О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 24.04.2012г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти април две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №745 по описа за 2012г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 65 ал.4 ЗОС във вр. с чл. 166 ал.4 АПК.

Административното производство е образувано по жалба, подадена от ПК „Тракия” гр.Бургас, представлявана от И.И. против Заповед № 677/ 19.03.2012г., издадена от кмета на Община Бургас. Наред с оспорването на акта с жалбата е формулиране искане за спиране на предварителното изпълнение, допуснато по силата на закон- чл. 65 ал.4 пр.2  ЗОС.

Със Заповед № 677/ 19.03.2012г., издадена от кмета на Община Бургас е разпоредено да се изземе имот- частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда- фурна с пл.№ 335 и прилежащ терен от УПИ ІХ в кв. 38 по плана на с. Равнец, Община Бургас, от държащата го без правно основание ПК „Тракия”, с ЕИК 102001244.

В искането за спиране на допуснато по закон предварително изпълнение жалбоподателят твърди, че същото ще му причини значителни вреди, тъй като обекта му носи макар и незначителни приходи, способстващи за издръжката на кооперацията. Не ангажира никакви доказателства в подкрепа на това твърдение. Заявява, че сградата е единствена за населеното място фурна и преустановяването на функционирането и като такава, ще причини значителни затруднения на гражданите. Отделно счита, че „ презумираните основания”, визирани в чл. 60 ал.1 АПК, „следва да бъдат налице при постановяване на заповедта”. Намира, в тази връзка, че „заповедта в тази си част е немотивирана, липсва посочване на точно кое основание е налице в настоящия случай”.

Искането е неоснователно.

При допуснато по силата на закона предварително изпълнение съществува презумпция за наличие на основания по чл.60, ал.1 АПК за такова изпълнение, оборването на която е в тежест на лицето, за което административният акт създава задължения. Негова е и тежестта да докаже, че от предварителното изпълнение на акта за адресата му ще възникнат трудно поправими вреди. Съдът намира, че не са представени доказателства във връзка с евентуални вреди, които предварителното изпълнение на административния акт би причинило.

Отделно от това, заявените вреди от преустановяване на работа на фурната ще бъдат за останалата част от населението, а не за жалбоподателя. Поради това те са неотносими към преценката за наличие на предпоставки за спиране на предварителното изпълнение на оспорения акт.

Доколкото чл.65 ал.4 от ЗОС предвижда предварително изпълнение на процесната заповед, то на административния орган не е вменено задължението да обоснове сериозността на вредоносните последици и не е налице препращане към материално правните предпоставки на чл.60 от АПК. В разглежданата хипотеза се презумира, че са били налице едно, няколко или всички материалноправни основания по чл.60, ал.1 от АПК, при наличието на които и компетентният административен орган може да постанови разпореждане за предварително изпълнение на издаден от него административен акт. Следва да се отбележи и че предвидената със закон оборима презумпция изключва задължението на издателя на акта да обосновава и конкретизира основанията, предпоставящи предварително изпълнение на заповедта.

Тежестта за оборване на презумпцията и доказване на вредите пада върху оспорващия, което в настоящия случай не е направено, затова искането му следва да се отхвърли.

            Предвид изложеното и на осн. чл.  166 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ искането на ПК „Тракия” гр.Бургас, представлявана от И.И. за спиране на допуснато по силата на закон предварително изпълнение на Заповед № 677/ 19.03.2012г., издадена от кмета на Община Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмо дневен срок от съобщаването му.

           

                                                                       СЪДИЯ:………………………………