ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер   941                  от  05.06.2014г.,             град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на осми май две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

                                                            Председател: Станимир Христов

                                                                    Членове: 1. Павлина Стойчева

 2. Любомир Луканов

 

при секретаря Й.Б. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 73 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), с адрес за кореспонденция гр.София, ул.”Христо Ботев” № 17, представлявана от А.С. – юрисконсулт против Решение № 2269/ 19.11.2013 год., постановено по НАХД № 2936/2013г. на Районен съд Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № ГД-68/05.06.2013г., издадено от главен директор на Главна дирекция „Рибарство и контрол” при ИАРА, с което на ЕТ „Букаро Комерсиал – Златко Желев” е наложена имуществена санкция в размер на 1 200 лева за нарушение на чл.38, ал.1 от ЗРА. Иска се от съда да отмени оспорваното решение като неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, а също така да потвърди отмененото наказателно постановление. В съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – З.Т.Ж. в качеството му на ЕТ „Букаро Комерсиал – Златко Желев”, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к. „Славейков” бл.55, вх.10, ет.5 в съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. Р.Русев от БАК оспорва жалбата като неоснователна и недоказана.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването

След като прецени твърденията на страната и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от ненадлежна страна поради което е процесуално недопустима.

Процесното наказателно постановление  № ГД-68/05.06.2013г.е издадено от главния директор на Главна дирекция „Рибарство и контрол” при ИАРА, който административнонаказващ орган черпи своите правомощия от т. 4 на Заповед № РД-09-1300/09.11.2012г. на Министъра на земеделието и храните.  Видно от тази заповед изпълнителният директор на ИАРА не е между лицата, на които е възложено правомощие да издават наказателни постановления за нарушения по ЗРА, като на него му е възложен само контрола по изпълнението на заповедта на министъра. Също така, нормата на чл. 91, ал. 4 от ЗРА сочи, че наказателните постановления за нарушения по този закон се издават от министъра на земеделието и храните или от оправомощени от него длъжностни лица. След като Изпълнителният директор на ИАРА не е между оправомощените с издадената за целта заповед лица, той не разполага и с право на жалба против отмененото наказателно постановление, издадено от друг орган в рамките на агенцията. Обстоятелството, че административнонаказващият орган е йерархично подчинен на Изпълнителния директор на ИАРА не променя горния извод именно защото оправомощените да издават наказателни постановления лица се определят не от изпълнителния директор  (в каквато хипотеза е мислима възможността и сам да издаде наказателното постановление, т.к. делегирането на правомощия не отнема собствените такива), а от Министъра на земеделието и храните.

След като Изпълнителният директор на ИАРА не разполага с право на жалба, постъпилото оспорване, чрез упълномощения от него юрисконсулт е процесуално недопустимо и като такова следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.215, т.3 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН и чл.211, ал.1 от АПК, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба подадена юрисконсулт, упълномощен от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр.София против Решение № 2269/19.11.2013 год., постановено по НАХД № 2936/2013г. на Районен съд Бургас.

            ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХ дело № 73/2014г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                              

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                  2.