ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми май                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 739 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:03 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, не изпраща законен представител. Явява се представител по пълномощие юрисконсулт И., с представено по делото пълномощно при предходното му разглеждане.

За ответника началник Митнически пункт „Пристанище Бургас – център”, редовно призован, се явяват представители по пълномощие юрисконсулт Г. и юрисконсулт Т., надлежно упълномощени, с представени пълномощни при предходното разглеждане на делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано след като с решение №3755/2016г., постановено по адм.д. 9469/2015г. по описа на ВАС е отменено предходното решение № 879/15.5.2015г. постановеното по адм.д. 2291/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Поддържам жалбата. Няма да соча нови доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Оспорваме жалбата. Няма да сочим нови доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Поддържаме нашите становища от предходното разглеждане на делото.

 

Съдът констатира, че при предходното разглеждане на делото не са представени от страните Предложение за Регламент и Регламент за суспендиране на митата, приложим към вноса на някои тежки масла и други подобни продукти. Съдът служебно се снабди и приложи по делото за сведение тези документи, поради което и на основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за сведение Предложение за Регламент от 02.02.2015г. за суспендиране на митата, приложим към вноса на някои тежки масла и други подобни продукти, както и Регламент (ЕС) 2015/802 на Съвета от 19.05.2015г. за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени тежки масла и подобни продукти. 

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отмените решението на началника на МП „Пристанище” Бургас, с което е определен тарифен код за класиране, който е различен от декларирания от дружеството, по съображения изложени, както със сезиращата съда жалба, така и по подробните писмени бележки, представени при предходното разглеждане на делото.

Моля да съобразите и практиката на ВАС по идентични съдебни дела.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение и направените по делото разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите издаденото от началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас – център” решение като правилно и законосъобразно. Считам, че решението е издадено от компетентен орган, в предвидения законов срок по Закона за митниците и АПК. Решението е издадено след изготвена Митническо лабораторна експертиза и взето становище на дирекция „Тарифна политика”, в която е определен тарифен код на стоката. Моля, при постановяване на съдебния акта, да вземете предвид, че в МЛЕ е изследвано съдържание на ароматни съставки така, както е предвидено в приложение А на Комбинираната номенклатура. Даже и да се приеме становището на вещото лице, че метода е некоректен, неточен и определя ароматни въглеводороди, сезирайки становището на СЕС, в който е дадено, че ароматните въглеводороди са по-тесните съставки от ароматните, считам, че няма как МЛЕ при 60,4 и асфалтени 2,3, ароматните съставки да не са преобладаващи, поради което моля да потвърдите изцяло решението на началника на Митница Бургас.

Моля да ни бъдат присъдени разноски.

Поддържаме изложеното в писмени бележки представени в предходното разглеждане на делото, в които сме изложи становище по същество на спора, които поддържаме и в настоящото производство.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Поддържам казаното от колегата Т..

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.25часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: