ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 05.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети юни                                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 743 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13:43 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Казанлък, редовно призован, се представлява от юк. Б., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Зам. министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. при МРРБ, редовно призован, се представлява от адв. К., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Община Казанлък против решение № РД-02-36-161/23.02.2018 г.  на зам. министъра и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.за неизвършване на плащане в размер на 83 381,27 лв.  по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.024-0001-C01 на Община Казанлък.

 

юк. Б.: Уважаеми г-н председател, поддържам подадената жалба. По отношение на доказателствата не възразявам същите да бъдат  приети. В придружителното писмо, с което административният орган е изпратил преписката, под приложение № 17 е отбелязан неправилно номерът на договора на административния орган. Ако е приложен правилно административният договор, както е посочен в решението, не възразявам да бъдат приети всички представени документи. След извършена справка от моя страна по делото установих, че от страна на административният орган е приложен административният договор, който се цитира и в оспорения административен акт. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВ. К.: Уважаеми г-н председател, оспорвам жалбата. Да се приемат представените доказателства. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед заявените от страните становища и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка документи по нарочен опис (л. 2 и л. 3 от делото) като писмени доказателства.

 

С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

юк. Б.: Уважаеми г-н председател, считам жалбата за основателна. Считам, че оспореното решение е издадено както в противоречие на процесуалния закон, така и в неправилно прилагане на материалния закон. С оглед на изчерпателно посочените в жалбата пороци моля същото да бъде отменено като незаконосъобразно.

 

АДВ. К.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна. Не са налице сочените в нея пороци. Безспорно в настоящия случай е установено, че са спазени предпоставките на чл. 64, ал. 1 зусесиф - регистриран е сигнал за нередност, което е достатъчно основание, за да се откаже верифициране на плащането.  Представям писмена защита, която моля да приемете.  Моля да ми присъдите разноските за първоинстанционното производство съгласно списък, копие на фактура и извлечение от банкова сметка, удостоверяващи действителността на плащането, което е по минималния размер.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: