ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 660                    17 април 2014  година                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на седемнадесети април, две хиляди и четиринадесета година, в състав:                                            

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 744  по описа за  2014 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:            

              Производството е образувано по жалба на Д.П.В. *** против Заповед №ДК-02-ЮИР-1 от 03.01.2012 година на началника на РДНСК, Югоизточен район, с която на основание чл.225, ал.2, т.2 ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж: „ Работилница за авторемонтни и автобояджийски услуги”, находяща се в УПИ ХХV-180, кв.18 по плана на гр. Ахелой, Община Поморие, с административен адрес- ул. „ Слънчев бряг” №12, извършен от Й.Г.В.

            Административен съд- Бургас, като взе предвид изложените в жалбата доводи, съобрази приложените писмени доказателства и закона, намира, че жалбата е недопустима, по следните съображения:

           Жалбата, с която е сезиран Административен съд – Бургас е подадена от Д.П.В. ***, която е съпруга на Й.В.Г., извършител на незаконния строеж и адресат на Заповед № ДК-02-ЮИР-1 от 03.01.2012 година на началника на РДНСК, Югоизточен район.

          Жалбоподателят В. е извън категорията на лицата по чл.225 ЗУТ и не е адресат на акта, поради което не разполага с право на обжалване. Право на участие в съдебното производство по оспорване на заповеди по чл.225, ал.1 ЗУТ за премахване на незаконни строежи имат единственно адресатите на административния акт, а този спор пред съда няма вещноправен характер. С обжалване на заповедта от единия съпруг-адресат на административния акт, се реализира защита правата и на другия съпруг върху процесния незаконен строеж, тъй като е налице обикновено управление на съсобствената вещ от единия съпруг, съгласно чл.24, ал.2 от Семейния кодекс/СК/.

           Освен това по делото са налични доказателства, че адресатът на акта Й.В.Г. е оспорил Заповед № ДК-02-ЮИР-1 от 03.01.2012 година на началника на РДНСК, Югоизточен район пред Административен съд- Бургас, по което е образувано адм. дело № 1161 по описа на съда за 2012 година. По оспорването съдът е постановил решение №232 от 29.01.2013 година, с което е отхвърлил жалбата на Й.В.Г. против процесната заповед. Решението на Административен съд – Бургас, постановено по адм. дело №1161/2012 година, е оспорено пред ВАС, който с решение от 16.05.2013 година по адм.дело №3644/2013 година е оставил в сила Решение №232 от 29.01.2013 година /л. 18-20 от делото/. Следователно, Заповед ДК-02-ЮИР-1 от 03.01.2012 година на началника на РДНСК, Югоизточен район е влязла в сила по оспорване на нейния адресат.

         Поради неделемото право на собственост върху незаконния строеж-чл.24, ал.1 вр. с чл.21, ал.1 и §4, ал.1 СК, отхвърлителното решение спрямо съпруга има действие и спрямо съпругата. Неучастието й в процеса като необходим и задължителен другар поражда единственно правото й  по чл.246 АПК на отмяна на постановеното в него отхвърлително решение, не и правото самостоятелно да оспорва заповедта, защото то вече е погасено от силата на присъдено нещо.

          По тези съображения за жалбоподателя В. липсва правен интерес от оспорване на процесната заповед, освен това е налице и влязло в сила съдебно решение по оспорване на процесната заповед, поради което жалбата й следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

         В този смисъл е практиката на ВАС-Определение №2703 от 26.02.2013 г., по адм.дело №14393/2012 г., Определение №5251 от 10.04.2012 година по адм. дело №476/2012 година, Определение №14560 от 20.11.2012 година по адм. дело №13320/2012 година, всички на ІІ отделение и др.

         Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.4 и 6 АПК, Административен съд – Бургас, VІІІ- ми състав

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.В. *** против Заповед №ДК-02-ЮИР-1 от 03.01.2012 година на началника на РДНСК, Югоизточен район, с която на основание чл.225, ал.2, т.2 ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж: „ Работилница за авторемонтни и автобояджийски услуги”, находяща се в УПИ ХХV-180, кв.18 по плана на гр. Ахелой, Община Поморие, с административен адрес- ул. „ Слънчев бряг” №12, извършен от Й.Г.В.

          ПРЕКРАТЯВА производството  по административно дело № 744/2014 година по описа на Административен съд – Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-седем дневен срок от съобщението за изготвянето му  пред Върховен административен съд.

 

                                                    

                                                         СЪДИЯ: