О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    388

 

Град Бургас,  9.03.2017г.

 

Административен съд – град Бургас, ХІІІ-ти административен състав, в закрито заседание на девети март през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

         ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                              2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 73 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН.

Образувано e по касационна жалба на ТД на НАП-гр.Бургас против решение № 1766 от 25.11.2016г. на Районен съд-гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 5137 по описа на БРС за 2016г., с което е отменено наказателно постановление № 187022-О-F157060 от 21.03.2016г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП-гр.Бургас, с което на „Бург-сфера“ ООД-гр.Бургас, ЕИК 202460387, за нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. на основание чл.181, ал.1 от ЗДДС.

Касаторът оспорва решението на районния съд като неправилно. Искането от касационната инстанция е за отмяна на оспореното решение и потвърждаване на обжалваното наказателно постановление.

Бургаският административен съд, като прецени ангажираните по делото доказателства и приложимия закон, намира за установено следното по допустимостта на касационната жалба:

Касационната жалба е процесуално недопустима, като подадена извън срока по чл.211, ал.1 от АПК.

Видно от събраните по делото писмени доказателства и допълнително изисканите от настоящата инстанция такива, съобщението до ТД на НАП-гр.Бургас за постановеното от районния съд решение № 1766/25.11.2016г. по н.а.х.д. № 5137/2016г. по описа на БРС е редовно връчено на 5.12.2016г. - чрез юрисконсулт М.К.. Срокът по чл.211, ал.1 от АПК е започнал да тече на 6.12.2016г. и изтекъл, съгласно чл.60, ал.5 от ГПК, на 19.12.2016г. (понеделник, присъствен ден).

Касационната жалба против решението на БРС е изпратена с придружително писмо изх.№ ИТ-00-7448#3/20.12.2016г. на ТД на НАП-гр.Бургас по пощата на 21.12.2016г., видно от пощенското клеймо на плика, входирана в деловодството на Районен съд-гр.Бургас на 22.12.2016г.

От така установените, релевантни за срока по чл.211, ал.1 от АПК факти съдът приема, че касационната жалба е подадена извън преклузивния 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението за изготвеното решение на Бургаския районен съд, поради което същата следва да се остави без разглеждане. Образуваното съдебно производство по направеното оспорване следва да се прекрати поради липса на абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на производството – право на обжалване, което с изтичането на срока е прекратено.

Воден от горното и на основание чл.215, т.3 от АПК, Административен съд – град Бургас, ХІІІ– ти административен състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ТД на НАП-гр.Бургас против решение № 1766 от 25.11.2016г. на Районен съд-гр.Бургас, постановено по н.а.х.д. № 5137 по описа на БРС за 2016г., с което е отменено наказателно постановление № 187022-О-F157060 от 21.03.2016г., издадено от директора на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП-гр.Бургас, с което на „Бург-сфера“ ООД-гр.Бургас, ЕИК 202460387, за нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. на основание чл.181, ал.1 от ЗДДС.  

ПРЕКАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 73/2017г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1./ 

                

 

 

                                            2./