Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1058

Бургас, 28.05.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, първи състав, на двадесет и осми февруари две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

                    Председател: Панайот Генков

 

при секретаря Г.С.като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело номер 73 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Образувано е по жалба на Община Гълъбово, ЕИК 000817696, със седалище и адрес на управление в гр. Гълъбово, община Гълъбово, бул. „Република“ № 48, представлявана от кмета Николай Тонев Колев против Решение № РД-02-36-1314/07.12.2017 г. на заместник министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (УО на ОПРР), с което в т.1 се отказва верификация и плащане на разходи в размер на 24 000 лева, а в т. 2 в размер на 46 030.93 лева. От съда се иска отмяна на решението като неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон и при съществено нарушение на административнопроизводствените правила. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат Е.К., който поддържа жалбата, претендира разноски и прекомерност на разноските на ответника.

Ответникът  - Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството, се представлява от адвокат Петър Милев, който счита жалбата за недопустима, тъй като обжалваното решение има характер на уведомление.

Административен съд - Бургас, като взе предвид доводите на страните, събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

От представените по делото писмени доказателства се установява, че на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП (отм.) между Община Гълъбово – възложител и „Булпроект“ ЕООД, гр. Стара Загора – изпълнител и във връзка с проектно кандидатстване на Община Гълъбово по процедура за директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионални училища в Република България“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е сключен договор № 14/16.02.2016 г. за изпълнение на поръчка с предмет „Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на сертификат за енергийна характеристика, обследване на установяване на техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт на ПГЕЕ гр. Гълъбово“ във връзка с проектно кандидатстване на Община Гълъбово по процедура за директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионални училища в Република България“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на обект:  ПГЕЕ гр. Гълъбово, включващ следните сгради предмет на обследването: Учебна сграда с 3 надземни етажа и сутерен с площ 330 м2, със ЗП – 586 м2 и РЗП около 2 100 м2 и Учебни работилници – сграда на 1 етаж със ЗП 1 900 м2. Представени са офертата на „Булпроект“ ЕООД и количествено-стойностна сметка за основните видове проучвателно-проектантски работи и други услуги на обекта.

На 05.12.2016 г. между Зам. Министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Деница Пламенова Николова, Управляващ орган (УО) на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 (ОПРР) – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“, като управляващ орган и Община Гълъбово като бенефициент е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, процедура за директно предоставяне BG161RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република Българи“ № от ИСУН – BG16RFOP001-3.002-0006-С01, № РД-02-37-289 от 05.12.2016 г., за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-3.002-0006 „Реконструкция (основен ремонт) на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово, УПИ I, кв.58 – учебна сграда и учебни работилници“ (л. 37-45 от делото). Представени са и общите условия към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (л. 46 – 67 от делото).

Във връзка с направено искане за междинно плащане по договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0006-С1 на Община Гълъбово – „Реконструкция (основен ремонт) на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр. Гълъбово, УПИ І, кв. 83 – учебна сграда и учебни работилници“ от МРРБ, Главна дирекция „Стратегическо планиране и проекти за регионално развитие“ до кмета на Община Гълъбово е изпратено писмо с изх. № 99-00-6-1758 (10) от 09.10.2017 г., с което го уведомяват, че в съответствие с чл. 63, ал. 2 от ЗУСЕСИФ е необходимо да представи коригираните и/или допълнени документи, съгласно констатациите в писмото в срок до 5 работни дни от получаването му. Посочено е, че същите следва да бъдат приложени към пакета отчетни документи в ИСУН 2020 в съответната секция, като се спазва „Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. относно отчитането на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 и отчетните документи“, като следва да уведоми управляващият орган за осъществените корекции чрез изпращане на нова съобщение в раздел „Кореспонденция“ (л. 68-74 от делото).

Във връзка с точка 3.2 от това писмо от „Булпроект“ ЕООД до Община Гълъбово е изпратено писмо, с което поясняват, че тъй като дейностите  - обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат се извършва само от фирми лицензирани по енергийна ефективност (ЕЕ) (консултанти по ЕЕ – регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ) от Агенция за устойчиво енергийно развитие, „Булпроект“ ЕООД е сключил договор за изпълнение на тези дейности с фирма „Енержи Сейвинг Солюшънс“ ООД, притежаваща необходимия лиценз (л. 75 от делото).

На 16.10.2017 г. от Община Гълъбово са били дадени допълнителни пояснения и обяснения към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0006-C01/05.12.2016 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по всяка една от посочените точки (л. 76-77 от делото).

На 17.10.2017 г. документите към постъпилото искане за междинно плащане по ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0006-C01 по проект „Реконструкция (основен ремонт) на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр. Гълъбово, УПИ І, кв. 83 – учебна сграда и учебни работилници“ на Община Гълъбово са били изпратени до Началник на отдел „Моноторинг“, ГД СППРР, МРРБ (л. 78-79 от делото).

При извършен предварителен контрол преди верификацията на по договор № BG16RFOP001-3.002-0006-C01 са констатирани съществени нарушения, които биха могли да имат финансово влияние, и които водят до съмнение за извършена нередност и до вероятност за налагане на финансови корекции, съгласно Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, приета с ПМС № 57 от 28 март 2017 г. На 24.10.2017 г. до Началника на отдел „КОПН“, ГД „СППРР“, МРРБ е изпратен контролен лист – приложение 9-1Б от Наръчника за управление и изпълнение на ОПРР 2014-2020 (НУИОПРР), съдържащ констатираните съществени нарушения (л. 80-154 от делото).

До кмета на Община Гълъбово на 13.11.2017 г. е изпратено писмо, с което е съобщено за регистриран в Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. сигнал за нередност № 159 (л. 182-190 от делото), а на 07.12.2017 г. писмо относно приключване на процедурата по одобрение на искане за плащане № 2 (междинно) по договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-3.002-0006-С01 с бенефициент Община Гълъбово по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., към което е приложено Решение за отказ от верификация и Верифицирани разходи по разходооправдателни документи.

От същата дата е и оспореното решение, с което се отказва на Община Гълъбово верификация и плащане на разходи по т. 1 в размер на 24 000 лева с ДДС, отчетени в искане за плащане № 2 (междинно), поради липса на предвидените в чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗУСЕСИФ условия, на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗОП (отм.) във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ и чл. 2.6 от сключения Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (АДПБФП) № BG16RFOP001-3.002-0006-С01 от 05.12.2016 г. между МРРБ и Община Гълъбово и по т. 2 в размер на 46 030.93 лева, представляващи остойностеното евентуално финансово влияние на регистриран сигнал № 159 за съотносимите разходи включени в искането.

Видно от представената по делото заповед № РД-02-36-902/25.08.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, към момента на издаване на оспореното решение Деница Николова - ,Зам.министър на регионалното развитие и благоустройство, е определена за Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

По делото е приложено и Решение № РД-02-36-43 от 18.01.2018 г., с което е приключен сигнал за нередност с рег. № 159, регистриран в Регистъра на сигнали и нередности в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие", Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България (ГД „СППРР, МРРБ“), във връзка с проведена обществена поръчка с предмет: „Реконструкция (Основен ремонт) на Професионална гимназия по енергетика и електротехника (ПГЕЕ) - Учебна сграда и учебни работилници в гр. Гълъбово, УПИ I, кв. 83", финансирана с договор за предоставяне на БФП с рег.№ BG16RFOP001-3.002-0006-C01, с което е:

1.1 Установено като извършено е нарушение, на националното законодателство, касаещо управление и разпореждане със средства от европейските фондове, допуснато от бенефициента община Гълъбово, представляван от г-н Николай Колев, кмет на община Гълъбово, с адрес: гр. Гълъбово, бул. "Република" № 48, както следва: За нарушенията незаконосъобразна методика за комплексна оценка: - чл. 33, ал. 1, изречение второ от ППЗОП във връзка с чл. 70, ал. 4, във връзка с чл. 70, ал. 2, т.2 и т. 3 от ЗОП.

1.2 Установено е, че нарушението предвид характеристиките и последстията си представлява нередност: - по т. 9 от Раздел I „Обявление и документация за обществена поръчка/процедура за избор с публична покана", към Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Наредбата), приета с ПМС № 57 от 28 март 2017 г. - „Неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие", относно твърдението за незаконосъобразно определени критерии за подбор.

1.3 Определена е финансова корекция на бенефициента община Гълъбово, представляван от г-н Николай Колев, кмет на община Гълъбово, с адрес: гр. Гълъбово, бул. "Република" № 48, както следва: 10 % от допустимите разходи по договор: № BG161RFOPOO1 -3.002-0006-СЮ1-S-05 от дата 06.04.2017 г. с Изпълнителя ДЗЗД „БКФИ" на стойност 996 340,55 лева без ДДС. (Цена на договора с включени непредвидени разходи - 1 095 974,60 лева без ДДС). Изчислената финансова корекция е в размер на: - 131 516, 95 лв. (сто тридесет и една хиляди петстотин и шестнадесет лева и деветдесет и пет ст.) лв. с ДДС следва да не се верифицира при обработка на следващи искания за плащане.

Приложена е и жалба против решението, подадена от Община Гълъбово.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е допустима като подадена против подлежащ на оспорване административен акт, с който се засягат права и интереси на жалбоподателя като адресат на акта. С оспорения акт се отказва верификация на извършени разходи по подадено от Община Гълъбово искане за междинно плащане. Съгласно чл. 21, ал.1 от АПК индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи и законни интереси на граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт. Предвид това настоящия съдебен състав приема, че Решение № РД-02-36-1314/07.12.2017 г. представлява индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол. Не се споделят наведените от ответника доводи, че оспореното решение  има характера на уведомление до жалбоподателя по отношение на отказа за верификация на определение суми и не подлежи на оспорване пред съда. Процедурата по администриране на нередност по сигнал за нередност № 159, по която е издадено Решение № РД-02-36-43/18.01.2018 г. е отделна процедура от тази по чл. 64, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и както бе посочено по-горе с крайният акт се засят права и интереси на жалбоподателя като адресат на акта, поради което същият подлежи на съдебен контрол.

Разгледана по същество, жалбата е частично основателна.

Решението е издадено от компетентен орган съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

-          По т. 1 от Решение № РД-02-36-1314/07.12.2017 г.

Видно от изложените в т. 1 от решението фактически основания за отказ от верификация и плащане на разходи в размер на 24 000 лева с ДДС, същите са отказани тъй като всички дейности по договор № 14/16.02.20176 г. са извършени от лица, различни от това, сключило договора с Община Гълъбово, а в договора не се съдържат клаузи относно условията за подизпълнение. Посочено е, че договора е сключен в писмена форма на основание чл. 14, ал. 5 от ЗОП (отм.) чрез директно възлагане, а съгласно чл. 14, ал. 6 от ЗОП (отм.) възложителите могат да не сключват писмен договор, но вече сключил го, същият следва да отговоря на основните принципи на практиката и закона. Съгласно чл. 47а, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП (отм.) в проекта на договор трябва да се предвиди задължение за изпълнителя да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя информация на възложителя за плащанията по договорите за подизпълнение. От органа е прието, че към момента на сключване на договора изпълнителят е знаел, че ще ползва подизпълнител поне за едната дейност, тъй като обследването на енергийната ефективност на сгради се осъществява при регистрационен режим. Посочено е, че този факт се потвърждава и от самия изпълнител в писмо от 12.10.2017 г. В резултат на изложеното е прието, че като е ползвал подизпълнител, изпълнителят е действал в нарушение на чл. 8, т. 1 от договор № 14/16.02.2016 г., в който страните са уточнили, че изпълнителят е задължен да изпълни възложеното точно, качествено и в срок, съгласно уговореното в настоящия договор и съобразно относимата нормативна уредба, а в договора липсва текст относно ползване на подизпълнители и в този смисъл е заключено, че изпълнителят е действал в несъответствие с клаузите на самия договор. Отделно е посочено, че Община Гълъбово не е положила необходимата грижа и не е избрал изпълнител, който да извърши дейностите за своя сметка и отговорност в лично качество, както и не е упражнил контрол по изпълнението на договора. Тези действия на възложителя са определени като нарушение на чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗОП (отм.), както и като нарушение на чл. 44, ал.1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Така описаните фактически основания са определени като нарушение на чл. 2.6 от административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-280/05.12.2016 г., съгласно който бенефициента се задължава да изпълни дейностите точно, пълно, качествено, в срок и на своя собствена отговорност в съответствие с одобреното проектно предложение и приложенията към него, при спазване на приложимото право на Съюза и българското законодателство, тъй като не е спазил условието на чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗОП (отм.) във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ.

Поради извършеното нарушение неверифицираните разходи са определени както следва:

- по бюджетно перо ІІ.12.1. Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на сертификат за енергийна характеристика, обследване за установяване на техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт, не се верифицират разходи в размер на 20 000 лева от отчетените и подлежащи на верификация в искането за плащане разходи по бюджетно перо по договор № 14/16.02.2016 г. с изпълнител „Булпроект“ ЕООД (по фактура № 0000000299 от 17.05.2016 г.

- по бюджетно перо V.20.1. допустим ДДС, не се верифицират разходи в размер на 4 000 лева от отчетените и подлежащи на верификация в искането за плащане разходи по бюджетно перо по договор № 14/16.02.2016 г. с изпълнител „Булпроект“ ЕООД (по фактура № 0000000299 от 17.05.2016 г.

Съобразно приложимите разпоредби на чл. 60 - чл. 68 от ЗУСЕСИФ междинни и окончателни плащания се извършват след верифициране с цел потвърждаване допустимостта на извършените разходи и при наличие на физически и финансов напредък на проекта. Възстановяват се само допустими разходи, верифицирани от УО. Разпоредбата на чл. 62, ал. 3 от ЗУСЕСИФ предвижда, че УО извършва верифициране на разходите въз основа на проверка на документите, представени към искането за плащане и проверка на място когато това е приложимо. Общите условия за допустимост на разходите са регламентирани в чл. 57 и чл. 58 от ЗУСЕСИФ и съответно по отношение на ОП "Региони в растеж" в Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. Именно в съответствие с тези правни норми УО е следвало да направи фактически установявания. Позоваването на разпоредбите на чл. 57, ал. 1, т.1, т. 2 и т. 4 от ЗУСЕСИФ не съответства на изложените фактически обстоятелства, които не обосновават приложението на посочените правни норми. Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗУСЕСИФ разходите се считат за допустими, ако са налице едновременно следните условия: т.1 разходите са дейности, съответстващи на критериите за подбор на операции и се извършват от допустими бенефициенти съгласно съответната програма по чл. 3, ал. 2; т. 2 разходите попадат във включени в документите по чл. 26, ал. 1 и в одобрения проект категории разходи; т. 4 разходите са извършени законосъобразно съгласно приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство. Конкретно изложени обстоятелства за недопустимост на разходите по посочените точки на чл. 57, ал. 1 от ЗУСЕСИФ липсват в решението. Изложени са мотиви за нарушение на ЗОП (отм.) от страна на Община Гълъбово, което е посочено, че води до нарушение на сключения Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 № BG16RFOP001-3.002-0006-С01 от 05.12.2016 г., между МРРБ и Община Гълъбово. Разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗУСЕСИФ е посочена единствено в диспозитива на решението, без от УО да са изложени мотиви за това как установените нарушения на ЗОП (отм.) водят до липса на предвидените в чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗУСЕСИФ условия за това разходите да се считат допустими.

Предвид изложеното в частта на т. 1 решението е постановено в несъответствие с приложимото материално право. Същото е немотивирано, тъй като посочените правни основания не са съответни на изложените фактически основания за постановяването му. Изложеното обосновава извода на съда, че оспореното решение следва да бъде отменено в тази част. В случая, естеството на спора не позволява разрешаването на въпроса по същество от страна на съда, поради което и на основание чл. 173, ал.2 от АПК, делото като преписка следва да бъде върнато на административния орган за ново произнасяне, при спазване на предвидените от законодателя процесуалноправни и материалноправни изисквания.

- По т. 2 от Решение № РД-02-36-1314/07.12.2017 г.

Видно от изложените в т. 2 от решението фактическото основание за отказ от верификация и плащане на разходи в размер на 46 030.93 лева е наличие на сигнал за нередност № 159. Посочено е, че в искането за плащане са поискани за възстановяване разходи по договор с изпълнител по който е стартирала процедура по реда на чл. 73 от ЗУСЕСИФ, като процедурата по сигнал за нередност № 159 е стартирана с писмо с изх. № 99-00-6-1289(2)/13.11.2017 г. В мотивите е изложено, че при първоначалния анализ на посочените в сигнала нарушения, УО на ОПРР е отчел естеството и сериозността на нарушенията и е определил евентуален размер на финансовата корекция в размер на 10 % от съотносимите разходи. Отбелязано е, че към момента на решението от Община Гълъбово не е представено становище, относно изложените констатации. При така изложените фактически констатации от УО на основание чл. 62, ал. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУСЕСИФ във връзка с чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1, т. 4 от ЗУСЕСИФ, са отказани за верификация и плащане разходи, чийто размер представлява остойностеното евентуално финансово влияние на съмненията за нередност, като неверефицираните разходи поради съмнение за нередност са, както следва:

- по бюджетно перо ІІ.3.1 СМР, не се верифицират разходи в размер на 38 359,11 лева, представляващи 10 % от отчетените и подлежащи на верификация в искането за плащане разходи по бюджетно перо по договор № BG16RFOP001-3.002-0006-С01-S-05 от 06.04.2017 г. с изпълнител „БКФИ“ ДЗЗД, във връзка с регистриран сигнал за нередност № 159. Сумата не се верифицира по фактура № 0000000004 от 09.05.2017 г.

- по бюджетно перо V.20.1 Допустим ДДС, не се верифицират разходи в размер на 7 671,82 лева, представляващи 10 % от  отчетените и подлежащи на верификация в искането за плащане разходи по бюджетно перо по договор № BG16RFOP001-3.002-0006-С01-S-05 от 06.04.2017 г. с изпълнител „БКФИ“ ДЗЗД, във връзка с регистриран сигнал за нередност № 159. Сумата не се верифицира по фактура № 0000000004 от 09.05.2017 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от ЗУСЕСИФ в случай че е започната процедура по администриране на нередност, съответния разход не се верифицира, като може да бъде включен в следващо искане за плащане. От така цитираната разпоредба се стига до извод, че за да не се верифицира съответния разход е единствено необходимо започнала процедура по администриране на нередност. В настоящия случай с писмо с изх. № 99-00-6-1289(2) от 13.11.2017 г. кметът на Община Гълъбово е уведомен за регистриран в УО на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. сигнал  за нередност № 159, като е информиран и за становището  на УО на ОПРР по отношение на основателността на сигнала за нередност. Предвид това е на лице предпоставката на чл. 64, ал. 1 о т ЗУСЕСИФ, а именно да е започната процедура по администриране на нередност към момента на отказа за верификация и плащане на съответния разход.

В конкретния случай дори е представено впоследствие Решение №  РД-02-36-43/18.01.2018 г., с което е приключен сигнал за нередност с рег. № 159, регистриран в Регистъра на сигнали и нередности в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие", Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България (ГД „СППРР, МРРБ“), във връзка с проведена обществена поръчка с предмет: „Реконструкция (Основен ремонт) на Професионална гимназия по енергетика и електротехника (ПГЕЕ) - Учебна сграда и учебни работилници в гр. Гълъбово, УПИ I, кв. 83", финансирана с договор за предоставяне на БФП с рег.№ BG16RFOP001-3.002-0006-C01 и е установена нередност, нарушение и е определена финансова корекция.

Предвид изложеното настоящият състав счита, че Решение № РД-02-36-1314/07.12.2017 г., в частта на т. 2 е постановено при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие с приложимото материално право към момента на издаването му,  мотивирано е и съдържа правни и фактически основания за постановяването му.

С оглед изхода на делото и предвид навременно направените искания за присъждане на разноски и от двете страни на основание чл. 143 от АПК на Община Гълъбово следва да бъдат присъдени разноски по делото за адвокатско възнаграждение в размер на 514 лева, съобразно уважената част и на МРРБ следва да бъдат присъдени разноски по делото за адвокатско възнаграждение в размер на 2 075 лева, съобразно отхвърлената част.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Бургаският административен съд, първи състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № РД-02-36-1314/07.12.2017 г. на заместник министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (УО на ОПРР), в частта с която в т. 1 се отказва верификация и плащане на разходи в размер на 24 000 лева.

ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по искането на Община Гълъбово.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Гълъбово, ЕИК 000817696, със седалище и адрес на управление в гр. Гълъбово, община Гълъбово, бул. „Република“ № 48, представлявана от кмета Николай Тонев Колев против Решение № РД-02-36-1314/07.12.2017 г. на заместник министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (УО на ОПРР), в останалата й част.

ОСЪЖДА Министерство на регионалната развитие и благоустройство, гр. София да заплати на Община Гълъбово, представлявана от кмета Николай Тонев Колев съдебно-деловодни разноски в размер на 514 (петстотин и четиринадесет) лева.

ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на Министерство на регионалната развитие и благоустройство, гр. София съдебно-деловодни разноски в размер на 2 075 (две хиляди и седемдесет и пет) лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

           

 

                                                                                                СЪДИЯ: