ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,28.02.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и осми февруари                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Г.С.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 73 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, редовно уведомена, се представлява от адв.Е.К. с представено пълномощно на лист 17 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), редовно уведомен,  се представлява от адв. П.М.с пълномощно от днес.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да не се дава ход на делото. Същото следва да се прекрати.  Процесуалното решение, което е приложено по делото, не подлежи на обжалване. Видно от основанията за издаване на това решение, цитирани в първия абзац, то има характер на уведомление на община Гълъбово по отношение отказа за верификация на определени суми. Правното основание на това уведомление е изрично посочената в процесното решение разпоредба на чл. 64, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, а именно: съответният разход не се верифицира, понеже е започнала процедура по администриране на нередностите. Такава процедура е тази по сигнал за нередност № 159  във връзка с отказа за верификация на 46030,93 лева, по която е издадено решение № РЗ023643/18.01.2018 г., което е предмет на обжалване по административно дело № 368/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас, ІІІ-ти състав, което дело е насрочено успоредно с настоящото, но в 14,30 часа. Във връзка с това представям на съда копие на решението, което се обжалва по административно дело № 368/2018 г., както и жалбата, с която е образувано същото производство. Както е видно от решението, което е предмет на настоящото дело, отказът за верификация представлява, цитирам: „...остойностено евентуално влияние на регистриран сигнал № 159 за съотносимите разходи, включени в искането“. Прекратявам цитата. Това по никакъв начин не може да се тълкува, че е решение за определяне на финансова корекция по смисъла на ЗУСЕСИФ.

По отношение на отказа за верификация на 24 хиляди лева с ДДС считам, че процесното по настоящито дело решение отново не представлява решение за определяне на финансови корекции по смисъла на чл.73 от ЗУСЕСИФ, както е посочено в чл.64, ал.1 на края от ЗУСЕСИФ. Бенефициентът Община Гълъбово може да включи отказаната сума в следващото си искане за плащане във връзка с адм. договор № РД0237289/02.12.2016 г. По този начин нито се нарушава правото на защита на общината, нито се създава задължение за общината да търпи определено поведение като по смисъла на административен акт.

В подкрепа на всичко изложено е и също така и възражението на общината, което е приложено по настоящото дело. Ако се сравни с това от възражението по дело №368/2018 г. по описа на Административен съд – Бургас, ще се забележи, че двете възражения са идентични, като в самото възражение никъде не се споменава за незаконосъобразна методика за комплексна оценка на обектите, което нарушение е предмет на другото административно дело - №368/2018 г.

Допълнителен аргумент в подкрепа на изложеното е и фактът, че производството за отказ за верификация на суми и производството по администриране на нередност са две отделни, като черпи аргумент от чл. 1, ал.1, т.4 от ЗУСЕСИФ.

Въз основа на всичко изложено считам, че настоящото дело следва да бъде прекратено.

 

Адв. К.: Не са налице процесуални пречки за прекратяване на настоящото производство. Обжалваното решение подлежи на отделно обжалване. Не следва да бъде прекратено. Дори в самото решение пише, че подлежи на обжалване.

Адв. М.: Независимо, че пише, че подлежи на обжалване, индивидуалният административен акт се определя.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Община Гълъбово срещу Решение № РД-02-36-1314/07.12.2017г. на заместник министъра на регионалното развитие и ръководител на УО но ОППР 2014-2020.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

Адв. К.: Поддържам жалбата. Да се приемат доказателствата. Нямам доказателствени искания и няма да представям други доказателства.

Адв. М.: Оспорвам жалбата.  Да се приемат представените писмени доказателства. Нямам доказателствени искания и няма да представям други доказателства.

Представям списък с разноските.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените по делото писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

По направеното искане за прекратяване на делото поради недопустимост на жалбата, съдът ще се произнесе с решението си по същество.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическата страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

Адв. К.: Правя възражение за прекомерност на разноските.

Моля да уважите жалбата, както и моля за срок да представя писмени бележки. Подробни съображения съм посочил в жалбата, които моля да съобразите при вземане на Вашето решение.

Моля да присъдите разноските.

Адв. М.: Моля да прекратите делото въз основа на всичко изложено и да я отхвърлите като неоснователна.

Претендирам разноски въз основа на представения списък в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:32 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: