РЕШЕНИЕ № 867

 

12.05.2017г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесети април, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:       1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  Й.Б.

прокурор: Галя Маринова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КАН дело    номер  743 по описа за 2017   година.

 

         Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

  Образувано е по касационна жалба на „Грийнлайф“ ЕАД, ЕИК ***, гр. София, против решение № 29/06.01.2017г., постановено по административно-наказателно дело № 5795/2016г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е изменено наказателно постановление № РД-02-32-3/18.02.2016 год., издадено от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, с което на основание чл.23, вр. чл.10, ал.8 и ал. 9 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ на „Грийнлайф“ ЕАД, представлявано от Т.П.П., е наложена имуществена санкция в размер на 15 000.00 лева, за нарушение на чл.10, ал. 8 и ал. 9 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие, като е намален размерyt на санкцията на 10 000.00 лева.

Ответникът по касационната жалба, Министерството на туризма, в писмено становище, оспорва жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че жалбата е неоснователна и решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл. 211 от АПК от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

Районен съд – Бургас, с решение № 29/06.01.2017г., постановено по административно-наказателно дело № 5795/2016г. по описа на Районен съд - Бургас, е изменил наказателно постановление № РД-02-32-3/18.02.2016 год., издадено от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, с което на основание чл.23, вр. чл.10, ал.8 и ал.9 от ЗУЧК на „Грийнлайф“ ЕАД, е наложена имуществена санкция в размер на 15 000.00 лева, за нарушение на чл.10, ал.8 от ЗУЧК, като е намалил размера на санкцията на 10 000.00 лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че оспореното НП е издадено от компетентен орган и при спазване на процесуалните правила на ЗАНН. Приел е, че не са допуснати съществени процесуални нарушения и не е нарушено правото на защита на наказаното лице. Направил е извод, че нарушението е установено по безспорен начин, но размерът на наложената санкция е необоснован и несправедлив, поради което го е намалил.

Санкцията е наложена на „Грийнлайф“ ЕАД за това, че е поставило върху морския плаж допълнителни търговски площи около заведенията за бързо хранене в размер на 509 кв.м, вместо допустимите, съгласно одобрената от министъра на регионалното развитие и благоустройството схема по чл.13, ал.3 от ЗУЧК – 289 кв.м, което представлява 3,515% от общата площ на морския плаж, съгласно чл.10, ал.8 и 9 от ЗУЧК или с 220 кв.м повече, което е с 1,515 % над разрешените за поставяне, като по този начин е нарушило и допустимата за поставяне на допълнителни търговски площи норма от две на сто от площта на морския плаж, съгласно чл.10, ал.8 и 9 от ЗУЧК.

За така констатираното нарушение на едноличния търговец е съставен акт за установяване на административно нарушение № 21/28.09.2015г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения на касатора са, че нарушението не е доказано по безспорен начин, като съществуват неясноти в констатациите отразени в констативния протокол.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно по следните съображения:

При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, като изложените в същия аргументи за законосъобразност на оспореното НП се споделят изцяло от касационната инстанция и не следва да бъдат преповтаряни.

Съдът намира, че при издаване на наказателното постановление не са описани факти, които са различни от изложеното в акта за установяване на административно нарушение.

Не е налице разминаване между описаното в АУАН и НП нарушение, като при  всяко положение дружеството е извършило безспорно нарушение. В наказателното постановление са отразени конкретно допълнителните търговски площи за всеки обект, които са в общ размер на 220 кв.м. за разлика от АУАН, където превишението на площите е посочено общо. Дружеството е извършило нарушение като е поставило върху морския плаж допълнителни търговски площи около заведенията за бързо хранене в размер на 509 кв.м., в противоречие с изискването на  чл.10, ал.8 от ЗУЧК, а именно над 2% от площта на морския плаж. Следователно на „Грийнлайф“ ЕАД с наказателното постановление не са предявени нови факти, различни от изложените в АУАН, срещу които не е могъл да изложи възраженията си и не е нарушено правото му на защита.

АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съдържат реквизитите по чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН. Не са допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство, които да обусловят отмяна на наказателното постановление на самостоятелно основание.

При установеното по безспорен начин извършено административно нарушение Бургаският районен съд правилно и обосновано е потвърдил НП в оспорената част.

В частта, в която на основание на чл.27 от ЗАНН, съдът е определил по-нисък размер на наложеното наказание няма касационна жалба, поради което е извън предмета на настоящето дело и  не следва да се обсъжда.

Предвид изложеното настоящата касационна инстанция счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила, поради липса на касационни основания за неговата отмяна.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 29/06.01.2017г., постановено по административно-наказателно дело № 5795/2016г. по описа на Районен съд - Бургас.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

ЧЛЕНОВЕ: