ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На деветнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 743по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Р.А.Б. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат И.М..

За ответника- директор на дирекция „ОДОП” Бургас се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Р.А.Б. против РА № Р-02-1401238-091-01/22.12.2014г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение № 89/26.03.2015г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

СЪДЪТ указва на административния орган, че носи тежестта да установи доказателства, съставляващи фактическо основание за издаване на оспорения акт, както и на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи обстоятелствата, на които основава своите възражения.

 

Адвокат М.: Поддържам жалбата. Моля да се приеме административната преписка. Считам, че се касае за правен спор и няма да соча допълнителни доказателства. Представям списък на разноските. Административният орган счита, че от определен момент лицето следва да се регистрира по ДДС и спорът е не дали се дължи ДДС, а дали имат право по този начин да го определят. Няма спор относно размера на реализирания облагам оборот. Приходите са декларирани с годишна данъчна декларация. Спорът е дали има право административният орган така да начислява ДДС, става въпрос за регистрация по желание на лицето, той е решил сам да се регистрира по ДДС.

Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Спорът е чисто правен, както каза колегата.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните, на основание чл.146, ал.1, т.4 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за безспорно между страните и ненуждаещото се доказване обстоятелството, че през процесния период жалбоподателят е реализирал облагам оборот в размера, установен от органа по приходите.

 

 

Адвокат М.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт М.: Няма да соча други доказателства, да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат М.: Уважаема госпожо съдия, от името на доверителят ми, моля да уважите жалбата и да отмените обжалвания ревизионен акт, ведно с изчислените данъчни задължения по ЗДДС, тъй като считам, че основанието на което е начислен данъка е неотносим в случая. Аргументи за това са изложени в жалбата. Моля да ни присъдите разноските съгласно представения списък и да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Юрисконсулт М.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения са изложени в мотивите на решението на Директора на дирекция „ОДОП”. В даден ми от съда срок ще представя писмени бележки. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 060лв.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалните представители на страните 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: