Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 1980          от  06.11.2018 г.      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд    Бургас, втори състав, на девети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

при секретаря Биляна Недкова, като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 743 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 64, ал. 1 от Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУЕСИФ).

Образувано е по жалба от Община Казанлък с ЕИК 000817778 с адрес гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, представлявана от Г. Г. С. – Кмет против Решение № РД-02-36-161/23.02.2018 год. на Заместник-министър и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (УО на ОПРР) 2014-2020 при Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за неверифициране на разходи в размер на 83 381,27 лева по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.024-0001-С01 на Община Казанлък. Заявено е твърдение, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие с приложимите материалноправни норми. В съдебно заседание, жалбоподателя, чрез процесуалния си представител – юрисконсулт Здравко Беленски поддържа жалбата по заявените доводи и аргументи, не ангажира допълнителни доказателства и формулира искане за отмяна на оспорения акт. 

Ответникът по оспорване – Заместник-министър и Ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 при МРРБ, чрез процесуалния си представител – адв. С. К. от САК оспорва жалбата като неоснователна, не ангажира допълнителни доказателства, заявява искане за оставяне в сила на оспорения акт и присъждане на направените по делото разноски.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 149, ал. 1 от АПК от надлежна страна и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

От фактическа страна, по делото се установява, че на 08.12.2016 год. между МРРБ, УО на ОПРР 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, представлявано от Д. П. Н. – Ръководител на УО, оправомощена със Заповед № РД-02-14-390/19.05.2016 год., изм. със Заповед № РД-02-36-1016/07.09.2016 год. на министъра на РРБ, наричан за краткост „Управляващ орган“ и Община Казанлък, представлявана от Галина Георгиева Стоянова – Кмет на общината, наричана за краткост „Бенефициент“ е сключен Административен договор № РД-02-37-290/08.12.2016 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.024 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Казанлък“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ с № от ИСУН - BG16RFOP001-1.024-0001-С01. По силата на административния договор, Ръководителя на УО предоставя на бенефициента безвъзмездна финансова помощ (100%) в максимален размер до 5 655 048,59 лева за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-1.024-0001 „Обновяване на градската среда в гр. Казанлък“, което проектно предложение е на стойност 5 655 048,59 лева с основни дейности съгласно раздел 7 от договора и с индикатор за изпълнение, съгласно раздел 8. Срокът за изпълнение, договорен между страните е 24 месеца, като са уговорени и конкретизацията на условията за изпълнение на проекта. Плащанията са договорени по следния начин: авансово плащане в размер на 1 979 267,01 лева, представляващи 35% от стойността, междинно/междинни плащания и окончателно (финално) плащане.

След извършен предварителен контрол преди верификация по договор № BG16RFOP001-1.024-0001-С01 с бенефициент Община Казанлък, с писмо, изх. № УО-05-ЮИ-0448/23.10.2017 год., началника на РО „ЮИР“ в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ е изпратил до Началник отдел „КОПН“ в ГД „СППРР“ при МРРБ копие от контролен лист – приложение 9-10Б от Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР 2014-2020, съдържащ констатирани съществени нарушения, които биха могли да имат финансово влияние и които водят до съмнение за извършена нередност и за вероятност от налагане на финансова корекция. В така изпратения контролен лист – Приложение 9-10Б от Наръчника подробно са описани констатираните несъответствия и нарушения на Закона за обществените поръчки.

С писмо изх. № 99-00-6-1291(1)/01.11.2017 год., Зам.-министъра и Ръководител на ОПРР е уведомил Кмета на Община Казанлък относно регистриран в УО на ОПРР сигнал със съмнение за нередност № 158. В писмото е заявено, че в УО на ОПРР е регистриран сигнал за нередност във връзка с изпълнението на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по който Община Казанлък е бенефициент. Посочено е също, че сигнала е регистриран под № 158 от Регистъра на сигналите за нередности в УО. В писмото е изразено становището на УО на ОПРР по отношение основателността на сигнала за нередност. Посочено е, че обект на сигнала/потенциален субект на нередността е процедура „публично състезание“, проведена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с обект строителство и с предмет: „Осъществяване на дейности по СМР/СРР на обекти общинска собственост в град Казанлък по две обособени позиции: „Обособена позиция № 1 „Рехабилитация и реконструкция на четири улици и прилежащите им тротоари“ и Обособена позиция № 2 „Обновяване/реконструкция на две зелени площи/зони за отдих (междублокови пространства)“. В писмото е дадено и описание на нарушенията, а именно – в резултат от извършен предварителен контрол преди верификация е констатирано наличието на: т. 2.1 ограничителни изисквания по отношение на: т.2.1.1 застраховката „Професионална отговорност“ и т. 2.1.2 по отношение на длъжностното лице по безопасност и здраве, както и т. 2.2 незаконосъобразна методика за комплексна оценка на офертите, като подробно е описана фактическата обстановка и мотивите, според които УО приема наличието на нарушение. Посочени са и нарушените разпоредби на ЕС – чл. 102 от Регламент № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета, както и нарушените национални разпоредби – чл. 2, ал. 2, чл. 70, ал. 7 от ЗОП и чл. 33 от ППЗОП. В писмото, УО е посочил и определения от него размер на финансовата корекция – 5% от разходите по отношение и на трите описани нарушение (т. 2.1.1, т. 2.1.2 и т. 2.2). В заключение, Община Казанлък е информирана, че по сигнал с рег. № 158 от Регистъра на сигналите за нередности на УО на ОПРР стартира процедура по чл. 73 от ЗУСЕСИФ за нарушенията по т. 2.1.1, т. 2.1.2 и т. 2.2. С оглед на това е указано, че в двуседмичен срок от получаване на писмото, Община Казанлък има право да представи бележки и възражения по констатациите и размера на финансовата корекция за тях, като следва да ги подкрепи с писмени доказателства.

На 10.11.2017 год. и.д. началник на отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности“, ГД „СППРР“ е изпратил до Зам.-министъра на РРБ и Ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 докладна записка с изх. № 99-00-6-1291(2)/10.11.2017 год. относно приключване на проверката по сигнал за нередност с рег. № 158, регистриран в Регистъра на сигнали и нередности в УО. В докладната записка подробно е дадена информация по сигнала за нередност, установената фактическа обстановка, направен е правен анализ с посочване на нарушените разпоредби на ЕС и национални такива. В докладната записка е посочена и класификацията на нередността – съгласно Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба за посочване на нередности, трите нарушения се класифицират по т. 9 – Неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие. В докладната записка е посочен и размера на финансовата корекция, като е заявено, че размерът на финансовата корекция може да бъде намален до 10%.

Във връзка с горното, Зам.-министъра и Ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 е постановил Решение № РД-02-36-1221/13.11.2017 год., с което, на основание чл. 60, ал. 1, чл. 62 и чл. 63, ал. 1, т. 3 от ЗУСЕСИФ е разпоредил да не се извършва плащане в размер на 64 998,66 лева, представляващи остойностеното евентуално финансово влияние на регистриран сигнал № 158, в размер на 5% от съотносимите разходи, включени в искането за плащане. Посочено е, че засегнатите разходи от сигнала за нередност в размер на 66 998,66 лева подлежат на неверифициране и могат да бъдат включени в следващи искания за плащане след приключване на процедурата по администриране на сигнала за нередност.

На 20.11.2017 год. в МРРБ с вх. № 99-00-6-1291(3) е получено становище от Община Казанлък (изх. № 155-48-93/17.11.2017 год.), в което е възразено срещу твърденията за несъответствия с приложимите нормативни разпоредби при възлагане на обществени поръчки. В подкрепа на това възражение, в писмото са развити подробни доводи и аргументи.

С докладна записка изх. № 91-П-295/13.12.2017 год. Началника на отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности“ е сезирал Зам.-министъра на РРБ и Ръководител на УО на ОПРР относно приключване на процедурата по администриране на сигнал със съмнение за нередност № 158 от Регистъра на сигнали и нередности в ГД СППРР за извършена нередност при изпълнение на сключен договор по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. В докладната записка е дадена административна информация, както и информация по сигнала за нередност, описани са предприетите мерки и е направен анализ на сигнала от правна страна. В заключение са предложени мерки по сигнала, а именно приключване на процедурата по чл. 73 от ЗУСЕСИФ с установяване на нередност и определяне на финансова корекция по пропорционален подход, в размер на 5% от разходите по посочени договори. Във връзка с така депозираната докладна записка, с Решение № РД-02-36-1351/18.12.2017 год., Зам.-министъра и Ръководител на УО на ОПРР е приключил сигнала със съмнение за нередност с рег. № 158, като е установил нередност на бенефициента Община Казанлък по т. 9 „Неправомерни и/или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за комплексна оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие или в публичната покана“ от Раздел І „Обявление и документация за обществена поръчка/процедура за избор с публична покана“, към Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по ЗУСЕСИФ, относно формулиране на ограничителни условия и за незаконосъобразна методика. Така установеното е квалифицирано като нарушение на чл. 2, ал. 2 и чл. 70, ал. 7 от ЗОП, във вр. с чл. 2, ал. 1 от ЗОП. В това решение е определена и финансовата корекция на бенефициента Община Казанлък, представляваща 5% от разходите върху договорите с изпълнителите. Посочен е и размера на финансовата корекция – 259 994,64 лева с ДДС, който следва да не се верифицира при обработка на последващи искания за плащания. В решението са развити и обстойни мотиви, обосноваващи крайния извод.

С писмо, изх. № 155-48-109/15.12.2017 год., Кмета на Община Казанлък е уведомил Ръководителя на УО, че Община Казанлък е подала Искане за плащане № 4 – междинно плащане № 2, съгласно чл. 15, т. 3 от Административния договор, като документите към искането са налични в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), модул „Отчетни документи“. Във връзка с изпратеното искане за междинно плащане, Зам.-ръководителя на ОПРР е изпратил до Кмета на Община Казанлък Искане за допълнения/пояснения по договора за безвъзмездна финансова помощ с изх. № 99-00-6-1938(14)/29.01.2018 год., в което конкретно са посочени констатирани неясноти или липса на документи по отношение на Техническия проект, по отношение на Финансовия отчет и по отношение на Искането за плащане. Във връзка с това и в съответствие с чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от ЗУСЕСИФ е указана необходимостта от представяне на допълнителни/коригирани документи, съгласно констатациите в писмото, в срок от 5 работни дни, които да бъдат приложени към пакета отчетни документи в ИСУН 2020 в съответната секция. По повод изпратеното искане за допълнения/пояснения, с писмо изх. № 155-48-109#2/06.02.2018 год., Кмета на Община Казанлък е уведомил Зам.-ръководителя на УО на ОПРР, че предоставя указаните документи и сведения по отношение на Техническия проект, на Финансовия отчет и по отношение на Искане за плащане, като коригираните документи са налични в ИСУН 2020 в модул „Отчетни документи“.

След представяне на допълнително изисканите документи и сведения, Началник отдел СИР е изготвил до Началник отдел „Мониторинг“, ГД СППРР, МРРБ становище относно искане за междинно плащане по ДБФП № BG16RFOP001-1.024-0001-С01, проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“. В становището са описани извършените документална проверка на искането за междинно плащане и проверка на място, като са формулирани в съответните констатации, както следва: констатации част мониторинг – след окончателно извършени документална проверка и проверка на място е констатирано, че в документацията в част „Технически проект“ и в раздел „Искане за плащане“, РО СИР няма забележки, поради което се предлага отчетените разходи да бъдат верифицирани в пълнота; констатации част финансова - след окончателно извършени документална проверка и проверка на място е констатирано, че в документацията в раздел „Финансов отчет“ и в раздел „Искане за плащане“, РО СИР няма забележки, поради което се предлага отчетените разходи да бъдат верифицирани в пълнота. Предвид така вписаните констатации, в становището е формулирано и заключение, съгласно което Началник отдел СИР предлага за верифициране сума в размер на 1 692 820,52 лева.

Независимо от така депозираното от Началник отдел СИР становище, Зам.-министъра и Ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 г. е постановил оспореното в настоящото производство Решение № РД-02-36-161/23.02.2018 год., с което на основание чл. 60, ал. 1, чл. 62 и чл. 57, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ и след като е разгледал постъпилото искане за плащане № 4 (междинно), административния орган не е верифицирал разходи в размер на 83 381,27 лева, отчетени в искането за междинно плащане с изпълнител „Пътно строителна компания Ес Би Ес“ АД поради несъответствие на заявените разходи с условията за допустимост на разходите, посочени в разпоредбите на чл. 57 и чл. 58 на ЗУСЕСИФ, което се явява правно основание за отказ от верифициране на същите. Посочено е, че засегнатите разходи не отговарят на разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСФ, съгласно която, разходите следва да са извършени законосъобразно, съгласно приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство. Незаконосъобразността на заявените разходи е установена с индивидуален административен акт – Решение № РД-02-36-1351/18.12.2017 год. на РУО на ОПРР, с което е установено нарушение на българското и европейското законодателство, съответно нередност с НИН ОПРР20/17/ЕФРР/091 от регистъра на нередностите и е определена финансова корекция в размер на 5% от допустимите разходи. В решението са индивидуализирани и конкретните неверифицирани разходи, както следва:

1. По б.п. ІІ.3.1 „ул. Капитан Петко Войвода“, разходи в размер на 14 504,98 лв., представляващи 5% от отчетените и подлежащи на верификация разходи (290 099,59 лв.). Сумата не се верифицира по фактура 0000103261 от 21.09.2017 год.;

2. По б.п. ІІ.3.2. „ул. Сент Ерблен“, разходи в размер на 8 748,86 лв., представляващи 5% от отчетените и подлежащи на верификация разходи (174 977,19 лв.). Сумата не се верифицира по фактура 0000103261 от 21.09.2017 год.;

3. По б.п. ІІ.3.3. „ул. Верия“, разходи в размер на 11 057,53 лв., представляващи 5% от отчетените и подлежащи на верификация разходи (221 150,64 лв.). Сумата не се верифицира по фактура 0000103261 от 21.09.2017 год.;

4 По б.п. ІІ.3.4. „ул. Кремона“, разходи в размер на 35 173,02 лв., представляващи 5% от отчетените и подлежащи на верификация разходи (703 460,46 лв.). Сумата не се верифицира по фактура 0000103261 от 21.09.2017 год.; 5. По V.50.1 „Невъзстановим ДДС“, разходи в размер на 13 896,88 лв., представляващи 5% от отчетените и подлежащи на верификация разходи (277 937,57 лв.). Сумата не се верифицира по фактура 0000103261 от 21.09.2017 год.

С писмо изх. № 99-00-6-1938(16)/23.02.2018 год., Ръководителя на УО на ОПРР е уведомил Кмета на община Казанлък за резултатите от поисканото междинно плащане № 4. В писмото е посочено, че в изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ, отчетените с междинния финансов отчет разходи възлизат на 1 692 820,52 лева, като УО верифицира обща сума на допустимите разходи по междинното искане за плащане в размер на 1 609 439,25 лева. Посочено е, че не се верифицират разходи в размер на 83 381,27 лева, като мотивите за отказа за изложени в приложеното към писмото Решение № РД-02-36-161/23.02.2018 год.

Недоволен от постановеното Решение № РД-02-36-161/23.02.2018 год. на Зам.-министъра и УО на ОПРР, бенефициента Община Казанлък, представлявана от Г. Г. С. - Кмет е оспорил същото, по повод което оспорване е образувано и настоящото производство. В сезиращата жалба е заявено, че при издаването на акта е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила. В подкрепа на това твърдение е заявено, че в оспорения акт, УО не е обосновал наличието на нито една от предвидените в чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ хипотези, като тежестта да докаже, че извършените от Община Казанлък разходи не са допустими е на УО. Според жалбоподателя, единствения мотив, вписан в оспореното решение, който обосновава отказа от верификация е наличието на решение за наложена финансова корекция, което обстоятелство не обосновава приложението на посочените правни норми и не представлява основание за отказ от верификация към момента на постановяване на оспореното решение. По мнение на жалбоподателя, в случая не са отразени в цялост фактическите и правни основания за издаване на акта. Твърди се, че в мотивите на оспореното решение УО се е позовал на наличието на решение за определяне на финансова корекция, но в производството по верификацията на разходите не е изискал документи или разяснения във връзка с искането за междинно плащане. Посочено е също, че отказът за верификация и определянето на финансова корекция са два напълно различни правни института и производства, а видно от всички установени обстоятелства, административния орган не е разграничил същите. По същество, според оспорващия, тези процесуални нарушения, освен че засягат правото на защита на Община Казанлък, водят и до постановяване на акт, който е произнесен при непълно изясняване на фактическата обстановка, което се явява самостоятелно основание за отмяната му. На следващо място, в жалбата се твърди, че актът е издаден в противоречие с материалния закон. В подкрепа на това твърдение е заявено, че в процесното решение липсва както фактическо описание, така и правна квалификация за недопустимост по чл. 57 и сл. от ЗУСЕСИФ. Твърди се, че в мотивите на оспорения акт, единствения довод за липса на верификация на разходите е допуснатото нарушение на ЕС и на българското законодателство, установени с Решение № РД-02-36-1351/18.12.2017 год. на Ръководителя на УО на ОПРР, но така посоченото основание не се обхваща в нито една от разпоредбите на чл. 57, ал. 1, т. 1-7 от ЗУСЕСИФ, нито в допълнителното обследване на предложените за верифициране разходи по смисъла на чл. 63, ал. 1 от ЗУСЕСИФ. В заключение е посочено и обстоятелството, че Решение № РД-02-36-1351/18.12.2017 год. на Ръководителя на УО на ОПРР е оспорено пред Административен съд Бургас, където е образувано адм. дело № 114/2018 год. по описа на съда.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, която се подкрепя от събраните в хода на съдебното дирене доказателства, настоящият съдебен състав обосновава следните правни изводи:

Съгласно нормата на чл. 168, ал. 1 от АПК, съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146.

Анализът на приложимите правни норми обосновава извод, съгласно който, постановеното решение е правилно и законосъобразно, поради което жалбата се явява неоснователна.

В разпоредбата на чл. 9 ал. 5 от ЗУСЕСИФ е указано, че управляващите органи отговарят за цялостното програмиране, управление и изпълнение на програмата, както и за предотвратяването, откриването и коригирането на нередности, включително за извършването на финансови корекции. Ръководител на управляващия орган е ръководителят на администрацията или организацията, в чиято структура се намира управляващият орган, или определено от него лице. Правомощия на ръководител на управляващия орган по този закон може да се упражняват и от овластено от него лице.

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 10 от Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, министъра организира, координира и контролира дейността на управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Предвид така цитираните правни норми на ЗУСЕСИФ и Устройствения правилник на МРРБ се обосновава извод, че Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 е именно в структурата на министерството и се ръководи от министъра или оправомощено от него лице. В настоящия случай, със Заповед № РД-02-36-902/25.08.2017 год. на Министъра на РРБ е определена г-жа Деница Николова – заместник-министър на МРРБ за Ръководител на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. с конкретно изброени правомощия. В този смисъл, оспореното в настоящото производство решение е постановено от компетентен орган в кръга на предоставените му правомощия.

От анализа на описаната фактическа обстановка, настоящия съдебен състав приема, че при издаване на административния акт не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да обосноват незаконосъобразност. В този смисъл, съда не споделя заявените в жалбата твърдения за допуснати нарушения от категорията на съществените такива, които са ограничили правата на жалбоподателя. Като такива процесуални нарушения, в жалбата се твърди липсата на фактическо и правно основание, посочено в оспореното решение. Видно от приложеното по делото Решение № РД-02-36-161/ 23.02.2018 год., в заглавната част на същото е записано именно правното основание за постановяване на акта, а именно чл. 60, ал. 1 и чл. 62 и чл. 57, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ. В този смисъл, заявеното твърдение за липса на посочено правно основание не кореспондира с текста на оспорения акт. Неоснователно е и възражението за липса на посочени конкретни фактическо основания, мотивирали органа при постановяване на оспореното решение. Както вече се посочи, в решението си, УО на ОПРР 2014-2020 год. е изложил конкретни и обстойни мотиви, като най-общо в решението е посочено, че при прегледа на представената документация е установено, че в искането за плащане са поискани за възстановяване разходи по договор с изпълнителя „Пътно строителна компания Ес Би Ес“ АД, незаконосъобразността на които разходи е констатирана с  индивидуален административен акт – Решение № РД-02-36-1351/18.12.2017 год. на РУО на ОПРР, с което е установено нарушение на българското и европейското законодателство, съответно нередност с НИН ОПРР20/17/ЕФРР/091 от регистъра на нередностите и е определена финансова корекция в размер на 5% от допустимите разходи. В решението са индивидуализирани и конкретните неверифицирани разходи, описани по т. 1 до т. 4. Така описаните обстоятелства безспорно съставляват фактическо основание, мотивирало административния орган да постанови оспореното решение.

Без опора в установената фактическа обстановка е и заявеното в жалбата твърдение, съгласно което в производството по верификацията на разходите, административния орган не е изискал документи или разяснения във връзка с искането за междинно плащане. Както вече се посочи по-горе, във връзка с депозираното от Община Казанлък Искане за плащане № 4 (междинно), Зам.-ръководителя на ОПРР е изпратил до Кмета на Община Казанлък Искане за допълнения/пояснения по договора за безвъзмездна финансова помощ с изх. № 99-00-6-1938(14)/29.01.2018 год., в което конкретно са посочени констатирани неясноти или липса на документи по отношение на Техническия проект, по отношение на Финансовия отчет и по отношение на Искането за плащане. Във връзка с това и в съответствие с чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от ЗУСЕСИФ е указана необходимостта от представяне на допълнителни/коригирани документи, съгласно констатациите в писмото. Именно по повод това искане, с писмо изх. № 155-48-109#2/06.02.2018 год. Община Казанлък е представила изисканите коригирани документи.

Съдът намира за неоснователно и възражението за противоречие на постановеното решение с относимите материалноправни норми. Съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, в случай че бенефициент не представи в срок документ или разяснения по чл. 63 или е започната процедура по администриране на нередност, съответният разход не се верифицира, като може да бъде включен в следващо искане за плащане. Следва да се има предвид, че нормата е императивна и въвежда задължение за ръководителя на УО да откаже верификация при наличието на указаните в нормата предпоставки. Анализът на цитираната правна норма обосновава извод, че в същата са регламентирани две отделни хипотези, при които УО може да откаже верификация – 1. непредставянето на документ или разяснение в указания срок и 2. започната процедура по администриране на нередност. В настоящият случай, от установената фактическа обстановка се установява наличието на втората хипотеза на чл. 64, ал. 1 от ЗУСЕСИФ – стартирала процедура по чл. 73 от ЗУСЕСИФ за налагане на финансова корекция. По отношение на етапите в производството по определяне и налагане на финансови корекции са относими нормите на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове (НАНЕСИФ), приета с ПМС № 173 от 13.07.2016 г., обн., ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г. В текста на чл. 4, ал. 1 от НАНЕСИФ е указано, че процедурите по администриране на нередности започват по инициатива на орган по чл. 2 или по сигнал. В настоящия случай, производството е започнало по сигнал, обективиран в контролен лист за проверка на обществени поръчки по образец Приложение 9-10Б. С оглед на това, в случая е стартирало производство по администриране на нередност още с подаването на контролния лист, поради което и в изпълнение на императивно вмененото му задължение, Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 год. е бил длъжен да постанови решение за отказ от верификация. Както беше посочено, съгласно разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от ЗУСЕСИФ отказ от верификация се постановява при започнато производство по администриране на нередност, като нормата не държи сметка за хода на това производство и крайния акт по чл. 14, ал. 1 от НАНЕСИФ за установяването на наличие или липса на нередност. Достатъчно е наличието на започнато производство, като в случай на липса на нередност, в нормата е предвидена възможността, разхода да бъде включен в следващо искане за плащане.

Независимо от обстоятелството, че нормата на чл. 64, ал. 1 от ЗУСЕСИФ не държи сметка за хода на производството по установяване и налагане на финансови корекции, за пълнота на изложението следва да се посочи, че в конкретния случай производството е приключило с Решение № РД-02-36-1351/18.12.2017 год. на Зам.-министъра и Ръководител на УО на ОПРР, с което е установил нередност на бенефициента Община Казанлък квалифицирана като нарушение на чл. 2, ал. 2 и чл. 70, ал. 7 от ЗОП, във вр. с чл. 2, ал. 1 от ЗОП. В това решение е определена финансовата корекция на бенефициента Община Казанлък, представляваща 5% от разходите върху договорите с изпълнителите, с посочен размер на финансовата корекция – 259 994,64 лева с ДДС, който следва да не се верифицира при обработка на последващи искания за плащания. Действително, така постановеното решение е било оспорено пред Административен съд Бургас, където е образувано адм. дело № 114/2018 год. по описа на съда. От извършена служебна справка се установява, че с Решение № 1160/13.06.2018 год., постановено по адм. дело № 114/2018 год. състав на Административен съд Бургас е отхвърлил жалбата на Община Казанлък против Решение № РД-02-36-1351/18.12.2017 год. на Зам.-министъра и Ръководител на УО на ОПРР.

Липсата на противоречие с относимите материалноправни норми се обосновава и от обстоятелството, че като правно основание за постановяване на оспореното решение е посочена и нормата на чл. 57, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ, съгласно която, разходите се считат за допустими, ако са налице едновременно следните условия - т. 4 разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство. В мотивите на оспореното решение безпротиворечиво е разяснено, че неверифицираните разходи в размер на 83 381,27 лева се отказват поради незаконосъобразността им, установена с индивидуален административен акт - Решение № РД-02-36-1351/18.12.2017 год. на Зам.-министъра и Ръководител на УО на ОПРР, с което е установено нарушение на българското и европейското законодателство. В този смисъл, правилно и законосъобразно административния орган е установил противоречие с изискването на чл. 57, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ.

По изложените съображения, съда приема, че при постановяване на оспореното решение не са налице твърдяните нарушения на административнопроцесуалните правила и несъответствие с относимите материалноправни норми, поради което жалбата се явява неоснователна и като такава следва да се отхвърли.

По делото е направено искане за присъждане на разноски от двете страни. Като съобрази изхода на спора пред настоящата инстанция и приложи нормата на чл. 143, ал. 3 от АПК, съдът намира, че в полза на ответника следва да се присъди сумата от 3 637,73 лева адвокатско възнаграждение съгласно представените копие от фактура и извлечение от банкова сметка, ***не.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд Бургас, втори състав,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Казанлък с ЕИК 000817778 с адрес гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, представлявана от Г. Г. С. – Кмет против Решение № РД-02-36-161/23.02.2018 год. на Заместник-министър и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 при Министерство на регионалното развитие и благоустройството за неверифициране на разходи в размер на 83 381,27 лева по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.024-0001-С01 на Община Казанлък.

ОСЪЖДА Община Казанлък с ЕИК 000817778 с адрес гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, представлявана от Галина Георгиева Стоянова – Кмет да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството сумата 3 637,73 лева (три хиляди шестстотин тридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки) разноски по делото.

 

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението му на страните пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

     

         СЪДИЯ: