РЕШЕНИЕ

 

№………….                   дата 13 април 2011 год.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 28 март 2011  година,

 в следния състав:

 

                                                                         Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         

Секретар: К.Л.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа адм. дело № 73 по описа за 2011 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.156 и сл. от ДОПК.

         Предмет на оспорване е Ревизионен акт № 02-00-10001312/27.10.2010 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, в частта относно допълнително установеното задължение за корпоративен данък за 2008 год., потвърден в обжалваната част при административното оспорване с Решение № РД-10-396/22.12.2010 год. на директора на Дирекция “ОУИ” – Бургас, с който, в тежест на ревизираното дружество “Саси” ООД, гр.Бургас, е определено допълнително задължение за корпоративен данък по ЗКПО за отчетната 2008 год. в размер на 8572,88 лв., ведно с начислената лихви за забава. 

         Жалбоподателят “Саси” ООД оспорва законосъобразността на издадения ревизионен акт в обжалваната част, като възразява, че органът по приходите неправилно е приел, че не са извършени разходите по фактури, издадени от “Вайпър” ЕООД в изпълнение на договор за търговско посредничество за продажба на недвижими имоти. Иска се отмяна на ревизионния акт в частта относно установеното задължение за корпоративен данък за 2008 год. 

         В съдебно заседание жалбоподателят “Саси” ООД не изпраща представител, не ангажира допълнителни доказателства.

         Ответникът – директор на Дирекция “ОУИ” – Бургас се представлява от юрисконсулт, който оспорва основателността на жалбата, претендира възнаграждение.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас, встъпил в процеса с оглед защита на значим обществен интерес, дава заключение за неоснователност на жалбата. 

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

         Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок.

         Разгледана по същество, е неоснователна.

         Установява се по делото, че със Заповед № 1000750/05.05.2010 год. на началник сектор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Бургас, изменена с последваща Заповед № 1001312/17.08.2010 год. на същия орган по приходите, е възложено извършването на ревизия на търговското дружество “Саси” ООД, гр.Бургас, за установяване конкретно посочени данъчни задължения, измежду които и корпоративен данък за периода 01.01.2005 – 31.12.2009 год.

Резултатите от ревизията са обобщени в съставен РД № 1001312/04.10.2010 год., като въз основа на съдържащите се в него фактически констатации е издаден процесният РА № 02-00-1001312/27.10.2010 год., с който, в тежест на търговското дружество, е установен допълнително дължим корпоративен данък за 2008 год. в размер на 8572,88 лв., ведно с начислената лихва за забава на задължението, вследствие на извършено увеличение на финансовия резултат, поради недоказан разход за извършени външни услуги по фактури, издадени от “Вайпър” ЕООД в размер на 86000 лв. При обжалването по административен ред, с Решение № РД-10-396/22.12.2010 год. на директор на Дирекция “ОУИ” – Бургас, ревизионният акт е потвърден в обжалваната му част.

         Установено е в хода на ревизията, че през отчетната 2008 год., ревизираното дружество е осчетоводило като разход за външни услуги суми по фактури, издадени от “Вайпър” ЕООД на обща стойност 86000 лв. и с предмет – плащания по договор за търговско посредничество при продажба на недвижими имоти, както следва – фактура № 43/01.02.2008г. на стойност 18690 лв. и ДДС – 3738 лв., фактура № 43/01.02.2008г. на стойност 18690 лв. и ДДС – 3738 лв., фактура № 44/06.02.2008г. на стойност 9300 лв. и ДДС – 1860 лв., фактура № 45/11.02.2008г. на стойност 6280 лв. и ДДС – 1256 лв., фактура № 46/14.02.2008г. на стойност 8730 лв. и ДДС – 1746 лв., фактура № 47/18.02.2008г. на стойност 22860 лв. и ДДС – 4572 лв., фактура № 48/21.02.2008г. на стойност 11780 лв. и ДДС – 2356 лв. и фактура № 49/25.02.2008г. на стойност 8360 лв. и ДДС – 1672 лв. Органът по приходите е изискал сключения между страните договор за посредничество, като такъв е представен договор от 01.02.2008г., видно от който (л.99), същият е сключен между “Идленд ридж” ООД като възложител и “Саси” ООД като изпълнител за посредничество при продажбата на недвижими имоти – апартаменти в комплекс “Edland Ridge”, находящ се в землището на гр.Разлог, област Благоевград, като е договорено възнаграждение, формирано на база извършени фактически продажби на имоти в размер на 15% от стойността на продадения имот. За установяване на фактурирания разход органът по приходите е изискал информация и относно продажбата на недвижимите имоти, за които е заплатено възнаграждението по процесните фактури, на каква стойност са сключените сделки, кой е прекият извършител на фактурираните услуги. За горните обстоятелства не са представени доказателства, не е установено какви недвижими имоти са продадени, на каква стойност, кои са осигурените клиенти-купувачи на имотите. При извършената насрещна проверка на “Вайпър” ЕООД е констатирано, че на посочения за това дружество адрес няма негов офис, не е установен контакт с управителя му или упълномощено лице, поради което искането е връчено по реда на чл.32 от ДОПК. Служебно е установено, че дружеството е дерегистрирано по ДДС по инициатива на органа по приходите, считано от 20.11.2008г. Направен е извод, че фактурираните разходи по издадените от “Вайпър” ЕООД фактури към “Саси” ООД за заплащане на възнаграждение по договор за посредничество на недвижими имоти, не са извършени, поради което и с на основание нормата на чл.16, ал.2, т.4 от ЗКПО органът по приходите е увеличил финансовия резултат на ревизираното лице с общата стойност на издадените към него фактури – 86000 лв., в резултат на което е установил допълнително задължение за корпоративен данък за 2008г. в размер на 8572,88 лв. и е начислил съответната лихва за забава.

         Ревизионният акт е законосъобразен.

         Фактическите констатации на органа по приходите са напълно обосновани и безспорно се установяват от събраните в хода на ревизията доказателства. Анализът на сключения между жалбоподателя “Саси” ООД и  Edland Ridge” договор за посредничество при продажба на недвижими имоти сочи, че възнаграждението по този договор е обвързано с фактически резултат – намиране на купувач, сключване на сделка за продажба на имота и в зависимост от нейната стойност се определя възнаграждението за посредника “Саси” ООД. Както в хода на ревизията, така и в хода на съдебното производство от страна на ревизираното дружество не се представят доказателства, посредством които да се установят извършените от него действия по изпълнението на сключения договор за посредничество, а именно – да се установи, че са продадени недвижими имоти - апартаменти в комплекс “Edland Ridge”, като за тази цел се представят сключените договори за покупко-продажба, от които да е видно стойността на сделката, въз основа на която да се определи комисионното възнаграждение, в резултат на което да се направи обоснован извод, че документираните разходи по процесните фактури са действително извършени и това са разходи именно за заплащане на възнаграждение по комисионния договор.

Отделно от това, по делото липсват всякакви доказателства относно конкретните взаимоотношения между “Саси” ООД и издателя на фактурите “Вайпър” ООД. Липсват доказателства за основанията за извършените от жалбоподателя плащания по тези фактури. Може да се предполага, че “Вайпър” ООД се явява подизпълнител на “Саси” ООД по посредническия договор с “Edland Ridge”, но и за това не са налични доказателства, още повече, че при изискване на документи и писмени обяснения от ревизираното лице в хода на ревизията, същото е представило като основание за плащането именно договора с  Edland Ridge”, поради което по делото липсват доказателства за твърдяното посредничество, посочено като основание в издадените фактури. Дори и да се приеме, че фактурите на “Вайпър” ООД са издадени за извършена от него посредническа дейност, за която “Саси” ООД е заплатил фактурираните разходи, то и в отношенията между тези двама търговци няма никакви доказателства за реализирани сделки по продажба на недвижими имоти, няма данни за тяхната стойност и др. под., въз основа на които да се направи обоснован извод за наличие на извършени разходи по процесните фактури.

        Съгласно нормата на чл.16, ал.2, т.4 от ЗКПО (изм., приложима редакция за периода) за отклонение от данъчно облагане се смята заплащането на възнаграждения или обезщетения за услуги, без те да са реално осъществени. След като за конкретния случай не се установява по несъмнен начин, че “Вайпър” ООД е извършил документираните от него услуги по посредничество за продажба на недвижими имоти, обективирани в процесните фактури, то следва да се приеме, че документираният с тях разход на “Саси” ООД не е извършен от ревизираното дружество. В резултат на това, правилно е извършено увеличение на финансовия му резултат със стойността на процесните фактури в общ размер от 86000 лв., вследствие на което е установено допълнително задължение за корпоративен данък за отчетната 2008г. в размер на 8572,88 лв., ведно с начислената лихва за забава.
            На основание изложените мотиви, жалбата, като неоснователна, следва да се отхвърли, като с оглед този изход на процеса, в полза на ответната страна следва да бъдат присъдени разноските по делото в размер на 623 лв.  
            Ръководен от горните мотиви и на основание чл.160, ал.1 от ДОПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,
 
РЕШИ:
 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Саси” ООД, гр.*** против Ревизионен акт № 02-00-10001312/27.10.2010 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение № РД-10-396/22.12.2010 год. на директора на Дирекция “ОУИ” – Бургас, с който е определено допълнително задължение за корпоративен данък по ЗКПО за отчетната 2008 год. в размер на 8572,88 лв., ведно с начислената лихва за забава, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

         ОСЪЖДА “Саси” ООД,  гр.***, с Булстат 102633938 да заплати на Дирекция “ОУИ” – Бургас при ЦУ на НАП сумата от 623 лв. разноски по делото.

 

         Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                              СЪДИЯ: