих делото и беше възстановена на работа. Тази г-жа К. се е подписала на твърдения, че жалбоподателката има психологически проблем и крещяща нужда от лечение. Документа, който представям днес е подписан пак от г-жа К. и от моята доверителка, в който като се зачетете ще видите, че пише- …”Нашето мнение е, че изкуствено се създава напрежение, което ни пречи спокойно да си изпълняваме задълженията си…” Говори се за инфантивно поведение на ръководството, за ненормално поведение, за обидно и непонятно отношение. Не е нормално да се правя опити чрез заплахи да си подават молби за напускане. Това е от месец септември 2013година. Веднъж г-жа К. се жалва срещу ръководството, а после изведнъж се подписва срещу моята доверителка, правете си изводите. Давам препис за другата страна.

Вторият документ е от моята доверителка в качество на младши  специалист във филиала в Меден рудник, относно извършени за закононарушения във филиала,с които не е съгласна и неадмирира поведението на гл. специалист И. Р., като описва подробно и обстойно защо. Тя отказва дерегистрацията на едно лице, обяснявайки защо, което не и се разминава и затова е днес тук.

Третият документ, който представяме е молба от моята доверителка от 19.12.2013година, с която иска да бъде преместена от филиала Меден рудник. Тя не е знаела за становището на служителите на филиала от 10.12.2013година и пуска тази молба. Доверителката ми не е осведомена за това становище, че искат преместването и, нито при изготвяне на годишната оценка, нито при проконтролираната оценка. Тя научава за това при образуване на настоящото дело, когато е приложено. Те молят да бъде преместена на друго място, каквото е и нейното желания. Тя не знае за това и тези квалификации, тя е най-дългогодишния служител и обучавала главния експерт И. Р.. Девет дена след като пишат този пастил срещу нея, тя поисква да бъде преместена на друго място. Тук споменава, че още 06 месец 2012година е подавала молба да бъде преместена. Проведена е среща между нея и главния секретар, който не присъства сега на срещата ни с изпълнителния директор Асен А.. Той казва, че е съгласен за преместването и, но няма действия на местно ниво и пак почват проблемите с И. Р.. Останалите служители са пуснали такова искане, жалбоподателката пуска, но не го правят. Нея я уволняват, а И. Р. го преместват. Ние все още искаме да бъде преместена тя в друг филиал.

Представям всички доказателства, с препис за другата страна без справката от Агенцията.

Моля в случай, че ответника не представи справката която има, то да бъде допуснатата исканата от нас експертиза, с въпроси посочени в становището ни от 02.04.2014година, стр.7-8 от делото, и от 30.06.2014година, стр.71 от делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  Д.: Във връзка направеното искане, заявявам, че ще представя справка и няма нужда да бъде назначавана експертиза.

 

АДВОКАТ МУТАФОВ: Отказваме се от експертизата с тези въпроси, щом ответника ще представи справка, но искам процесуалния представител на ответника да заяви и по допълнителния ни въпрос към експертизата посочена в становището ни от 30.06.2014година дали ще представи справка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Сега се запознах с представените доказателства в днешното съдебно заседание и възразявам по съдържанието на докладите, тъй като се представят до Директора и се  оценяват изнесените в тези доклади данни и те подлежат на проверка и не са актуални. Само тези доклади да не се приемат. По отношение на представеното в днешното съдебно заседание становище от М.К. и Адр. К., го оспорвам, то няма отношение по съществото на спора и го считам за неотносимо.

По отношение допълнителната задача, към справката трябва да извършим оценка за индивидуалното изпълнение за показателя за лицата работещи във филиала ли и към момента на извършване на оценяването ли? Питам защото освен жалбоподателката са работили и други лица, на други длъжности, като някои от тях не са по основния щат и всеки има индивидуални работни цели, които зависят от компетентността, опита и не могат да бъдат сравнявани между всички служители. Ние работим със специализираната система Национална база данни и тези индивидуални цели се проверява тяхното изпълнение в тази Национална база данни. Те са отразени в оценката. Не би трябвало да има разлика, ако се направим справката, ако изработим към 2013година.

По отношение на твърдението на жалбоподателя, че г-жа К. не е била запозната със становището от декември, това е написано в оценката на ръководителя.

От наша страна водим свидетел, който моля да бъде допуснат до разпит. Той работил с г-жа К. и има преки наблюдение върху нейната работа. Това е лицето И. Р..

 

АДВОКАТ МУТАФОВ: Противопоставям се на разпита на този свидетел, тъй като той няма отношение към предмета на доказване, а и от всички представени доказателства по делото е видно, че имат личен конфликт с жалбоподателката. Той е пристрастен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Искаме този разпит, тъй като той твърди, че имат конфликт. Ще установим с този разпит, че жалбоподателката има конфликт с всички колеги и не може да работи в екип, както и че не обслужва клиентите. Това има отношение за оценката и, тъй като има точка работа в екип и обслужване на клиенти.

 

АДВОКАТ М.: Заявявам, че това е извън предмета на доказване. Направили сме възражение съгласно чл.16, т.6 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация от точка 1 до 4.  Критериите за оценка до 4 са изпълнени. Това е оценката, като не се оценяват сините очи, луда ли е, кара ли се с колеги и клиенти, заплашват ли се с цинизми. Същото е записано в чл.9 от Наредбата, а именно изискванията които трябва да постигне. Това е законът. Не се оценява индивидуалния работен план по критерия, който искат да докажат. Дали се отнасял добре с ръководителя си, не е важно, ние само искаме да са изпълнени целите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По отношение на становището на колегата, в от индивидуалния работен план е записано в цел 5- да представи на лицата, които търсят работа качествено и в срок предвидените услуги по ЗНЗ с цел подпомагане на трудовата им реализация. Това искаме да установим с разпита.

 

АДВОКАТ М.: Ние оспорваме само от 1 до 4 точка и този факт, който иска да се установява не е по предмета на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нашето становище, е че правилата по оценяването, ако са спазени това е достатъчно условие за законосъобразност на оспорената заповед. Предмета на делото е по чл.107, ал. 3 от Закона за държавния служител, като считаме че съдържанието и законосъобразността на оценката не подлежи на съдебен контрол. В тази връзка е тълкувателно решение №2/26.12.2013година на Върховен административен съд. Има и други съдебни решения в този смисъл. Искаме свидетеля, защото се въвеждат доводи, че има конфликт от жалбоподателката. Свидетелят има преки впечатления от работата на жалбоподателката при изпълнение на индивидуалните и задължения.

 

АДВОКАТ М.: Считам искането за гласни доказателства за недопустимо по съображения, които изложих преди малко.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други доказателствени искания.

 

По доказателствените искания съдът приема

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и с писмено становище вх.№ 3808/20.05.2014година документи, като доказателство по делото.

 

ДОПУСКА събирането на писмени доказателства като задължава ответника в едномесечен срок от днес да представи справката поискана в становище от 02.04.2014година в точка ІІ т.1, както ѝ допълнена със становището от 30. 06.2014година на лист 71 от делото, в последен абзац от становището, касаеща жалбоподателя М.К..

След представяне на исканата справка, съдът ще се произнесе  по доказателственото искане за събиране на гласни доказателствени средства.

 

УВЕДОМЯВА ответната страна, че при непредставяне на доказателствата касаеща справка относно данни, които се държат от ответника, съдът ще приеме че създава пречки за събиране на доказателства с правните последици посочени в нормата на чл.161 от ГПК във вр. чл. 144 от АПК и съдът може да приеме за доказани фактите твърдени в жалбата.

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.11.2014година, от 15.15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  16.06 часа.

 

СЕКРЕТАР:                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: