О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер     801         07.05.2012г.          град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на седми май две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 740 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.146 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на „Кремиковци” АД (в несъстоятелност) със седалище и адрес на управление в гр.София 1870, кв.Ботунец, представлявано от синдика Ц.С.Б. против писмо № 68-К-30/28.02.2012г., изходящо от кмета на Община Приморско, с което е дадено предписание на дружеството да премахне незавабно: портал, разположен върху част от уличната регулация от о.т. 490 до о.т. 783по действащия ПУП – ПРЗ на града и ограда с бетонов цокъл с височина до 0,80м. от нивото на терена, ведно с метална част, разположена от о.т. 783 до околовръстна алея. Иска се от съда да отмени процесното препписание. На основание чл.166, ал.2 от АПК, вр. с чл.217, ал.2 от ЗУТ се претендира спиране на изпълнението му.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира жалбата да процесуално недопустима. Този извод се налага по следните съображения:

            Предмет на оспорване е писмо изх.№ 68-К-30/28.02.2012г., с което кметът на Община Приморско на основание чл.44, ал.2 от ЗМДМА предписва на „Кремиковци” АД (в несъстоятелност) да премахне незавабно: портал, разположен върху част от уличната регулация от о.т. 490 до о.т. 783 по действащия ПУП – ПРЗ на града и ограда с бетонов цокъл с височина до 0,80м. от нивото на терена, ведно с метална част, разположена от о.т. 783 до околовръстна алея. В мотивната част на процесното предписание се сочи, че с решение № 141/29.10.2009г., произнесено от Общински съвет – Приморско е одобрен ПУП – ПРЗ за кв.47 и кв.47а по плана на гр.Китен, който предвижда изграждане на улична регулация от о.т. 490, 783 до о.т. 790 и от о.т. 783 до околовръстна алея. Твърди се, че разположените на място ограда и портал попадат в част от одобрената улична регулация, което възпрепятства нормалното ползване на имотите, собственост на Община Приморско и реализирането на необходимото благоустрояване на съседните урегулирани поземлени имоти. Определен е 10-дневен срок за изпълнение на предписанието и е указано на адресата му, че при неизпълнение ще се реализира административно производство по реда на Закона за устройство на територията. Писмото е съобщено на дружеството на 05.03.2012г., за което свидетелства приложеното по делото известие за доставяне № ИД PS 8180 000YEP Z. В жалбата, с която е поставено началото на настоящото съдебно производство, оспорващият твърди, че предписанието притежава белезите на индивидуален административен акт и навежда доводи за незаконосъобразност поради материална некомпетентност на автора му, неспазване на изискването за форма, нарушение на производствените правила за издването му и противоречие с материалния закон. Излага фактически съображения, че имотите, върху които са разположени порталът и оградата, са собственост на дружеството, което предпоставя реализирането на отчуждителна процедура по чл.205 и сл. от ЗУТ.

            С разпоредбата на чл.21, ал.1 от АПК е дефинирано понятието индивидуален административен акт като изрично волеизявление или изразено чрез действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или се засягат непосредствено права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт. Процедурата за премахване на незаконни строежи и на строежи, които поради неподходящото си местоположение застрашават сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите, е разписана в чл.225 и сл. от ЗУТ, респ. в чл.195 и сл. от ЗУТ. Компетентен да разпореди премахването в първия случай е началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице, а във втория случай – кметът на общината. Според правилата на цитираните норми производството започва със съставяне на констативен акт (протокол), в който се обективира, а по възможност и онагледява фактическото положение на обектите. Защитата на лицата слещу неблагоприятните последици на заповедта, с която завършват тези производства, е гарантирана чрез правото им на възражение и на жалба. В настоящия случай предписанието на кмета на Община Приморско не притежава белезите на индивидуален административен акт, тъй като не разпорежда неблагоприятни за адресата и валидни правни последици. Същото не може да бъде квалифицирано като заповед за премахване на процесните обекти по чл.195 от ЗУТ или като констативен протокол, с който се поставя началото на производството по този ред. Видно от обстоятелствената част на писмото и от указанието, че при неизпълнение, ще се стартира „административно производство по реда на Закона за устройство на територията”, същото има характера на уведомление по чл.26 от АПК, което не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Този извод следва от разпоредбата на чл.21, ал.5 от АПК, според която не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове или са част от производствата по издаване на нормативни актове.

Предвид гореизложеното, оспорването на „Кремиковци” АД (в несъстоятелност) се явява насочено срещу акт, който не притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК и на чл.214 от ЗУТ и следва да се остави без разглеждане.

Процесуалната недопестимост на оспорването има за последица недопустимост и на искането с правно основание чл.166, ал.2 от АПК, вр. с чл.217, ал.2 от ЗУТ.

           

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, първи състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Кремиковци” АД (в несъстоятелност) със седалище и адрес на управление в гр.София 1870, кв.Ботунец, представлявано от синдика Ц.С.Б. против писмо № 68-К-30/28.02.2012г., изходящо от кмета на Община Приморско, с което е дадено предписание на дружеството да премахне незабавно: портал, разположен върху част от уличната регулация от о.т. 490 до о.т. 783по действащия ПУП– ПРЗ на града и ограда с бетонов цокъл с височина до 0,80м. от нивото на терена, ведно с метална част, разположена от о.т. 783 до околовръстна алея.

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Кремиковци” АД (в несъстоятелност) със седалище и адрес на управление в гр.София 1870, кв.Ботунец, представлявано от синдика Ц.С.Б. за спиране на предварителното изпълнение на предписание изх.№ 68-К-30/28.02.2012г., издадено от кмета на Община Приморско.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 740/2012г. по описа на Административен съд– гр.Бургас

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………