Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 778               27 април  2017  година            град  Бургас

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV -  ти състав, в открито заседание на двадесети април, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                              

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                       ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                            2. Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Б.Ч.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 742 по описа за  2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка  чл. 208 и сл. АПК.

         Образувано е по касационна жалба на А.Й.К. *** против решение № 319/23.02.2017г., постановено по административно наказателно дело № 599/2017г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е изменено наказателно постановление № 3077-F233801/15.12.2016г., издадено от заместник-директора на ТД НАП - Бургас, с което за извършено нарушение на чл.5, ал.4, т.1 от Кодекса за социално осигуряване/ КСО/ във вр. с чл. 2, ал. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица/обн.ДВ, бр.1 от 03.01.2006 г., Наредба № Н-8/29.12.2005 г./, на основание чл. 355, ал. 2, КСО, на касатора е наложена глоба в размер от 250.00 лева, като съдът е намалил, на основание чл. 3, ал. 2 ЗАНН размера на наложеното наказание глоба от 250.00 /двеста и петдесет/ лева на 50.00/петдесет/ лева.

Касаторът, редовно уведомен,  не се явява и не се представлява. В сезиращата съда жалба излага доводи, че оспореното решение е неправилно, постановено в нарушение на закона. Иска да се отмени, както и измененото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба - заместник-директора на  ТД НАП - Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд - Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд - Бургас с решение № 319/23.02.2017г., постановено по административно наказателно дело № 599/2017г. по описа на съда е изменил наказателно постановление № 3077-F233801/15.12.2016г., издадено от заместник-директора на ТД НАП - Бургас, с което за извършено нарушение на чл.5, ал.4, т.1 КСО във вр. с чл. 2, ал. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба Н-8/29.12.2005 год., на основание чл. 355, ал. 2 КСО, на А.К. е наложена глоба в размер от 250.00 лева, като съдът е намалил, на основание чл. 3, ал. 2 ЗАНН размера на наложеното наказание глоба от 250 /двеста и петдесет/ лева на 50.00/петдесет/ лева.

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено от събраните по делото писмени и гласни доказателства, че А.Й.К., в качеството си на самоосигуряващо се лице - ЕТ, не е подала в срок данни по декларация, обр. 1 в ТД НАП -Бургас за м. юни 2016 год., за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход. Тази декларация е следвало да бъде подадена до 25.07.2016 год., а е била подадена на 17.08. с. г. Съдът е обосновал извод, че за това правилно на А.К. е приложена санкцията на чл. 355, ал. 2 КСО, ангажираща отговорността на самоосигуряващо се лице, което не е подало в срока по чл. 3, ал. 1, т. 2 Наредба Н-8/2005 год. декларация по чл. 5, ал. 4 КСО. Изложил е мотиви, че в конкретния случай са налице условията за прилагане на чл. 3, ал. 2, ЗАНН, тъй като до влизане в сила на обжалваното наказателно постановление е изменена санкционната норма/ДВ,бр.98/2016 г./, която е по-благоприятна за нарушителя, затова е изменил НП, като наложената с него глоба е намалена до нововъведения със закона минимален размер от 50.00 лева.

А.Й.К. е санкционирана за това, че в качеството си на самоосигуряващо се лице - ЕТ, не е подала в срок данни по декларация, обр.1 в ТД НАП -Бургас за м. юни 2016 год., за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход. Тази декларация е следвало да бъде подадена до 25.07.2016 год., а е била подадена на 17.08. 2017г. За така извършеното на К. е съставен АУАН № F233801/17.08.2016г.,  въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че са били налице предпоставки за приложение на чл.28 ЗАНН, тъй като се касае за първо нарушение, от което не са настъпили вредни последици.

Решението е валидно, допустимо и правилно по следните съображения:

            Районният съд е постановил оспореното решение при напълно изяснена фактическа обстановка, въз основа на която е формирал правни изводи при правилно приложение на закона. Извършването на нарушението, описано в АУАН и в НП се установява по несъмнен и категоричен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства. Настоящият касационен състав споделя установената от районния съд фактическа обстановка, която не се оспорва от касатора. Неоснователно е възражението на К., че нарушението, което е правилно квалифицирано от наказващия орган по чл.5, ал.4, т.1 КСО във вр. с чл. 2, ал. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба Н-8/29.12.2005 год., представлява маловажен случай на административно нарушение. Същото е формално, поради което обстоятелството дали от него са настъпили вредни последици е ирелевантно. Не са налице и доказателства за наличието на смекчаващи вината на К. обстоятелства, които биха обусловили квалифицирането на извършеното от нея нарушение с по-ниска обществена опасност в сравнение с други административни нарушения от същия вид. Следователно не са  налице предпоставки за приложение на чл.28 ЗАНН. 
            Отговорността на касатора е била законосъобразно ангажирана на основание чл.355, ал.2 КСО, като правилно районния съд е приложил нормата на чл.3, ал.2 ЗАНН, поради което е изменил наказателното постановление в санкционната част, намалявайки размера на глобата към минимално установения от закона размер - 50.00 лева, съгласно изменението на чл.355, ал.2 КСО/ ДВ бр. 98/2016 год./, в сила към датата на постановяваване на решението.
             С оглед изложеното решението на районния съд е правилно и следва да бъде оставено в сила. 
             Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

            Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОСТАВЯ В СИЛА решение № 319/23.02.2017г., постановено по административно наказателно дело № 599/2017г. по описа на Районен съд - Бургас.

    Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                                        

                                                               

                                                                              2.