ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 15.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети октомври                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 744 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

         За жалбоподателя Д.П.В. -  редовно уведомена, се явява адв. Г. – представя пълномощно.

         За ответника началник на РДНСК Югоизточен район - редовно уведомен, се явява юк. К. – представя пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Д.П.В. *** против Заповед № ДК-02-ЮИР-1/03.01.2012г. на началника на РДНСК Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Работилница за авторемонтни и автобояджийски услуги”, находящ се в УПИ ХХV-180, кв. 18 по плана на гр. Ахелой, Община Поморие, с административен адрес ул. „Слънчев бряг” № 12, извършен от Й.Г.В.

 

Адв. Г.: Поддържам жалбата. Да се приемат приложените към нея писмени доказателства. Имам доказателствени искания: моля да допуснете съдебно-техническа експертиза  с въпроси поставени в нарочна писмена молба, която представям с копие за ответника, както и да допуснете до разпит свидетел при режим довеждане за установяване момента на извършване на процесната постройка, тъй като е изградена без строителни книжа.

 

Юк. К.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка представена от административния орган. Относно допускане на съдебно-техническа експертиза – не възразявам, а относно разпит на свидетел - предоставям на съда.

Моля да приобщите към настоящото дело адм. дело № 1161/2012 г. по описа на Административен съд Бургас, тъй като в него се съдържат  доказателства, от които ще се ползвам.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като извърши оглед на място и необходимите справки, да отговори на поставените в нарочна писмена молба въпроси, представена от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание, както и на поставените от съда въпроси, а именно:

 

1.Има ли издадени строителни книжа за процесната сграда и дали строежът е в съответствие с действащия ПУП?

2.Представлява ли работилницата строеж по смисъла на §5, т.38 ДР ЗУТ?

 3.През коя година е построен строежът и коя категория е? Да се опише неговата конструкция.

4. Търпим ли е строежът, съобразно изискванията на чл. 16 от ПР ЗУТ и  §127, ал.1 ПЗР ЗИД ЗУТ?

5.Декларирана ли е процесната работилница пред компетентните органи и кога?

6.Инициирана ли е процедура по узаконяване на процесната работилница, съобразно чл.184 ПЗР ЗИД ЗУТ  и кога?

 

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице инж. С.И. при депозит в размер на 500,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ДА СЕ ПРИЛОЖИ по делото адм. дело № 1161/2012г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ДОПУСКА до разбит свидетел при довеждане от жалбоподателя за следващото съдебно заседание.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.01.2015 година от 11,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице за извършване на заключението, след заплащане на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: