Р Е Ш Е Н И Е

 

   Номер 727          Година 14.05.2012      Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на осми май две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

Секретаря Й.Б.

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 741 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.10, ал.6 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД) и чл.9 от Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД).

Образувано е по жалба на Е.К.К. *** против заповед № Н-279/01.03.2012 на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Поморие, с която му е отказано отпускането на месечна помощ за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на чл.7, ал.1 от ЗСПД, тъй като не отговаря на условията на чл.22, ал.1 от ППЗСПД. В жалбата се прави искане да се прогласи нищожност на оспорената заповед, респективно да се отмени като незаконосъобразна.

Ответникът – Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Поморие, редовно уведомен, в писмено становище счита жалбата за неоснователна.

Административен съд Бургас, след като прецени твърденията на страните и събраните в хода на производството доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Е.К.К. е подала молба-декларация вх.№ П-279/17.02.2012г. за получаване на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст до “Социално подпомагане” – Поморие. Към молбата са приложени удостоверение за месечните доходи на молителя за предходните 12 месеца, удостоверения, че децата му Л и Е. К. са записани в училище и редовно посещават учебни занятия през учебната 2011/2012г., служебни бележки да извършени задължителни имунизации на децата, декларация от молителя по Закона за защита на личните данни, протокол от проведено на 14.12.2011г., съдебно заседание по гр.д.№ 1019/2011г. по описа на НРС. В оспорената заповед на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” Поморие на основание чл.7, ал.1 от ЗСПД и чл.17, ал.3 от ППЗСПД е посочено „ОТКАЗВАМ на Е.К.К. ЕГН ********** В ТОВА ЧИСЛО ПОД ФОРМАТА НА СОЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИЯ.”. Отказът е мотивиран с обстоятелството, че лицето не отговаря на условията на чл.22 от ППЗСПЗ, тъй като не е представено съдебно решение за присъдени родителски права. Заповедта е връчена на 12.03.2012г., видно от приложеното по делото известие за доставяне и е обжалвана с жалба вх.№ 94ЕЕ/0004/21.03.2012г. по съдебен ред. По жалбата е изразено писмено становище от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Поморие, с което той потвърждава оспорената заповед и отхвърля жалбата.    

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежни страни, имащи право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

Заповед № Н-279/01.03.2012 на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Поморие на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Поморие е постановена от компетентен орган, съобразно нормата на чл.10, ал.4 от ЗСПД, в предвидената от закона писмена форма.

Съгласно чл.7, ал.1 от ЗСПД месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на семействата, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл.4, при условие, че детето: 1. не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца; 2. до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние и 3. живее постоянно в страната.

В случая от жалбоподателя е подадена молба-декларация за получаване на месечни помощи за две деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, като посочените в чл.7 условия безспорно са налице, тъй като е представено удостоверение за доходите на молителя, децата не са настанени за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца и са налице съответните удостоверения, че те са записани като ученици и посещават редовно занятия през учебната 2011/2012г..

Съгласно чл.9, ал.1 от ЗСПД, помощите по чл.7 и 8 се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции през месеца, следващ месеца, за който се дължат на майката (осиновителя/осиновителката), като съгласно ал.2 с изричното писмено съгласие на майката помощите по ал. 1 могат да се получават от бащата, а съгласно ал.4, месечните помощи за деца с разведени родители се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права. Предвидено в чл.9 от ЗСПД, изплащане на месечните помощи на родителя на който са предоставени родителските права при развода е доразвито в чл.22 от ППЗСПД, като в ал.2 допълнително е предвидено, че при развод на родителите помощите по чл.7 от ЗСПД за детето/децата, навършило/навършили пълнолетие, но не повече от 20 години, ако продължава/продължават да учи/учат, се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на родителя, при когото живее/живеят детето/децата.

 С оглед посочените разпоредби, предвиденото изискване за подаване на молба-декларация от майката е свързано с презумпцията, че тя е родителя който осъществява родителски грижи по отношение на ненавършилите пълнолетие деца и на нея следва да се изплащат месечните помощи, с цел избягване на евентуални злоупотреби от недобросъвестни лица, но то не е предпоставка за отпускане на помощта. Следва да се има в предвид и че месечната помощ е „за дете”, тоест същата има за цел да подпомогне отглеждането на децата и да служи за задоволяване на техните нужди, поради което следва да бъде изплатена на този родител който полага постоянно грижите за децата. В този смисъл е и разпоредбата на чл.9, ал.4 от ЗСПД и чл.22, ал.2 от ППЗСПД.

Видно от представения по делото протокол от проведено на 14.12.2011г., съдебно заседание по гр.д.№ 1019/2011г. по описа на НРС, на основание чл.323 от ГПК съдът е предоставил упражняването на родителските права спрямо децата на бащата Е.К.К., като от разпитаните по делото свидетели е установено, че той полага родителските грижи спрямо децата за периода от фактическата раздяла на родителите на 13.01.2011г. и към момента на провеждане на съдебното заседание. По своята същност тези привременни мерки имат за цел да решат временно, до приключване на бракоразводното дело въпроси които не търпят отлагане, какъвто е въпроса за родителските права. Ето защо след като с нарочен съдебен акт е постановено предоставянето на упражняването на родителските права на бащата и не се спори между страните в настоящото производство, че той фактически упражнява тези права, то няма законова пречка той да подаде молба-декларация, съответно чрез него следва да бъдат изплащане месечните помощи за децата. Ако се възприеме тезата на ответника би се стигнало до неправомерно изплащане на месечните помощи на майката, която не упражнява родителските права и не се грижи ежедневно за децата.

 В случая, при издаване на своята заповед, ответникът е подходил твърде формално и не е съобразил нормата на чл.22, ал.2 от ППЗСПД, поради което постановената от него заповед следва да бъде отменена, а административната преписка да бъде върната за ново произнасяне, съобразно мотивите на съдебното решение.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ заповед № Н-279/01.03.2012 на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Поморие.

ВРЪЩА Преписката на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” Поморие за ново произнасяне съобразно мотивите на съдебното решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

           СЪДИЯ: