ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 28.01.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми януари                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 744 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

         За жалбоподателя Д.П.В. -  редовно уведомена, се явява адв. Г. с представено по делото пълномощно.

         За ответника началник на РДНСК Югоизточен район - редовно уведомен, се явява юрисконсулт К. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице инж. С.И..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА заключението на вещото лице с вх. №  533 от 20.01.2015 г., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв. Г.: Да се изслуша заключението на вещото лице. Водим свидетел за разпит, допуснат от съда.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  К.: Да се изслуша вещото лице и водения свидетел.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж. С.Ж.И.  на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. Г.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ К. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

         ВЪПРОС:  Направихте ли сравнение дали изпълненото строителство отговаря на одобрения проект?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм правил сравнение между проекта и изпълнената сграда.

 

         ВЪПРОС: Как е преодоляна разликата във височините между склада и основната сграда-работилницата?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Направил съм снимка – представям я на съда - има подцинкована ламарина като облицовка към носещата конструкция.

 

         ВЪПРОС: Пишете, че технологично сградата може да бъде монтирана другаде, това означава ли, че както е монтирана може да бъде в цялост хваната и преместена?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Демонтира се покривната конструкция, демонтират се стените и конструкцията и може да се монтира на друго място, но технически, сградата да се хване с кран и да се премести, мисля че не може да се извърши. Действително е лека метална конструкция, но считам, че трудно би се осъществило местене с кран.

 

         ВЪПРОС: Това означава ли, че ако се демонтира, ще се наруши нейната цялост като обем, а ще се демонтира на структурните й елементи?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Металната конструкция на цялата сграда е  върху бетонова основа. Захващането на този вид метална конструкция между конструктивния елемент колона и основа, става чрез анкерни планки, захванати с анкерни болтове. По същия начин, ако решим да я местим на новото место, следва да се изгради бетонова основа с фиксирани места на анкерните планки, за да се свържи металната колона с основата, чрез анкерни болтове.

 

         ВЪПРОС: Сградата има ли под различен от бетоновата основа?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не, няма под различен от бетоновата основа.

 

         ВЪПРОС: Бетоновият канала как ще се премести ?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Има канал, защото е автоработилница. Каналът си е съоръжение към работилницата и не може да се премести.

 

         Адв. Г.: Това е автоработилница, но няма камера за автобояджийски услуги.

 

         Юрисконсулт К.: Нямам други въпроси.

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

 

         С.Г.С. с ЕГН:  **********, на *** години, българин, български гражданин, семеен, неосъждан, комшия на жалбоподателя.

         Предупреден за отговорността по чл.290 НК.

         Обещава да говори истината.

 

         Адв. Г.: Разкажете как се запознахте с човека, който построи работилницата. В какви отношения сте с него. Кога се изгради работилницата? Извършва ли се дейност в нея, която да Ви пречи като съсед - да е шумно, прашно, замърсено?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: В гр. ***** на ул. „******” № ** живея от 1997-1998 г. Съседът не го познавах, знаех, че е зет в къщата. Дефакто, лично се запознах с него чрез тъста си през 2000 година. Имахме проблеми в двора с напоителната помпа и с тъста ми се мъчихме да я правим. Направи ми впечатление, че комшията разчиства в двора, повикахме го да помага, за да извадим тръбата на помпата. От любопитство го попитах какво ще прави и той ми отговори – работилница. Тогава започнаха изграждането й към края на септември 2000 година. Работиха до късно, беше вече застудяло като слагаха покривните ламарини и около средата на декември преди коледни празници приключиха. Прозорците на моята къща са на 5-6 метра от бараката – чувам климатика, друго не ме притеснява, няма голям шум и блъскане. Имах и малки деца тогава, но дейността на работилницата не ми е пречила.

        

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

         Адв. Г.: Нямам доказателствени искания.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ  К.: Нямам доказателствени искания.

 

 Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА доказателствата приети в днешното съдебно заседание.

         ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 500,00 лева, платими от внесения депозит./издаден РКО 500,00 лева  на 28.01.2015 г./.

         ПРИЕМА като доказателства по делото административно дело № 1161/2012 година по описа на Административен съд Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. Г.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да уважите жалбата като подробно становище ще представя в определен от Вас срок.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ  К.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да постановите решение, с което да оставите в сила процесната заповед. Описаният обект, представлява строеж, тъй като функционално изключва възможността да попадне в обхвата на обектите на чл. 56 от ЗУТ. Демонтирането става чрез разглобяване на отделни елементи на конструкцията и постройката не може да бъде отделена без служещата за бетонова основа плоча. 

         Ако приемете свидетелските показания, относно годината на построяване, моля, да имате предвид документите по делото - виза за строеж от 2006 година и проект от 2011 година.

         Считам, че строежът няма строителни книжа, незаконен е и подлежи на премахване. Моля да оставите в сила заповедта на началника на РДНСК Югоизточен район.

         Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

УКАЗВА на страните, че им предоставя едноседмичен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,30 часа.

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: