Р Е Ш Е Н И Е

 

 

     Номер    1066          18.06.2014г.              град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на четвърти юни две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

и секретар Г.Д. като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 739 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на Н.К.Н. *** против заповед № РД-08-175/18.03.2014г., издадена от кмета на Община Айтос, с която за спечелил търга за продажба на земеделска земя – частна общинска собственост, представляваща ПИ № 061019 с площ от 7 297 кв.м., находящ се в местността „Алана“ в землището на с.Черноград, е определена Х.М.И. ***. Иска се от съда да отмени процесната заповед. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат К., който поддържа заявената претенция без да ангажира доказателства. Прави искане за присъждане на съдебно-деловодни разноски.

Ответната страна – кметът на Община Айтос се представлява в процеса от адвокат Б. от БАК, който изразява писмено становище за неоснователност на жалбата. Представя приложените към административната преписка писмени доказателства и ангажира допълнителни.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата изхожда от надлежна страна и е насочена срещу акт, който притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК. Подадена е в законоустановения срок и отговаря на изискванията за форма и реквизити, регламентирани в чл.150 от АПК. Поради това, се явява процесуално допустима.

Разгледано по същество, е основателна.

От фактическа страна по делото е установено, че с решение № 443/06.12.2013г., Общинският съвет на гр.Айтос включва имот № 061019 с площ от 7 297 кв.м., находящ се в землището на с.Черноград, местността „Алана“ в програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013г. и възлага на кмета на общината да предприеме всички необходими действия за организиране и финализиране на продажбата им. Със заповед № РД-08-132/20.02.2014г., издадена от кмета на Община Айтос е открита процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в землището на с.Черноград, местността „Алина“, сред които е и имот № 061019. Определена е датата на провеждане на търга, депозита за участие, стъпката за наддаване, тръжната документация и условията за участие. Дадени са и указания за участниците в търга. Заявление за участие в търга подават две лица – жалбоподателят Н.К. Недев и Х.М.И.. Тръжната процедура е проведена на 13.03.2014г. от комисия, конституирана със заповед № РД-08-162/13.03.2013г. на кмета на Община Айтос. Тази комисия констатира, че Н. е неизправен и некоректен в отношенията си с Община Айтос и не допуска същия до участие в търга. Основава решението си на чл.62, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и излага мотиви, че по отношение на Н. са осъществени първата и втората хипотеза на цитирания текст, а именно: „участникът е лице, неизправно по правоотношение с общината“ и „системно нарушава актовете на общинския съвет“. Обсъжда депозираното от Н. възражение и постановява решение, с което не допуска до участие в търга Н.К.Н., допуска до участие само кандидата Х.М.И., която класира на първо място. Въз основа на това решение, кметът на Община Айтос издава заповед № РД-08-175/18.03.2014г., с която определя Х.М.И. за спечелила търга за продажба на земеделска земя – частна общинска собственост, представляваща ПИ № 061019 с площ от 7 297 кв.м., находяща се в землището на с.Черноград, местността „Алана“.

В жалбата, с която е поставено началото на настоящото съдебно производство Н. оспорва фактическите констатации на комисията, че е в некоректен и неизправен в отношенията си с Община Айтос и излага съображенията си за това. Твърди, че е страна по два договора за аренда на земеделска земя с Община Айтос – договор № 157/30.08.2012г. с предмет: 241.468 дка овощна градина (бадеми), III категория, съставляваща имот № 032045 в землището на с.Караново, местността „Ненова могила“ и договор № 649/15.12.2004г. с анекс към него от 19.02.2007г. с предмет 50,988 дка нива, III категория, съставляваща имот № 031001 в землището на с.Поляново, местността „Черна поляна“. Обяснява, че след възникване на облигационните отношения по арендуване, с решение на Общински съвет – Айтос № 171/20.09.2012г. е приета Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд, с която са тарифирани началните тръжни цени за отдаване на земеделски земи от ОПФ под аренда. Според §5 от ДР на цитирания подзаконов нормативен акт, считано от 01.01.2013г. всички договори за аренда на земеделски земи от ОПФ, сключени при цени, по-ниски от настоящата тарифа, трябва да се анексират с цените, съобразно тарифата, приета с настоящата наредба като за целта в едномесечен срок от влизане в сила на Наредбата кмета на общината като страна по договора за аренда да отправи писмено уведомление до съответния арендатор, в което да предложи изменение на договора за аренда в частта му – арендно плащане. В жалбата си Н. сочи още, че е получил предложение за анексиране на цената по арендните договори, което не приема, тъй като е извършил множество разходи за облагородяване на земята и тъй като наредбата има действие за в бъдеще.

При извършената служебна проверка за законосъобразност на обжалваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че същата е постановена от компетентен орган, в изискуемата от закона писмена форми и при спазване на административнопроцесуалните правила за нейното издаване, но в противоречие с приложимите материалноправни норми. Този извод се налага по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.35, ал.1 от ЗОС продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Според правилото на ал.6 въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно – на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор. Редът и условията за разпореждане с имоти, собственост на Община Айтос е разписан в Наредба № 2/20.02.2009г. на Общинския съвет. Според чл.62, ал.2 от тази наредба комисията декласира участник, ако установи, че участникът е лице, неизправно по правоотношение с общината или системно нарушава актовете на общинския съвет, както и лице, некоректно по отношение на Община Айтос, включително и лице, отказало да подпише договор след успешно участие в тръжни или конкурсни процедури, провеждани от общинската администрация“.

В настоящия случай е безспорно установено, че Н. е представил утвърдените с тръжните условия документи – заявление, документ за закупена тръжна документация, документ за внесен депозит, документ за самоличност, удостоверение за липса на данъчни задължения по ЗМДТ, издадено от отдел „МДТ“ при Община Айтос, удостоверение за наличие или липса на задължения по сключени договори с Община Айтос, издадена от общинската администрация, декларация за оглед на имота и за условията на търга. Не се спори между страните в процеса, а от приложената по делото кореспонденция се установява още, че Н. е страна по два договора за аренда – договор № 157/30.08.2012г. и договор № 649/15.12.2004г. с анекс към него от 19.02.2007г. и е отказал да подпише предложеното от кмета на Община Айтос увеличение на цената по договорите. Според по делото е въпросът, представлява ли отказът на Н. неизпълнение на договорно задължение, респ. „неизправно“ ли е поведението му в арендното правоотношение с Община Айтос и нарушава ли Н. системно актовете на общинския съвет. На тези въпроси трябва да се отговори с отрицание без да се прави изследване за законосъобразността на приложената подзаконова правна норма – чл.62, ал.2 от Наредба № 2/2009г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

От представената по делото тръжна документация е видно, че едно от условията за участие в търга е представянето на удостоверение за наличие или липса на задължения по сключени договори с Община Айтос. В този смисъл е и съдържанието на удостоверение № 352/1003.2014г., издадено по искане на кандидата И. – „няма задължения по сключени договори с Община Айтос“. В противоречие с тръжното условие, в удостоверение № 367/11.03.2014г., издадено от кмета на Община Айтос по искане на Н. обхватът на относимите към търга юридически факти е разширен до условията, разписани в чл.62, ал.2 от НРПУРОИ и е посочено, че искателят е „лице, неизправно и некоректно към общината по следните причини: Н.Н. има сключени договори за аренда с община Айтос № 649/15.12.2004г. и № 157/30.08.2012г. Със свое решение № 171/20.09.2012г. Общински съвет – Айтос е приел Наредба за стопанисване, управление и разпореждане със земи от ОПФ, съгласно която действащите към момента на приемането й арендни договори, следва да бъдат анексирани съобразно нейните изисквания. Въпреки, че с писма № 91-00-57/12.09.2013г., № Ж-111(1)/15.10.2013г. до г-н Н. са отправени няколкократни покани за подписване на анекси на основание §5 от ДР на НСУРЗОПФ за актуализация на арендните цени, към настоящи момент такива не са сключени. Плащанията от г-н Н. не съответстват на актуалните, приети с решение на Общински съвет – Айтос цени, съобразно Тарифата за отдаване под наем и аренда на земи в Община Айтос, неразделна част от наредбата“. Въз основа на това удостоверение, чието съдържание е обсъдено от тръжната комисия и квалифицирано като неизпълнение на чл.62, ал.2 от НРПУРОИ, жалбоподателят не е допуснат до участие в търга. В процесния казус кметът на Община Айтос, който е и възложител на тръжната процедура е приел за равнозначна липсата на задължения по сключени договори с Община Айтос с поведението на жалбоподателя към Община Айтос, извън хипотезата на неизпълнени договорни задължения. Отказът да се поемат обременяващи за арендатора задължения чрез изменение на вече възникнали договорни правоотношения не е равнозначен на липсата на задължения по сключени договори и не може да бъде въздигнат в предпоставка за допускане на кандидата до участие в търга. Ето защо, като е придала неоправдана значимост на юридическите факти, инкорпорирани в удостоверение № 367/11.03.2014г. и като ги е въздигнала в условие за допускане на участника в търга, комисията, конституирана да проведе търга, е постановила неправилно решение, въз основа на което е издадена незаконосъобразна заповед.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява основателна и следва да се уважи със следващата от това отмяна на заповед № РД-08-175/18.03.2014г., издадена от кмета на Община Айтос.

По делото е направено искане за присъждане на съдебно-деловодни разноски от двете страни в процеса. След като се съобрази с разпоредбата на чл.143 от АПК и с изхода на спора пред настоящата инстанция, съдът намира, че трябва да присъди в полза на жалбоподателя извършените от него разходи за водене на делото в общ размер на 260 лева.

 

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, първи състав

Р Е Ш И:

            ОТМЕНЯ заповед № РД -08-175/18.03.2014г., издадена от кмета на Община Айтос.

ОСЪЖДА кмета на Община Айтос да заплати на Н.К.Н. *** съдебно-деловодни разноски в размер на 260 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневевн срок от съобщаването му на страните

 

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………