ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 23.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети юни                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 740 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Ван турс” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника - Общински съвет Царево, редовно призован, се явява председателя на Общинския съвет Д.С., представя протокол от заседание на Общинския съвет, от който се установява, че е избран за председател на същия.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че с определение № 1028/2015г. постановено по дело №741/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас, друг състав на този съд е присъединил към настоящото производство, производството по въпросното дело №741/2015г. Същото е образувано по жалба на Д.Я.К. и И.В.С. против същия административен акт.

Доколкото се касае за един и същи административен акт, макар към настоящия момент да не може да се каже с абсолютна сигурност без наличието на съдебно-техническа експертиза дали жалбоподателите по двете дела едновременно са били заинтересовани лица, както се твърди в горецитираното определение, съдът за процесуална икономия счита, че следва да конституира жалбоподателите от присъединеното дело като страни в настоящото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Д.Я.К. от гр.Приморско, ул.“Зора“ №2 и И.В.С. от гр.Царево, ул.“Христо Смирненски“ №8 като жалбоподатели оспорили решение № 649/13.02.2015г. на Общински съвет Царево, което е предмет и на съдебния спор по дело №740/2015г.

 

АДВОКАТ М. – Жалбоподателят „Ван турс” ЕООД оспорва частично плана, предмет на обжалваното решение, що се касае до изменението на бившето УПИ-І в кв. 77 и описаната в изменението улична регулация от т.214а през нова т.215а до края на уличната регулация, а жалбоподателите Д.Я.К. и И.В.С. обжалват изменението на плана в цялост.

Имаме и искане за допълване на преписката по изработване на плана, която е в администрацията, т.е. при ответника има докладна, а преписката по цялата процедура е при кмета в общината. В общинския съвет влиза само една докладна от кмета.

Г-н С. – Решението е съобщено чрез ДВ на 10.03.2015г. Твърдя, че срока за обжалване е 14-дневен съобразно разпоредбата на чл.215, ал.4, изр.2 от ЗУТ. Жалбите са постъпили в общината на 15.04.2015г. и в този смисъл считам, че са просрочени, независимо, че процесуалния представител на жалбоподателя твърди, че същите са изпратени по пощата на 08.04.2015г., защото и до тази дата е изтекъл 14-дневния срок, който аз считам за меродавен.

АДВОКАТ М. – Жалбата е подадена по пощата като е входирана на 08.04.2015г. с известие за доставяне с бар код, подадена е в срока, който е 30-дневен. Не споделям становището на ответника, че срока е 14-дневен. В случая се прилага общия срок, защото няма такъв акт, който да е с приоритетно национално и общинско значение. Разполагам с оригинал на известието за доставяне и разписка на „Българска пощи” ЕАД. Представям ви за справка оригинала на известието за доставяне и разписката от „Български пощи”ЕАД, като моля да ми дадете 3-дневен срок да представя по делото копие от тях.

 

Съдът счита, че ход на делото в днешното съдебно заседание не може да бъде даден, тъй като не са надлежно призовани жалбоподателите Д.Я.К. и И.В.С..

По възражението на ответника за срочното подаване на жалбите съдът ще се произнесе в закрито заседание.

 

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОТЛАГА същото и насрочва съдебно заседание за 27.10.2015г. от 10.40 ч., за която дата и час редовно призованите за днешното съдебно заседание страни са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ДА СЕ ПРИЗОВАТ новоконституираните страни Д.Я.К. и И.В.С..

ДАВА възможност на всички страни в едно месечен срок от днес в писмен вид да посочат доказателствените си искания.

ЗАДЪЛЖАВА адв.М. в 3-дневен срок от днес да представи по делото заверено копие от представеното днес за сведение на съда известието за доставяне и разписка на „Българска пощи” ЕАД.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: