ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 30.05.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На тридесети май                                     две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 744 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

Жалбоподателят С.С.С., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. П., с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник на РУ Приморско при ОД МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът докладва постъпило по делото писмо с вх. № 5614/18.05.2018 г. от Районна прокуратура  Царево, ведно със заверен препис от постановление №105 от 24.04.2018 г. за отказ да се образува ДП.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

адв. П.: Отказваме се от искането да бъдат представени записите от видео камерата, с която е снабден полицейският автомобил  на полицейските служители, извършили проверката. Има достатъчно доказателства по отношение на фактическата обстановка, описана в жалбата от доверителя ми. Моля да се приемат представените доказателства от Районна прокуратура  Царево.

Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представеното, надлежно заверено, постановление №105 от 24.04.2018 г. от Районна прокуратура  Царево за отказ да се образува ДП.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. П.: Уважаема г-жо председател, моля изцяло да отмените процесната зппам, която се атакува. Предвид обстоятелството, че в настоящия процес по безспорен и категоричен начин се установи, че жалбоподателят С. не е бил водач на мпс към момента на проверката и преди нея водач на мпс е била свидетелят Р., която го потвърди в предходното съдебно заседание. Предвид и на обстоятелството, че държавният орган в лицето на районна прокуратура  Царево отказва образуването на дп с оглед на това, че експертизата е установила алкохол над 1.2 като мотива затова е, че водач на мпс е свидетелят Р.. Поради тези съображения и предвид на това, че описаната фактическа обстановка по безспорен начин се доказва, моля, да отмените изцяло заповедта и да ни присъдите разноски по делото общо в размер на 160.00 лв. – 150.00 лв. адвокатско възнаграждение и 10.00 лв. държавна такса.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:51 часа.

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: