ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 26.01.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на двадесет и шести януари                                  две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 740 описа за 2008 година

На именното повикване в 16.00 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ, ПФК „Черноморец” АД – в несъстоятелност, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

         ОТВЕТНИКЪТ – Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена от по-рано.

        

         По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

 

         О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА постъпилата по делото уточнителна молба от 15.12.2008 г. с вх. №8534/15.12.2008 г. на Административен съд - Бургас от ищеца, в която са направени допълнения и уточнения в исковата молба по доказателствата и към която са приложени многобройни писмени документи без опис.

        

         Съдът ДОКЛАДВА и допълнително постъпили по делото молби от ищеца на 17.12.2008 г. съответно с вх. № 8577 и вх. № 8587 на Административен съд - Бургас, към които също са приложени допълнителни писмени доказателства в подкрепа на  уточнителната молба от 15.12.2008 г., и които документи също не са представени в подробен опис по делото, а са изброени най-общо.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Р.: С оглед дадената ми възможност да изразя становище в предходно съдебно заседание, както и с оглед на представените доказателства, при съпоставянето с част от тях установих, че няма пълен списък на доказателствата, които е представил ищеца. На второ място установих, че голяма част от доказателствата, които е представил са само с печат „вярно с оригинала” и печат на дружеството. На същите не е приложен подпис от страна на ищеца. С оглед на обстоятелството, че ищецът е представил допълнително 6865 листа доказателства, на мен не ми бе достатъчно технологичното време да се запозная с тях. Ето защо, Ви моля да задължите на първо място ищеца да представи опис на доказателствата, които е представил. На второ място да задължите ищеца с оглед на това, че би се ползвал от тези доказателства в хода на производството, да бъдат заверени от страна на ищеца всички доказателства, от които ще се ползва в производството. На следващо място: моля да ми предоставите възможност, която да ми осигури технологично време да се запозная с всички доказателства и да взема становище по уточнителната молба, както и становище по формулираните въпроси, и искането за извършване на съдебно-икономическа експертиза.

        

         Съдът по доказателствата като съобрази, че същите не са представени по опис - пълен и подробен на всички допълнително представени по делото писмени документи, както и с оглед големият им брой, намира, че следва да уважи направените от процесуалния представител на ответника искания, като даде необходимите указания на ищеца в тази насока, както и да предостави възможност на ответника да се запознае с тях и вземе отношение по относимостта и допустимостта им към предмета на спора.

         Горното мотивира съдът да не приема в днешно съдебно заседание приложените към допълнително представените по делото молби от 15.12.2008 г. и 17.12.2008 г., а да ги приложи по делото, като по приемането им съдът ще се произнесе в следващо съдебно заседание.

         Воден от горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЛАГА по делото всички писмени документи, приложени от ищеца към уточнителната му молба с вх. № 8534/15.12.2008 г. на Административен съд – Бургас,  молбата му с вх. № 8577/17.12.2008 г. и молбата му с вх. № 8587/17.12.2008 г. на Административен съд - Бургас, общо 20 тома.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника да се запознае с така представените допълнителни писмени документи и вземе становище по тях в двумесечен срок, считано от днес, както и да изрази становище в същия срок по направените в уточнителната молба от 15.12.2008 г. допълнения и уточнения по доказателствените искания.

         УКАЗВА на ищеца задължението му в разумен срок, но не по-късно от два месеца, считано от датата на съобщаването, да представи по делото пълен и подробен опис на всички представени от него писмени документи към уточнителната му молба с вх. № 8534/15.12.2008 г., молби с вх. № 8577 и вх. № 8587 от 17.12.2008 г.

         УКАЗВА на ищеца, че следва да завери по надлежен ред всички допълнително представени от него писмени документи, за които счита, че ще се ползва от тях по делото, а не само с положен на документите мокър печат на дружеството-ищец и печат „вярно с оригинала”.

         След постъпване на отговора на ответника и представяне от ищеца на изискания опис на писмените доказателства, съдът ще се произнесе по доказателствените искания на ищеца за допускане на съдебни експертизи по делото, както и по допустимостта на допълнително представените от него на 15.12.2008 г. и 17.12.2008 г. писмени документи.

НЕ приключва събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА същото за 06.04.2009 г. – 14,00 ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Да се изпрати съобщение на ищеца за изпълнение на днешните указания на съда.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: