О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№1028                                 08.05.2015 година                                     гр.Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас                                                                            VІІ състав,

на осми май                                                                                      две хиляди и петнадесета година.

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 741 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Съдебното производство е образувано по постъпила жалба от Д.Я.К. и И.В.С., против решение № 649/13.02.2015г. на Общински съвет Царево, по т.22 от дневния ред на заседание, проведено на 13.02.2015 година и отразено в протокол №36, с което се одобрява проект за ПУП-ПРЗ на гр.Царево относно УПИ І „за озеленяване”, кв.77 (кв. „Зона север”).

С разпореждане №921/22.04.2015г. съдът остави жалбата без движение, като указа на жалбоподателите да отстранят нередовностите в 7-дневен срок: да представят документ за платена държавна такса; да представят доказателства, че жалбата е подадена в срок; да представят доказателства, че са заинтересовани лица по чл.131, ал.2 от ЗУТ.

Жалбоподателите изпълниха указанията на съда в срок, като същевременно депозираха молба с която поискаха присъединяване на настоящото дело към по-рано образуваното адм.д.№ 740/2015г. по описа на Административен съд Бургас, образувано по жалба на друго заинтересовано лице – „Ван Турс“ЕООД, срещу същото изменение на ПУП-ПРЗ, одобрен със същото решение № 649/13.02.2015г. на Общински съвет Царево. Считат, че присъединяването е необходимо с оглед безпротиворечивото произнасяне на съда.

Настоящият съдебен състав на Административен съд Бургас като извърши служебна проверка на представените по делото доказателства намира за установено следното:

С оглед приложените писмени доказателства по настоящото дело, изложеното в молбата от 07.05.2015г. и при направена служебна проверка в деловодството на съда по адм.д.№ 740/2015г. се установи идентичност на предмета по посочените две дела – жалби срещу едно и също изменение на ПУП-ПРЗ. Може да се приеме, че е налице и идентичност на страните, доколкото както настоящите жалбоподатели, така и жалбоподателя по адм.д.№ 740/2015г. са заинтересовани лица по чл.131 от ЗУТ, поради което следва да участват в производството на осн. чл.153, ал.1 от АПК. В този смисъл молбата на настоящите жалбоподатели за присъединяване на адм.д.№ 741/2015г. към адм.д.№ 740/2015г., двете на Административен съд Бургас, се явява основателна. 

Съгласно разпоредбата на чл.213 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК когато в съда има висящи няколко дела, в които участват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. Поради липсата на специално правило за това за това към кое от двете дела в подобна хипотеза трябва да се извърши присъединяването, следва да намери приложение разпоредбата на чл.126, ал.1 от ГПК и по-късно образуваното дело да бъде присъединено към по-рано образуваното – това с по-малкия пореден номер и производството да продължи по този номер – в случая адм.д.№ 740/2015г.

За целите на деловодната организация в съда, следва да бъде постановено прекратяване на производството по настоящото дело, но поради това че производството по жалбата продължава под номера на делото към което се присъединява настоящото дело, то не е налице преграждане на по-нататъшното развитие на производството. Същевременно не е предвидена изрична възможност за побжалване на определението за присъединяване и по аргумент за обратното от чл.229, ал.1, т.1 и 2 АПК, настоящото определение не подлежи на самостоятелен инстанционен контрол.

Водим от горното и на основание чл.213 ГПК, вр. чл.144 АПК, Административен съд Бургас, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д.№ 741/2015г. по описа на Административен съд Бургас към адм.д.№ 740/2015г. на Административен съд Бургас, за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение по тях.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 741/2015г. по описа на Административен съд Бургас

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на жалбоподателите и на ответника.

 

 

 

 

 

                                                                           СЪДИЯ :