ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 16.05.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети май                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 739 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.С.А., редовно уведомен, явява се лично и с адвокат Б.Г., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Н.Д.А., редовно уведомена, явява се лично и с адвокат Б.Г., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Началник на РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВ. Г.: Преди даване ход на делото, искам да заявя, че сме депозирали молба, с която молим да се спре производството по делото, предвид факта, че е налице висящо съдебно производство по гражданско дело пред Районен съд – Бургас относно собствеността на имота във връзка с трайната практика на Върховен административен съд, административните съдилища да следят за прилагането на §16 от ПЗР на ЗУТ относно търпимостта на имотите. Моля да бъде разгледана молбата.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Аз моля да се даде ход на делото. Считам, че не са налице процесуални пречки. Считам депозираната пред Вас молба за неоснователна и моля да оставите същата без уважение, тъй като съгласно трайната съдебна практика на аминистративните съдилища, каквато е и непротиворечивата практика на Върховен административен съд, собствеността на имота е без значение за производството по чл. 225 от ЗУТ. Заповедта е издадена на името на извършителя на незаконния строеж и чия собственост е имота ако разбира се, тъй като нямам данни висящото дело с какъв предмет е, но така се твърди в нарочната молба, то по никакъв начин не би повлияло на настоящото производство, тъй като съгласно практиката на ВАС, собственикът на имота дори не се конституира като заинтересована страна в производството по чл. 225 от ЗУТ.

Относно твърдението, че съдът следва да следи за прилагането на §16 от ДР на ЗУТ не виждам каква е връзката с висящото дело пред гражданския съд, тъй като в настоящия случай се касае за строеж не само изграден върху чужд имот, а и без предвиждане в ПУП както към момента на изграждане, така и към настоящия момент. В тази връзка, моля да отхвърлите така направеното искане за спиране на производството.

 

Съдът с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:        

Производството е образувано по жалба срещу заповед № ДК-02-ЮИР-6/01.09.2016г., поправена с решение № ДК-02-ЮИР-8/07.11.2016г., двете издадени от началника на РДНСК-Югоизточен район, за премахване на незаконен строеж „Баня и лятна кухня“ с размери 5,00/5,00м., находящ се в поземлен имот с идентификатор **********по кадастралната карта на гр.Ч., представляващ ползвателски имот № ***, в местността „М. м.“ /стар № ***/ по плана на новообразуваните имоти, извършен от П.С.А..

Към делото е приложена административната преписка, по която е издаден оспореният акт. Вчера постъпи искане за спиране на производството по настоящото дело до приключване на друго висящо съдебно производство – гр.д.№ 5398/2016г. на РС-Бургас, което има за предмет вещно-правен спор дали жалбоподателите са собственици на поземления имот, върху който се намира незаконния строеж. Доказателства за висящността на посоченото дело пред РС-Бургас не са представени, вместо това е направено особено искане от жалбоподателите за издаване на съдебно удостоверение, чрез което да се снабдят с друго такова от РС-Бургас удостоверяващо висящността и предмета на гр.д.№ 5298/2016г. Представени са пълномощно и договор за правна помощ, изходящи от жалбоподателите към адвокат Б.Г. от АК-Пловдив, както и проект за съдебно удостоверение. Прави впечатление, че в искането за спиране са посочени различни дела пред РС-Бургас, които според жалбоподателите са висящи – гр.д.№ 5398/2016г. и гр.д.№ 5298/2016г.

 

АДВ. Г.: Номерът на делото е 5298/2016 г. Допусната е техническа грешка в молбата и проекта на съдебното удостоверение. По това дело моите доверители са ищци по установителен иск за собственост. Не мога да кажа с точност срещу кого, защото първият ответник продава, появява се нов ответник. Не съм процесуален представител по това дело. Фазата е първо заседание, където се разпитват свидетели, събират с доказателства, като събирането на доказателствата ще приключи.

Имам едно доказателствено искане: да се допуснат до разпит за следващо съдебно заседание двама свидетели, които ще докажат годината на построяване и ползване на процесната сграда, тъй като в преписката на РДНСК е дадена една година, а сградата е построена още през 1996 г. и затова моля свидетелите да установят това обстоятелство.

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: По така направеното искане относно годината на построяване на сградата не се противопоставям, но относно ползване на сградата се противопоставям.

 

По отношение на направеното искане за спиране на настоящото съдебно производство до приключване с влязло в сила на посоченото висящо гражданско дело пред Районен съд – Бургас, към настоящия момент настоящия съдебен състав не може да се произнесе, тъй като липсват доказателства за наличие на такова дело. В тази връзка на жалбоподателите следва да бъде издадено съдебно удостоверение, за да се снабдят с друго такова от Районен съд - Бургас за висящността на посоченото съдебно производство.

Следва да бъдат допуснати до разпит поисканите от жалбоподателите двама свидетели в режим на довеждане за следващо съдебно заседание.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

        О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ДОПУСКА издаването на поисканото от жалбоподателите съдебно удостоверение след заплащане на съответна държавна такса, в тридневен срок от днес.

ДОПУСКА до разпит двама свидетели от страна на жалбоподателя в режим на довеждане за следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.06.2017 г. от 10.20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.29 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: