ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 931

 

23.04.2015г.                град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, осемнадесети състав, на двадесет и трети април две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Ванина Колева

 

 

като разгледа докладваното от съдия Колева административно дело номер 739 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.216 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Производството е образувано по протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас – Т. С. срещу разрешение за строеж №113/09.10.2012г., издадено от главния архитект на община Царево с искане за прогласяване на неговата нищожност.

         Съгласно разпоредбата на чл.216, ал.1 и ал.2 от ЗУТ не подлежат на пряко обжалване по съдебен ред следните административни актове на главните архитекти на общините (районите): 1. отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива; 2. разрешенията за строеж заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват, и отказите за издаването им, когато не са съставна част на комплексния проект за инвестиционна инициатива. Административните актове по ал.1 подлежат на обжалване по законосъобразност пред началниците на РДНСК, а за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната – пред министъра на отбраната, съответно пред министъра на вътрешните работи или на председателя на ДА „НС“.

Разрешението за строеж представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.214 от ЗУТ и подлежи на обжалване по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ пред началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, които са длъжни да се произнесат с мотивирана заповед. Тази заповед е актът, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. В този смисъл е постоянната и непротиворечива практика на Върховен административен съд, обективирана в определения по. по АХД № 2903/2015г., АХД № 2904/2015г. и др.

         Предвид гореизложеното, протестът на прокурора в Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява процесуално недопустим и не следва да се разглежда по същество. Същият трябва да се изпрати на началника на РДНСК Югоизточен район по подведомственост, който според чл.216, ал.2 от ЗУТ е органът, компетентен да се произнесе.

         Мотивиран от това, Бургаският административен съд, 18-ти състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протестът на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас – Т. С. срещу разрешение за строеж №113/09.10.2012г., издадено от главния архитект на община Царево с искане за прогласяване на неговата нищожност.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 739/2015г. по описа на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА протеста на прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас – Т. С. срещу разрешение за строеж №113/09.10.2012г., издадено от главния архитект на община Царево ведно с приложените към нея писмени доказателства на началника на РДНСК Югоизточен район за произнасяне.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: