ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 08.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми септември                                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 743 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.А.Х., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.Ж.А. с представено пълномощно находящо се на лист 38 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление „ПОЛИЦИЯ” - РУЕН, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

        

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Червеняков.

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК да конституирате прокуратурата на Република България чрез Бургаска окръжна прокуратура като страна в настоящия процес. 

 

Съдът като съобрази изявлението на прокурора и на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА встъпване в процеса на прокурор от Окръжна прокуратура – гр.Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.А.: Поддържам жалбата, както и направеното към нея допълнение.

         Моля да приемете приложените към допълнението писмени доказателства, включително и моля да приемете съдебно удостоверение, което представям в днешно съдебно заседание. Същото представям във връзка с допусната фактическа грешка по Заповедта за незабавна защита № 1/2014г., където е посочено, че се издава по гражданско дело № 99/2014г. От представеното в днешно съдебно заседание е видно, че Заповедта за незабавна защита, както и приложеното към допълнителната жалба определение са издадени по едно и също гражданско дело, а именно гражданско дело № 103/2014г. на Районен съд – Айтос.

         Няма да сочим други доказателства. Моля да се приключи събирането им.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е процесуално допустима. Моля да се приемат представените доказателства. Няма да соча нови такива. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания административен акт, както и допълнително представените от жалбоподателя писмени доказателства, придружаващи допълнение към жалбата с вх. № 6385/28.08.2014г., както и днес представеното от адв.А. съдебно удостоверение от Районен съд-гр.Айтос.

 

Като съобрази, че по делото няма да се ангажират други доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.А.: От събраните в настоящото производство доказателства безспорно се установи, че Заповед за незабавна защита № 1/11.02.2014г., която е послужила като основание за издаване на оспорвания акт е отменена и това е видно от приложеното определение на Районен съд-гр.Айтос. Следователно, действието на същата заповед за незабавна защита е прекратено и то с обратна сила. Поради което считам, че обжалваният акт е издаден при липса на фактически основания, а именно - на лицето не е налагана мярка по Закона за защита от домашно насилие през последните три години.

Също така в обжалвания акт липсват мотиви за издаването му. В решението на РУП-гр.Руен не е посочено каква мярка е наложена на лицето, която да мотивира за издаване на същото решение. Не е посочено също така делото, по което е издадена тази мярка. Липсата на фактическо основание и на мотиви в обжалвания акт представлява съществено процесуално нарушение, което считам достатъчно основание за отмяна на акта, поради което моля да го отмените изцяло.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че оспореното решение от жалбоподателя  Х. е законосъобразно, издадено от компетентен орган в кръга на предоставените му пълномощния и при спазване на материалноправните и процесуалноправните предпоставки.

По аргументът от нормата на чл.58, ал.1 от ЗОБВВПИ, когато се налагат през последните три години мерки по Закона за защита от домашно насилие, органът издал разрешение по този закон е длъжен да го отнеме. Отмяната по наложената от закона мярка за защита е отменена в резултат на постигнато споразумение между страните, което не детронира самото налагане на мярката. Ето защо считам, че императивните предпоставки на цитирания текст от специалния закон и актът издаден от началника на РУП-гр.Руен е законосъобразен, поради което моля да постановите решение, с което жалбата на А.А.Х. да бъде отхвърлена като неоснователна.

 

         Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: