Р Е Ш Е Н И Е

 

      819                                    26.04.2018 г.                                     гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на дванадесети април, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2.МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  И. Л.

прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Х.  КАН дело № 740 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от Д.Х.Х.,***, против решение № 95/19.01.2018г., постановено по НАХД № 5887/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № ДАИ - 0000101/11.09.2017 година на главен директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ София при  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с което за нарушение на чл.32, §3, изр.2, предл.1 от Регламент (ЕС) № 165/2014г. на Д.Х.Х. е наложена глоба в размер на 1500.00 лева на основание чл.93в, ал.19, пр.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденото наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е неправилно.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв. М.. В жалбата твърди,  че решението на Районен съд – Бургас е неправилно поради нарушение на материалния закон и необосновано, за което излага подробни съображения.

Ответникът – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София, редовно уведомен, не изпраща представител.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Глобата е наложена на Д.Х.Х.,*** за това, че 26.07.2017г. в 18. 50 часа, на главен път гр.София – гр.Бургас, на разклона с.Ветрен, посока гр.Бургас, извършва обществен превоз на товари. При проверката било установено, че водачът е манипулирал данните на записващото оборудване дигитален тахограф, като при управление на превозното средство до момента на спиране за крайпътна проверка, тахографът отчита период на „почивка“, вместо период на „управление“. За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № 239399/26.07.2017г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че наказателното постановление е постановено в нарушение на ЗАНН, поради това, че същото е издадено от материално некомпетентен орган. Съгласно разпоредбата на чл.91, ал.2 от ЗАвП контролът по прилагането на закона при извършването на превози на пътници и товари с моторни превозни средства с българска или чуждестранна регистрация с изключение на превозите, извършвани от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и от съюзническите и/или чуждите въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея, се осъществява чрез Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В изпълнение на задълженията си длъжностните лица от ИА "Автомобилна администрация" извършват проверки и съставят актове за констатираните нарушения, като наказателните постановления се издават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от определени от него длъжностни лица.

В случая, наказателното постановление  е издадено от компетентен орган – Главен директор на главна дирекция „Автомобилна инспекция “, съобразно правомощията, предоставени му със Заповед № РД-08-249/15.05.2015г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в която са посочени длъжностните лица от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", които имат право да издадат НП за установени нарушения на Регламенти на Европейския парламент и на Съвета, ЗАвтП, Закона за движение по пътищата и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на тях. Следва да се посочи, че законоустановените правомощия на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по издаване на НП се отнасят за територията на цялата страна и доколкото със заповедта за делегиране на тези правомощия на Главен директор на главна дирекция „Автомобилна инспекция “ не е предвидено изрично ограничение в териториалния обхват, настоящият състав приема, че НП е издадено от компетентен орган.

С оглед изложеното, като е потвърдил оспореното пред него наказателно постановление, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 95/19.01.2018г., постановено по НАХД № 5887/2017г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

 

   2.