ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 19.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На деветнадесети май                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 740 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „УСПЕХ 2005“ ООД, редовно призован, се представлява от  адвокат А., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да счетете жалбата за процесуално недопустима, подадена извън предвидения в ДОПК 7-дневен срок. Видно от втора страница на решението то е получено лично на 22.03.2016 г., а жалбата е депозирана в ТД на НАП Бургас на 30.03.2016 г., тоест след изтичане на срока за това.

АДВОКАТ А.: Оспорвам изцяло възражението. Жалбата е изпратена по пощата. Обстоятелството, че органът не е приложил съответно доказателства за получаване на жалбата по пощата, не могат да се вменят във вина на жалбоподателя. Същата е подадена в законоустановения срок.

 

СЪДЪТ счита, че следва да даде ход на делото, като  по възражението за просрочие на жалбата ще се произнесе с крайния акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на „УСПЕХ – 2005“ ООД против Решение № 59/15.03.2016 г. на Директора на ТД на НАП Бургас, с което е оставена без уважение жалбата на дружеството с вх. № ИТ-00-2619 от 10.03.2016 г. против постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С 160002-023-0000265/25.02.2016 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка и доказателствата към нея.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам изцяло предявената жалба. В случая не е приложена цялата преписка. В зависимост от това какви доказателства ще представи в днешно съдебно заседание ответната страна, ще ангажирам допълнителни доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата.

Към преписката са приложени всички относими писмени доказателства. Няма да соча доказателства.

АДВОКАТ А.: Прилагам и моля да приемете следните доказателства – заповед за възлагане на ревизия № Р-02000215010718-020-001/22.12.2015 г.; акт за прихващане или възстановяване по чл. 92, ал. 11 от ЗДДС от 26.02.16 г., където изрично е посочено, че на задълженото лице е възложена ревизия с цитираната преди малко заповед и от посочената дата; акт за прихващане или възстановяване под друг номер от 26.02.2016г.; протокол от 16.02.2016 г., съставен при проверка на място в обекта на жалбоподателя; отказ за издаване на разпореждане за временно разрешение за неотложни плащания по чл. 229 ДОПК; отговор на покана от доставчика на жалбоподателя; доказателства  за две банкови сметки, които представляват част от приложените вече към жалбата, или общо 11 на брой, които са описани в обжалвания акт – едното е удостоверение от „Банка Пиреос България“ АД, клон Бургас, а другото е банково удостоверение от Райфайзенбанк; покана за доброволно изпълнение до дружеството-жалбоподател от ЧСИ Г.М.; покани за доброволно изпълнение от СИБАНК – 3 бр.;  договор за периодични доставки на дърва за огрев от „Карнидж СВ“ ЕООД от 08.02.2015 г.; сравнителна справка на продажбите на дървени въглища на „УСПЕХ – 2005“ ООД за месеците от януари до април, съответно за 2014, 2015 и 2016 година.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не възразявам същите да бъдат приети, те имат отношение.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените от жалбоподателя доказателства като относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка доказателства.

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание от жалбоподателя доказателства.

 

АДВОКАТ А.: Моля в днешно съдебно заседание да допуснете до разпит един свидетел, който е счетоводител на дружеството-жалбоподател и който е водил кореспонденцията с НАП във връзка с назначаването на ревизията и изготвянето на справки. С показанията на този свидетел ще доказваме наличното количество дървесина към онзи момент и дали е имало материални активи.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да не допускате искания свидетел. Считам, че фактите и обстоятелствата, които ще доказва, става въпрос за писмена кореспонденция, като тези твърдения могат да бъдат доказана с писмени доказателства, а другото обстоятелство – наличните активи, има проверка за активите и не е необходимо с гласни доказателства да се установяват.

АДВОКАТ А.: Със свидетелските показания също ще установяваме дали дейността на дружеството е спряна и тъй като е водил счетоводството от 2013 г. да установи в сравнение с предходни години затруднила ли е наложената предварителна обезпечителна мярка дейността на дружеството, съответно спряло ли е то своята дейност в този период след налагане на мярката в сравнение с предходни периоди.

 

По искането за допускане на свидетел съдът счита същото за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит водения от жалбоподателя свидетел.

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

Т.Г.К. – 36  години, българска гражданка, неосъждана, счетоводител в дружеството-жалбоподател.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката, като я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

АДВОКАТ А.: Водите ли счетоводството на дружеството и от кога?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Да, от м. февруари 2013 година.

АДВОКАТ А.: Кога е последната ревизия, която е назначена на дружеството-жалбоподател и кой всъщност осъществяваше кореспонденцията във връзка с тази ревизия?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Последната ревизия беше на 22.12.2015 г. Кореспонденцията водя аз чрез моя е-mail, който е официален за „УСПЕХ – 2005“ ООД. Беше ми връчено искането на 04.01.2016 година.

АДВОКАТ А.: В каква връзка беше назначена тази ревизия?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Ревизия по повод възстановяване на ДДС.

АДВОКАТ А.: Знаете ли в хода на ревизията да е извършена проверка на място в обекта на дружеството, при която да са установени налични количества материали – дървесина, в размер на 800 тона?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Да. Не мога да кажа точни цифри, но е ходено на място.

АДВОКАТ А.: Този тонаж преработена продукция ли беше?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Да. По-скоро преработена дървесина под формата пудра.

АДВОКАТ А.: От какво количество дървесина се получава тази готова продукция от 800 тона?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: За около 800 тона отиват около 8-10 хил. тона дърва средно.

АДВОКАТ А.: Възстановен ли е на жалбоподателката ДДС във връзка с тази ревизия?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Да, през м. март сумата беше изпратена по запорирана сметка в Райфайзенбанк.

АДВОКАТ А.: Знаете ли това по някакъв начин да се е отразило на дейността на дружеството?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Да, отрази се. Бяха спрени основни плащания към контрагенти и плащания от първа необходимост, като електроенергия и други подобни.

АДВОКАТ А.: Дружеството спря ли месечните плащанията към банките?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Да и мисля, че там има някакъв сериозен проблем с една компания по неизпълнение.

АДВОКАТ А.: Беше ли сключила договор за доставки на машини, съоръжения или други с доставчици, които не успя да изпълни?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Доколкото знам, трябваше да се напри внос на машина от Турция, който не може да се осъществи поради липса на финансови средства, която беше от първа необходимост за производство на вида въглища, който в момента прави дружеството. За стойност не мога да кажа.

АДВОКАТ А.: Бихте ли казали каква е стойността на материалните активи, в т. ч. МПС на дружеството?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: В момента не се сещам с точност.

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към свидетелката.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към свидетелката.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля К..

 

АДВОКАТ А.: Няма да сочим други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Няма да сочим доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема госпожо съдия, от събраните в настоящото производство гласни и писмени доказателства безспорно се установи, че обжалваният акт е незаконосъобразен и немотивиран, поради което Ви моля да го отмените изцяло, както и да отмените постановлението, с което са наложени предварителните обезпечителни мерки на основанията, които подробно сме изложили в жалбата си.

В допълнение Ви моля да ми предоставите възможност да изложа подробни писмени съображения, в които ще анализирам и представените по настоящото производство доказателства.

Моля да присъдите направените в настоящото производство съдебно-деловодни разноски, включително и адвокатско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите оспореното решение като правилно и законосъобразно, ведно с постановлението за налагане на предварителни обезпечителни мерки, като го потвърдите също като правилно и законосъобразно на основание изложените в него мотиви и моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ДАВА на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: