Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1900                         от 30.10.2018 г.                         град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – Бургас, дванадесети състав, на десети октомври две хиляди и осемнадесети година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Диана Ганева

 

при секретаря Й. Банкова като разгледа докладваното от съдия Ганева административно дело номер 738 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 156 и сл. от ДОПК.

Образувано е по жалба на „К. А.-98” ЕООД, ЕИК 113048373, с адрес за кореспонденция с. Млекарево, общ. Нова Загора, Стопански двор, представлявано от К. А. Георгиос - управител против Ревизионен акт (РА) № Р-02000217005056-091-001/11.12.2017 г., издаден от Д.Василев – началник сектор, възложил ревизията и А. Момчев - главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията; и двамата служители на ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение № 47/27.02.2018 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (ДОДОП) Бургас. С цитирания РА в тежест на жалбоподателя са установени задължения за корпоративен данък и лихви върху тях за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. Иска се от съда да отмени изцяло оспорения РА като издаден при съществено нарушение на процесуалните правила и норми, неправилен, незаконосъобразен и необоснован, не кореспондиращ с действителната фактическа обстановка, при превратно, неправилно и несъобразено тълкуване и прилагане на материалноправни норми и съюзноправни източници, както и на основни понятия относно института на преотстъпване на корпоративен данък. Направено е искане съдът да признае правото на преотстъпен данък по смисъла на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. Т. и адв. П. ***, които поддържат жалбата на основания, изложени в нея, ангажират писмени и гласни доказателства, включително и съдебно-счетоводна експертиза, претендират присъждане на разноски, за които представят списък по чл. 80 от ГПК. Представят писмена защита.

Ответната страна – Директор на ДОДОП Бургас, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Е.Т.., оспорва жалбата като неоснователна, като в съдебно заседание излага подробни мотиви. Представя административната преписка и претендира юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 473 лева.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 156, ал. 1 от ДОПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, след проведено оспорване по административен ред, което е абсолютна процесуална предпоставка за нейната допустимост.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Със Заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) № Р-02000217005056-020-001/ 02.08.2017 г., издадена от началник на сектор „Ревизии“ в Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас е възложена ревизия на „К. А.-98” ЕООД, която да обхване проверка на задължения за корпоративен данък за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2014 г. Заповедта е връчена на ревизираното лице електронно на 07.08.2017 г. Заповедта е издадена от Д.Василев - началник сектор при ТД на НАП Бургас, като лицето е надлежно оправомощено на основание чл. 11, ал. 1, т. 1 от ЗНАП със Заповед № РД-8/04.01.2016 г. на директора на ТД на НАП Бургас.

Резултатите от ревизията са обективирани в доклад по чл. 117 от ДОПК № Р-02000217005056-092-001/15.11.2017 г. Докладът е връчен на проверяваното лице  на 15.11.2017 г. електронно. В срока по чл. 117, ал. 5 от ДОПК е направено възражение вх. № ИТ-00-14200/29.11.2017 г. срещу ревизионния доклад, като са оспорени предложените за установяване допълнителни задължения на жалбоподателя.

В резултат на проведеното производство Д.Василев – началник сектор и А. Момчев - главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията; и двамата служители на ТД на НАП Бургас, са издали ревизионен акт № Р-02000217005056-091-001/11.12.2017 г. С този РА, в тежест на жалбоподателя са определени задължения за корпоративен данък по ЗКПО, общо в размер 31 349,10 лева, от които главница 23 333,31 лева и лихви 8 105,79 лева (определени към 11.12.2017 г.).  РА е връчен на жалбоподателя по електронен път на 12.12.2017 г. Съдържащите се във възражението доводи са подробно обсъдени от ревизиращия орган и са приети за неоснователни.

Служителите на ТД на НАП, участващи в хода на ревизионното производство са подписали съответните документи с квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 24 от Закона за електронния документ и електронния подпис, за което ответника ангажира съответни писмени доказателства и доказателства на електронен носител (л. 31 – л. 36).

С жалба вх. № ИТ-00-15309/28.12.2017 г. дружеството е оспорило процесния РА пред директора на ДОДОП Бургас с искане за отмяна на същия, като е поискало решаващият орган да признае правото на преотстъпен данък по чл. 189б от ЗКПО. С  Решение № 47/27.02.2017 г. директорът на ДОДОП Бургас е потвърдил изцяло РА като правилен и законосъобразен. Решението е връчено на дружеството по имейл на 28.02.2017 г. Окончателният размер на установените в тежест на „К. А.-98” ЕООД задължения е както следва:

 

данъчен период

главница, лева

лихва, лева

всичко

от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.

6 312,51

3 013,01

9 325,52

от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

4 208,34

1 581,08

5 789,42

от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

12 812,46

3 511,70

16 324,16

всичко

23 333,31

8 105,79

31 439,10

 

Недоволен от така постановеното решение, „К. А.-98” ЕООД е оспорило процесния РА пред Административен съд - Бургас с доводи за незаконосъобразност, тъй като същият е издаден в противоречие с приложимите материалноправни разпоредби на ЗКПО. В жалбата се сочи, че констатациите в ревизионния акт почиват само и единствено на предположения, основават се на непълни доказателства и на хипотези, които не намират опора в доказателствения материал. Твърди се, че ревизиращият екип не е обследвал и анализирал в дълбочина и прецизност представените документи, както и не е изискал всички необходими, относими и релевантни документи; не е осъществил надлежна насрещна проверка; не е изискал документи-относими и необходими за изследване на всички факти и обстоятелства за определяне на данъчните задължения. Прави се изявление, че ревизията е извършена в грубо противоречие на административнопроизводствените и данъчнопроизводствените процесуални правила и норми, тъй като липсва задълбочен преглед при анализиране на фактическата обстановка по случая, в резултат на което е настъпило изопачаване на действителните факти и обстоятелства и ревизиращият орган е достигнал до неверни, абсурдни правни изводи. Излагат се твърдения, че оспореният РА е постановен при особено съществени нарушения на основни принципи на данъчния процес относно осигуряване и гарантиране правото на защита, на служебното начало и обективност при извършване на ревизията, всестранност и пълнота на доказателствата и др. Представената писмена защита по своето съдържание е напълно идентична със съдържанието на жалбата, с която е сезиран съда, поради което не се налага излагане на отделни мотиви в тази връзка.

По искане на жалбоподателя до разпит е допуснат К. А. Георгиос. На въпроси на процесуалния представител на жалбоподателя и на ответника, същият дава отговор, че той е земеделски производител, който се намира в един стопански двор с фирмата и си помагат взаимно. Същият е взел участие в избора на активи на дружеството, тъй като има професионални умения, занимава се със земеделие от много малък и многократно е вземал участие в различни форми и събития за закупуване на  техника. Видял е пристигането на машините от Германия и тяхното разтоварване и предаването на документите, като мисли, че това се е случило през 2013 г.

Според свидетеля „Велгер РП 302“ е вид балировачка на сено. Посочва, че му е известно, че същата е произведена през 2004 г., но тя изобщо не е била употребявана, той самият е свалил предпазните найлони. Машината е закупена през 2013 г. и след това е въведена в експлоатация, като работи перфектно и към момента на даване на показания. Въпросната машина произвежда ролонни бали, които тежат около 200-300 кг., като зависи от влажността на материала. Увива ги в специална мрежа с широчина 1,25 м и съответно с нея балира слама, люцерна, бобови култури и всичко това се използва за храна на животните.

Анастасиу свидетелства, че ножът за царевица е бил неупотребяван при закупуването му през 2014 г. Не е присъствал в момента на закупуването в Гърция, но е бил на място, когато е докаран със собствен транспорт на дружеството-жалбоподател. Представлява приспособление, което се закачва на комбайна и с него се бере царевицата, а отдолу са разположени ножове, където останалата на полето суха маса се раздробява, с цел да се изчисти нивата за следващата операция и да се подобри качеството на почвата от отпадъчните материали, т.е едновременно с прибирането на реколтата от царевица се извършва и торене. Сочи още, че при разговори с продавача, последният го е уведомил, че машината е била закупена от Италия, но не е била продадена, че това е нова машина, като свидетелят се е убедил в този факт от снимките в обявата за продажба. За машината е имало фактура и товарителница, но не може да си спомни дали в тези документи е била посочена годината на производство.

Относно т.нар. плуг „акрил“ (конвенционален плуг), свидетелят мисли, че по произход същият е чешки, поръчан е и е закупен нов, петкорпусен. До тогава фирмата е разполагала само с четирикорпусни плугове. При наличие на петкорпусен плуг се минава повече земя за 1 час работа и това води до намаляване разхода на гориво. Сочи, че машината е закупена като нова през 2015 г., но понеже са искали петкорпусен плуг е трябвало да изчакат известно време, но не си спомня точно колко. Доставката на този плуг е била придружена от приемо-предавателен протокол.

            Свидетелят твърди, че инвестициите са направени в закупуването на посочената техника, тъй като тези машини са ефективни и водят до снижаване на разходите. С балировачката, когато произвежда бали от 200-300 кг и ги увива, няма нужда от допълнителна работна ръка. Ножът за царевица, който преди това са използвали, не е бил предназначен за царевица, което води до много загуби на зърно, а с новата машина се прибират кочаните. Този нож раздробява сухата маса и това води до торене и намаляване на  разходите за торове. Плугът е 16-инчов, 5 корпусен, широчина на обхвата когато оре земите е около 2,60 м и по този начин самият трактор успява да изоре около 6-7 декара повече със същото количество гориво, а това води до увеличаване на продукцията. Балировачката, когато самите ролонни бали са увити с въпросната мрежа, предотвратява развалянето на продукцията при дъжд. Приставката за царевица предотвратява падането на кочани на земята, което от своя страна преди това е изисквало събирането им на ръка - по този начин и зърното се събира чисто, без загуби. Процесният 16-инчов плуг оре на 40-50 см дълбочина, което е много ефективно при затворена система на растенията и реализира икономия на гориво, а също така и намалява себестойността на продукцията. Според свидетеля всяка нова машина и технология води до намаляване на разходите и те са закупени именно с тази цел.

Съдът не цени така дадените показания тъй като същите не кореспондират с останалия доказателствен материал по делото.

За доказване на защитната си теза, жалбоподателят е ангажирал и съдебно-икономическа експертиза. Според заключението на вещото лице преотстъпеният данък от страна на жалбоподателя е инвестиран в ДМА през следващата на декларирането му година. Активите за преотстъпения корпоративен данък за 2012 г. са закупени и заприходени през 2013 г. Активите за преотстъпения корпоративен данък за 2013 г. са закупени и заприходени през 2014 г. Активите за преотстъпения данък за 2014 г. са закупени и заприходени през 2015 г., като придобитите през процесиите периоди машини, съоръжения и оборудване - активи, са описани подробно в констативно- съобразителната част на експертизата. Активите, в които е инвестирало „К. А.-98" ЕООД през процесиите периоди - 2012 г. , 2013 г. и 2014 г. са отразени по дебита на сметка 207 „Машини и оборудване", в инвентарната книга и в данъчния амортизационен план. Определен им е полезен срок от 5 години (60 месеца) и линеен метод за начисляване на амортизации (по 20% годишно), поради което експертизата приема, че тези активи се използват за основаната дейност на дружеството - производство на непреработена земеделска продукция. Придобитите активи, цената и начинът на придобиване, датата на въвеждане в експлоатация и отразяването им в счетоводството са описани подробно в констативно-съобразителната част на заключението за всеки отчетен период. Общата стойност на придобитите през процесиите периоди земеделска техника, оборудване и съоръжения е както следва: за активите, закупени през 2013 г. - 19 393,58 лева; за активите, закупени през 2014 г. - 10122,41 лева; за активите, закупени през 2015 г. - 19 346,91 лева, като посочените стойности са без ДДС. Посочените активи са отразени и в инвентарната книга и в данъчния амортизационен план.

Активите, в които е инвестирало „К. А.- 98" ЕООД през 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са отразени по дебита на сметка 207 „Машини и оборудване", Определен им е полезен срок от 5 години (60 месеца) и линеен метод за начисляване на амортизации (по 20% годишно). Това дава основание на експертизата да приеме, че придобитите през 2013 г., 2014 г. и 2015 г. активи се използват за основаната дейност на дружеството - производство на непреработена земеделска продукция. Експертът е изложил подробно начинът на формиране на основните приходи на дружеството за всяка от процесните години. Експертизата не е в състояние да отговори на въпроса дали придобитите активи отговарят на последните три от изискванията на чл. 4, § 3 от Регламент 1857/2006 г. на Комисията от 15.12.2006 г. От представените счетоводни справки е видно, че разходите на жалбоподателя както общо за основна дейност, така и отчетените за себестойност на произведената продукция през последващите години нарастват, но едновременно с това нарастват и приходите. При направеният анализ се установи, че средната стойност на разходите за единица произведена продукция по години се е променила в посока намаление, като са представени конкретни данни. Изследван е и въпросът за начина на плащане на активите, които са придобити с преотстъпения данък, като вещото лице не е компетентно да отговори на въпроса дали цената на придобиване на активите съответства на пазарната цена, но сочи, че в ревизионния доклад органът по приходите е приел за 2012 г. и 2013 г. , че „активите са придобити при пазарни условия от несвързани лица" (стр. 6 и стр. 8 от ревизионния доклад). Сочи се, че дейността на дружеството-жалбоподател, свързана с производство на земеделска продукция, е продължила да се осъществява до изтичане на тригодишния срок за всеки един от процесиите периоди. Изследван е подробно и въпроса за размера на преотстъпения данък, както следва:

#       За периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. е деклариран преотстъпен корпоративен данък в размер на 6 312,51 лева. Общата стойност на трите актива, в които е инвестиран преотстъпения данък е 19 393,58 лева без ДДС. Размерът на преотстъпеният данък не превишава 50% от стойността на придобитата селскостопанска техника. Размерът на преотстъпеният данък би следвало да е 6 312,51 лева.

#       За периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. е деклариран преотстъпен корпоративен данък в размер на 4 208,34 лева. Общата стойност на трите актива, в които е инвестиран преотстъпения данък е 10 122,41 лева без ДДС. Размерът на преотстъпеният данък не превишава 50% от стойността на придобитата селскостопанска техника. Размерът на преотстъпеният данък би следвало да е 4 2 8,34 лева

#       За периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. е деклариран преотстъпен корпоративен данък в размер на 12 812,46 лева. Общата стойност на четирите актива, в които е инвестиран преотстъпения данък е 19 346,91 лева без ДДС. Размерът на преотстъпеният данък превишава 50% от стойността на придобитата селскостопанска техника. Превишението е в размер на 3 139,01 лева. Размерът на преотстъпеният данък би следвало да е 9 673,46 лева.

Експертизата е установила, че придобитите активи не заместват съществуващи такива. Това е видно от представените по делото инвентарна книга, данъчен амортизационен план и записи по сметка 207 „Машини и оборудване".

През процесиите периоди земеделският производител е получил следните субсидии: 283 508,86 лева през 2012 г.; 283 879,90 лева през 2013 г. и 336 342,18 лева през 2014 г. Дружеството не води аналитична отчетност на получените субсидии. Като основание при осчетоводяване на получените субсидии през 2012 г е записано „Субсидия от ДФЗ"; за получените през 2013 г. и частично за получените през 2014 г. субсидии в основание на счетоводната операция има описани схеми и мерки (подробно изброени в констативно - съобразителната част на експертизата), като сред тях не са открити такива, представляващи помощ с целево финансиране за покупка на активи. За получените субсидии, за които от счетоводството на жалбоподателя не бяха представени подробни данни, експертизата не може да даде заключение дали получените суми са помощи по букви А - Г на чл.189б от ЗКПО и/или дали жалбоподателят е получил средства, представляващи помощ с целево финансиране за покупка на активите.

            В съдебно заседание вещото лице посочва, че някои от активите са установени по тяхната стойност при закупуването им като например Велгер ПР за 8 000 евро. Посочва още, че намаляването на себестойността на разходите за единица произведена продукция води до намаляване на производствените разходи, но т. 2 не е изпълнена изцяло - според експерта има подобряване на производството, поради намаляване разходите.

На въпрос на процесуалния представител на ответника относно плуг "AKRIL" вещото лице отговаря, че е наясно, че плащането и предаването на машината е станало през 2015 г., но предвид факта, че тя е отразена в съответната счетоводна сметка и инвентарната книга за 2014 г., следва да се приеме, че това е актив, придобит през 2014 г. Вещото лице се е ръководела при изготвяне на заключението само от представените му от жалбоподателя счетоводни документи. Вещото лице твърди, че "От гледна точка на счетоводството така са отразени нещата. Понякога се случва, че не отразява точно реално случилите се събития, но това е във връзка  плащането на данъците засъответния данъчен период."

 

При тези фактически данни, които се подкрепят от представените по делото писмени доказателства, настоящият съдебен състав достигна до следните правни изводи:

При преценката на законосъобразността и обосноваността на ревизионния акт, съдът следва да извърши проверка дали същия е издаден от компетентен орган и в съответната форма; дали са спазени процесуалноправните норми при издаването, както и правилно ли е приложен материалния закон в изпълнение на задължението си по чл. 160, ал. 2 от ДОПК.

В настоящият случай, оспорения РА № Р-02000217005056-091-001/11.12.2017 г. е издаден от компетентните съгласно чл. 119, ал. 2 от ДОПК органи – началник сектор „Ревизии“ като орган възложил ревизията и главен инспектор по приходите в качеството му на ръководител на ревизията.

Ревизионният акт е издаден в писмена форма и съдържа предвидените в чл. 120, ал. 1 от ДОПК задължителни реквизити – имената и длъжностите на органите, които го издават; номер и дата; данни за ревизираното лице; обхвата на ревизията; извършените действия в ревизионното производство; мотиви за издаването му; разпоредителна част, в която са определени задълженията на ревизираното лице; пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва; подписи на органите по приходите, които го издават. Към ревизионния акт е приложен и ревизионен доклад № Р-02000217005056-092-001/ 15.11.2017 г. като неразделна негова част съобразно нормата на чл. 120, ал. 2 от  ДОПК. При издаване на ревизионния акт, органът по приходите е спазил процесуалноправните разпоредби на ДОПК и ревизионното производство е приключило в указаните срокове.

При проведения контрол за законосъобразност съдът не установи съществени нарушения на административнопроизводствените правила във връзка с издаването на процесния РА, макар такива да се сочат в сезиращата жалба. Твърденията в жалбата, че са налице съществени нарушения на административнопроизводствените правила и принципи на данъчния процес са бланкетни и не са скрепени с никакви конкретни доказателства.Твърдят се нарушения на чл. 3 и чл. 5 от ДОПК.

Нормата на чл. 3 от ДОПК предвижда, че органите по приходите и публичните изпълнители са длъжни да установяват безпристрастно фактите и обстоятелствата от значение за правата, задълженията и отговорността на задължените лица в производствата по този кодекс. Въведено е императивното правило, че административните актове по този кодекс се основават на действителните факти от значение за случая като истината за фактите се установява по реда и със средствата, предвидени в този кодекс. Съдът намира, че посочените изисквания са напълно спазени от ревизиращия орган.

Според чл. 5 от ДОПК органите по приходите и публичните изпълнители са длъжни служебно, когато няма искане от заинтересованите лица, да изясняват фактите и обстоятелствата от значение за установяване и събиране на публичните вземания, включително за прилагането на определените в закона облекчения. По делото са приложени множество доказателства, че органът по приходите е събирал служебно информация относно начина на реализация на преотстъпения данък, поради което липсва каквото и да е нарушение и на този принцип.

„К. А.-98” ЕООД е регистриран земеделски производител с презаверка на 18.02.2016г. Дружеството обработва през стопанската 2015 г. – 2016 г. собствена и наета земеделска земя в землищата на различни села, включени в община Антоново, област Търговище. Разполага и с животновъдно стопанство в с. Изворово, община Антоново, област Търговище. Дейността му се финансира от собствени средства, получени от продажба на произведена продукция, а също и от субсидии. В качеството си на регистриран земеделски производител дружеството би имало право да ползва преотстъпване на корпоративен данък съобразно чл. 189б от ЗКПО в случаите, в които са изпълнени условията, предвидени в посочената правна норма.

В хода на ревизията от ревизираното лице са изискани документи, писмени обяснения и справки. От събраните доказателства органът по приходите е установил за всеки от конкретните периоди размера на декларирания в съответната годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО корпоративен данък и размера на преотстъпения корпоративен данък; както и инвестицията, която дружеството е направило във връзка с преотстъпения данък. Съдът намира, че следва да изложи мотиви за всяка от разглежданите години поотделно, както следва:

 

За 2012 г.

Дружеството е подало ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2000И0017775/30.03.2013 г. (л. 59) за данъчен период 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. Размерът на декларирания корпоративен данък е 10 520,85 лева, а на преотстъпения - 6 312,51 лева. В Приложение № 2 (л. 62), в справка 1 към ГДД с код 04, дружеството е декларирало, че ще ползва данъчно облекчение - преотстъпване на КД в размер на 6 312,51 лева по реда на чл. 189б от ЗКПО, представляващо държавна помощ на земеделски производители.

Ангажирани са доказателства, че преотстъпения данък е използван за инвестиции както следва:

1.                                    Пръскачка навесна, щангова, 800 л, марка „Биардски“, модел Р-329, сериен № 111; фактура № 1752/02.04.2013 г., издадена от ЕТ "Джори – Л.Ленков", с. Аспарухово, обл. Плевен; с данъчна основа 2 166,67 лева и ДДС – 433,33 лева; плащане в брой; с фискален бон (л. 176) и без фискален бон (л. 207).

2.                                    Щипки за бали BG 1 бр. и загърляч 460 мм 1561- В Белота – 3 бр (непосочен от ревизиращия орган); фактура № 24480/11.06.2013 г., издадена от „Експанзив - агро" ООД, гр. Сливен; с данъчна основа 1 666,67 лева и ДДС – 333,33 лева; плащане в брой; с фискален бон (л. 176) и без фискален бон (л. 189).

3.                                    Велгер РП 302; рама № 174115090, година на производство 2004;  фактура № RM1371-029/01.03.2013 г., издадена от John Deere; на стойност 8000,00 евро ( л. 178) и превод (л. 179).

В хода на ревизията е установено, че към 31.12.2012 г. ревизираното лице е имало декларирани неплатени данъчно-осигурителни задължения, както следва:

декларация

месец

дата

задължение

дата

вид

размер, лв

лихва, лв

общо, лв

200021207349660

28.12.2012

11.2012г.

25.12.2012

ДД

110,29

0,77

111,06

200021207349660

28.12.2012

11.2012г.

25.12.2012

ДОО

140,35

1,60

141,95

200021207349660

28.12.2012

11.2012г.

25.12.2012

ЗО

56,19

0,60

56,79

200021207349660

28.12.2012

11.2012г.

25.12.2012

ЗПО

38,18

0,44

38,62

всичко

345,01

3,41

348,42

 

 

 

 

 

 

 

 

Срокът за доброволно внасяне на задълженията за ноември 2012 г. по цитираните декларации е до 25.12.2012 г. Посочените задължения са прихванати с АПВ № 1301219/04.02.2013 г. от ДДС за възстановяване за декември 2012 г. в размер на 3 392,11 лева. За декември 2012 г. вземането на лицето по СД по ЗДДС с вх. № 20001122440/ 13.01.2013 г. е възникнало на 13.01.2013 г.

Дружеството е заплатило с приходни квитанции през 2013 г. следните публични задължения, които е следвало да бъдат заплатени през 2012 г.:

№ 5177/21.02.2013 г. - данък за недвижими имоти и лихви;

№ 5180/21.02.2013 г. - такса битови отпадъци и лихви;

№ 5178/21.02.2013 г. - данък за недвижимите имоти и лихви.

 

За 2013 г.

Дружеството е подало ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2000И0026880/31.03.2014 г. (л. 67) за данъчен период 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. Размерът на декларирания корпоративен данък е 10 520,85 лева, а на преотстъпения - 4 208,34 лева. В Приложение № 2 (л.70), в справка 1 към ГДД с код 04, дружеството е декларирало, че ще ползва данъчно облекчение - преотстъпване на КД в размер на 4 208,34 лева по реда на чл. 189б от ЗКПО, представляващо държавна помощ на земеделски производители.

Ангажирани са доказателства, че преотстъпения данък е използван за инвестиции както следва:

1.      Климатик за комбайн, фактура № 243/01.07.2014 г. (л. 229), издадена от „Клима сървиз 80" ЕООД, с. Пиргово, с данъчна основа 1 041,67 лева и ДДС – 208,33 лева; плащане с платежно нареждане.

2.     Контейнер 240х600 см, фактура № 3699/30.12.2014 г. (л. 175 и л. 218 – друг вариант), издадена от „Топ Хаус" ООД, гр. София; с данъчна основа 3 800,00 лева и ДДС – 760,00 лева; плащане по банкова сметка. ***, доказателствата за която са представени по делото (л. 213 – л. 221) се установява, че Договорът за покупко-продажба на контейнера и посочената фактура, както и плащането от задълженото лице са извършени на 30.12.2014 г., но реално контейнерът е изработен на 12.01.2015 г. и с приемо-предавателен протокол от 13.01.2015 г. е доставен на „К. А.-98” ЕООД.

3.     Нож за жътварска машина за царевица, фактура без номер от 22.10.2014 г. (л. 180) на стойност 2 700,00 евро, издадена от Н. Цахалидис - земеделец от Кавала, Гърция, представен превод на л. 181.

В хода на ревизията е установено, че към 31.12.2013 г. ревизираното лице е имало декларирани неплатени данъчно-осигурителни задължения, както следва:

 

декларация

месец

дата

задължение

дата

вид

размер, лв

лихва, лв

общо, лв

20403133041272

25.10.2013

09.2013г.

25.11.2013

ДД

0,00

1,09

1,09

20403133046106

25.11.2013

10.2013г.

25.11.2013

ДД

51,01

0,26

51,27

20403133046106

25.11.2013

10.2013г.

25.11.2013

ДОО

304,74

3,31

308,05

20403133046106

25.11.2013

10.2013г.

25.11.2013

ЗО

124,44

1,35

125,79

20403133046106

25.11.2013

10.2013г.

25.11.2013

ЗПО

53,03

0,58

53,61

20403133050016

20.12.2013

11.2013г.

27.12.2013

ДОО

304,74

0,59

305,33

20403133050016

20.12.2013

11.2013г.

27.12.2013

ЗО

124,44

0,24

124,68

20403133050016

20.12.2013

11.2013г.

27.12.2013

ЗПО

53,03

0,10

53,13

всичко

1 015,43

7,52

1 022,95

 

Тези задължения са прихванати с АПВ № 1318169/03.01.2014 г. от ДДС за възстановяване за  ноември 2013 г. в размер на 180,97 лева и с АПВ № 1400855/ 28.01.2014 г. от ДДС за възстановяване за декември 2013 г. в размер на 1 860,43 лева. За ноември 2013 г. вземането на лицето в размер на 180,97 лева по СД по ЗДДС вх. № 2000116393/13.12.2013 г. е възникнало на 13.12.2013 г. а задължението е в размер на 1022,95 лева, т.е. задължението е по-голямо от вземането. За декември 2013 г. вземането на лицето по СД по ЗДДС вх. № 20001167629/14.01.2014 г. е възникнало на 14.01.2014 г., а срокът за доброволно внасяне на задълженията му за ноември 2013 г. по цитираните декларации е до 27.12.2013 г.

             За неплатени местни данъци и такси на Община Нова Загора за 2013 г. срещу дружеството е образувано изпълнително дело № 673/2014 г. от ЧСИ П. Руйчева за сумата 1 256,80 лева. Задълженията, заедно с лихвите са платени с приходни квитанции №№ 67303, 67305, 67307 от 12.11.2014 г.

В обжалвания РА (л. 93) са представени данни за печалбата на дружеството само от селскостопанска дейност (през 2013 г. дружеството е реализирало печалба и от транспортна дейност, и от друга дейност), като същата е определена в размер на 87 386,52 лева, дължим корпоративен данък в размер на 8 738,65 лева и преотстъпен данък в размер на 5 243,19 лева. Ревизираното лице е ползвало данъчна преференция за преотстъпен данък в размер на 4 802,34 лева. Подобна диференциация на приходите е необходима в случаите, когато е налице положителен данъчен финансов резултат (данъчна печалба) и съответния търговец не води поотделно разходите за различните видове дейности.

 

 

 

За 2014 г.

Дружеството е подало ГДД по чл. 92 от ЗКПО вх. № 2000И00377060/31.03.2015 г. (л. 71) за данъчен период 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. Размерът на декларирания корпоративен данък е 21 354,09 лева, а на преотстъпения - 12 812,46 лева. В Приложение № 1 (л. 73), в справка 1 към ГДД с код 04, дружеството е декларирало, че ще ползва данъчно облекчение - преотстъпване на корпоративен данък в размер на 12 812,46 лева по реда на чл. 189б от ЗКПО, представляващо държавна помощ на земеделски производители.

Ангажирани са доказателства, че преотстъпения данък е използван за инвестиции както следва:

1.     Плуг конвенционален AKPIL, модел KMJ-R 4+1; сериен № 89848 съгласно приемо-предавателен протокол; фактура № 0300000543/23.12.2015 г., издадена от „Джи-Трак“ ООД, гр. Велико Търново, с данъчна основа 12 800,00 лева и ДДС – 2 560,00 лева (л. 121 и л. 174). При извършена проверка, доказателствата за която са представени по делото (л. 192 – л. 202) се установява, че по отношение на реалната доставка на актива към проверяваното лице е предоставен Приемо – предавателен протокол от 17.02.2016 г. за споразумение между двете страни, обект на проверката – подписани и подпечатани от двете страни, като същият е следствие от Договор за доставка и покупко-продажба на селскостопанска техника №53-2/23.12.2015 г. От представените банкови извлечения се установява, че на 15.02.2016 г. е заплатена сумата от 2 560,00 лева, на 08.03.2016 г. – 4000,00 лева и на 16.03.2016 г. – 8 800,00 лева.

2.      Климатично съоръжение и монтаж, фактура № 3660/01.07.2015 г., издадена от „Радеви“ ООД, гр. Търговище,  с данъчна основа  625,83 лева и ДДС - 125,17 лева, плащане в брой, без фискален бон (л. 53, л. 173 и л. 238).

3.     Компресор 100 л, фактура № 1000000674/03.07.2015 г., издадена от „Баш-по-най“ ООД, гр. Търговище, част от обща покупка с данъчна основа 938,42 лева и ДДС – 187,68 лева; плащане в брой, с фискален бон (л. 174 - нечетлив) и без фискален бон (л. 50).

4.     Клаас корто 3100 NC, сериен № 9513301, година на производство 2005; фактура № 215V3103847/16.03.2015 г., издадена от BLT Брандербургер Ландтехник ГМБХ на стойност 2 900,00 евро , като на л. 173 е представен само превод, но не и оригинал.

В хода на ревизията е установено, че към 31.12.2014 г. ревизираното лице е имало декларирани неплатени данъчно-осигурителни задължения, както следва:

 

декларация

месец

дата

задължение

дата

вид

размер, лв

лихва, лв

общо, лв

200021410413325

13.12.2014

11.2014г.

25.12.2014

ДД

114,09

0,32

114,41

200021410413325

13.12.2014

11.2014г.

25.12.2014

ДОО

330,78

0,92

331,70

200021410413325

13.12.2014

11.2014г.

25.12.2014

ЗО

140,24

0,39

140,63

200021410413325

13.12.2014

11.2014г.

25.12.2014

ДЗПО

36,18

0,10

36,28

всичко

621,29

1,73

623,02

 

Задълженията са прихванати с АПВ № П-02002014075702-004-01/ 08.01.2015 г. от ДДС за възстановяване за  ноември 2014 г. в размер на 1 731,33 лева. В случая публичните задължения са за ДД, ДОО, ЗО и ДЗПО за ноември  2014 г. и са изискуеми на 25.12.2014 г., а вземането на ревизираното лице е за ДДС за възстановяване за  ноември 2014 г., изискуемо на 14.12.2014 г. Съгласно чл.128 от ДОПК недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурително законодателство от НАП, се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от НАП. При съобразяване на правния институт прихващане, уреден в чл. 103 и сл. от ЗЗД се достига до извода, че независимо че към 31.12.2014 г. задължението на „К. А. - 98" ЕООД не е било прихванато, а прихващането е било извършено с АПВ № П-02002014075702-004-01/08.01.2015 г., т.е. през следващата година, то предвид обратното действие на прихващането следва да се приеме, че към 31.12.2014 г. дружеството не е имало публично задължения (включително за лихви).

В обжалвания РА (л. 94) са представени данни за печалбата на дружеството само от селскостопанска дейност (през 2014 г. дружеството е реализирало печалба и от транспортна дейност, и от друга дейност), като същата е определена в размер на 150 361,84 лева, дължим корпоративен данък в размер на 15 036,08 лева и преотстъпен данък в размер на 5 243,19 лева. Ревизираното лице е ползвало данъчна преференция за преотстъпен данък в размер на 9 021,71 лева. Подобна диференциация на приходите е необходима в случаите, когато е налице положителен данъчен финансов резултат (данъчна печалба) и съответния търговец не води поотделно разходите за различните видове дейности. При извършената ревизия е установено, че ревизираното лице е преотстъпило корпоративен данък в размер на 12 812,46 лева за 2014 г. или с 3 790,75 лева в повече.

Следва изрично да се отбележи, че в подадените годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО за 2012 г., за 2013 г. и за 2014 г. дружеството не посочва на ред 7, че ще ползва преотстъпване на корпоративен данък по реда на Глава 22 от ЗКПО. Също така на основание чл. 167, ал. 2 от ЗКПО в ред 7.1. на тези декларации не е посочено, че „К. А.-98” ЕООД е изпълнило изискванията на чл. 167, ал. 1 от ЗКПО.

Видно от така изложените фактически констатации, съдът установява, че спорни между страните по делото са два основни въпроса, а именно: първият - приложението на чл. 167, ал. 1, т. 1 от ЗКПО и вторият – приложението на чл. 189б от ЗКПО за всяка от ревизираните години. Настоящият съдебен състав намира, че следва да изложи мотиви по всеки от спорните въпроси поотделно.

 

1.Относно приложението на чл. 167, ал. 1, т. 1 от ЗКПО

               Легалната дефиниция на преотстъпване на корпоративен данък се съдържа в чл. 166 от ЗКПО (ДВ, бр. 105/2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) като това е правото на данъчно задължено лице да невнася в републиканския бюджет определените по реда на този закон суми за корпоративен данък, които остават в патримониума на данъчно задълженото лице и се разходват за цели, определени със закон.
Нормата на чл. 167 урежда  общите  изисквания за преотстъпване или намаляване на корпоративен данък. В ал. 1 от приложимата редакция на правната норма (Обн. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) се сочи, че по реда на Глава двадесет и втора „Намаляване, преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък“ се преотстъпва или намалява корпоративният данък, съответно се намалява счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат, при условие че към 31 декември на съответната година данъчно задълженото лице няма: 1. подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, и 2. задължения за санкции по влезли в сила наказателни постановления, свързани с нарушаване на нормативните актове относно публичните задължения, и 3. лихви, свързани с невнасянето в срок на задълженията по т. 1 и 2. Съгласно ал. 2 изпълнението на изискването по ал. 1 се удостоверява от данъчно задълженото лице в годишната данъчна декларация.

Съдът е съгласен с извода на ревизиращия орган, че към 31.12.2012 г. и към 31.12. 2013 г. жалбоподателят е имал непогасени задължения с различен произход и в различни размери,  които вече бяха конкретно посочени от съда. По тази причина ответникът е приел, че за тези ревизирани периоди не е възникнало право на преотстъпване на корпоративен данък поради неизпълнение на изискванията на посочената разпоредба на ЗКПО. Приходният орган приема, че задълженията декларирани от дружеството с подадените декларации обр. 6 за ноември 2012 г. и за ноември 2013 г. за дължими вноски за ДОО, ДЗПО и ЗО, както и данък върху доходите подлежат на принудително изпълнение, защото на основание чл. 209, ал. 2, т. 2 от ДОПК посочените декларации представляват изпълнително основание.

Жалбоподателят счита, че ответникът не прави разлика между задължение, което не е платено в срок и задължение, което подлежи на принудително изпълнение. Според жалбоподателя между тези две понятия съществува разлика, която се изразява в изпращане на покана за доброволно изпълнение на задълженията преди пристъпването към тяхното принудително изпълнение, т.е. ликвидните и изискуеми задължения, които не са платени в срок все още не са задължения, подлежащи на принудително изпълнение, доколкото кредиторът не е отправил покана до длъжника да изпълни доброволно.

Разпоредбата на чл. 209, ал. 2 от ДОПК посочва изчерпателно видовете актове, въз основа на които е допустимо предприемането на принудително изпълнение, като т.  2 сочи, че един от тези актове е декларация, подадена от задължено лице с изчислени от него задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски. Видно от констатациите на приходния орган, безспорно такава е и декларация обр. 6. Правилото на чл. 209 от ДОПК е императивно и то не изисква да са предприети действия по принудително изпълнение на дължимата по декларация сума. Достатъчно е задължението само да е определено по размер, което е осъществено с подаването на съответната декларация, като не е необходимо издаването на нарочен акт на приходния орган, свързан с изпълнението. След като разпоредбата на чл. 167, ал.1 от ЗКПО не поставя изискване да са предприети действия по принудително изпълнение на съществуващите задължения, то въпросът за връчване на покана за доброволно изпълнение по чл. 182 от ДОПК в каквато насока са твърденията на жалбоподателя, е ирелевантен. В този смисъл, съществуването на публичното задължение по чл. 167, т. 1, както и по чл. 167, т. 3 от ЗКПО е материалноправна пречка на преотстъпването на данъка по реда на чл. 189б от ЗКПО. Като е достигнал до същия извод, органа по приходите е постановил законосъобразен акт.

Съдът намира за необходимо да отбележи и следното:

В жалбата се твърди, че неправилно органите по приходите възприемат предвидените в чл. 167 от ЗКПО условия като абсолютна предпоставка за преотстъпване на корпоративен данък по чл. 189б от ЗКПО, тъй като подобно разбиране е в противоречие с чл. 4, § 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ на малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент № 70/2001, както и на решението на Европейската комисия С (2011)863 от 11.02.2011 г. относно Държавна помощ за България, Помощ № 546/2010 г.; а също и в противоречие на Решението на Европейската комисия С (2011)863 от 11.02.2011 г. относно Държавна помощ за България, Помощ № 546/2010 г.

Съдът не приема тази теза. Посочената норма на чл.4, § 4 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 предвижда, че приемливите разходи могат да включват: а)              изграждането, придобиването или подобряването на недвижим имот; б)        закупуването или закупуването на лизинг на машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната цена на актива; в) общи разходи, свързани със средствата по букви а) и б), като хонорари на архитекти, инженери и консултанти, техникоикономически проучвания, придобиване на патенти и лицензии. Тези разходи са относими към прилагането на условията, предвидени в чл. 189б, ал. 2 от ЗКПО.

Не се установява и противоречие с посоченото Решение на Европейската комисия С (2011)863 от 11.02.2011 г. относно Държавна помощ за България, Помощ № 546/2010 г. С Определение на Съда на Европейския съюз (шести състав) от 30.05.2018 г. по дело С-481/17 в отговор на отправено преюдициално запитване от Административен съд –Велико Търново по адм.д. № 13/2017 г., СЕС е постановил, че Решение C(2011) 863 на Комисията от 11 февруари 2011 година относно предоставянето на държавни помощи съгласно разпоредбите на членове 107 и 108 от ДФЕС, с което се разрешава въведената от Република България в подкрепа на инвестициите в земеделски стопанства държавна помощ № 546/2010 чрез преотстъпването на корпоративен данък, трябва да се тълкува в смисъл, че не съставлява пречка тази държава членка да откаже предоставянето на помощ в рамките на посочената схема поради това, че заявителят не отговаря на предвидено в националното право условие, съгласно което на данъчнозадължено лице, което има публични задължения, не се предоставят помощи, независимо че посоченото решение не предвижда изрично такова условие. Такова условие е именно нормата на чл. 167, ал. 1 от ЗКПО. Съгласно чл. 633 от ГПК цитираното определение на Съда на Европейските общности е задължително за всички съдилища и учреждения в Република България. По изложените причини правилно ревизиращият орган е достигнал до извода, че следва да откаже преотстъпването на корпоративен данък на „К. А.-98” ЕООД за 2012 г. и за 2013 г. на това основание.

 

2.Относно приложението на чл. 189б от ЗКПО

Предвид различната редакция на чл. 189б от ЗКПО за ревизираните периоди, съдът ще изложи мотиви за всяка от ревизираните години поотделно:

2.1. Относно приложението на чл. 189б от ЗКПО за 2012 г.

            Нормата на чл. 189б, ал. 1  (редакция ДВ, бр. 19/2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) от ЗКПО предвижда, че корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Легална дефиниция на понятието непреработена растителна и животинска продукция се съдържа в § 1, т. 27 от ДР на ЗКПО (редакция ДВ, бр. 77/04.10.2011 г.),  според която това е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който не е подлаган на никаква технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава, и е посочен в Приложение I на Договора за създаване на Европейската общност. Дружеството - жалбоподател е надлежно регистрирано и осъществява производство на посочената продукция от растениевъдство и животновъдство. За да може жалбоподателят да се възползва от посочената законова привилегия, съгласно ал. 2 на чл. 189б, следва едновременно да са изпълнени всички условия, посочени в нея, а именно: 1. преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването; 2. активите по т. 1 са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица; 3. дейността по ал. 1 трябва да продължи да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване; това обстоятелство се декларира всяка година до изтичане на тригодишния срок с годишните данъчни декларации; 4. преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от стойността на активите по т. 1; 5. активите по т. 1 не заместват съществуващи активи; 6. за активите по т. 1 земеделският производител не е получател (бенефициент) по някоя от следните помощи: а) помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз; б) минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към помощите deminimis в сектора на производството на селскостопански продукти (OB, L 337/35 от 21 декември 2007 г.);      в) финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони; г) всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.

От събраните в хода на ревизионното производство доказателства се установява, че дружеството жалбоподател е инвестирало преотстъпения данък в закупуването на Пръскачка – навесна, щангова (на стойност 2 166,67 лева);  Щипка за бали и загърляч (на стойност 1 580,27 лева) и Велгер РП 302  (на стойност 8 000,00 евро с левова равностойност 15 646,64 лева). В обжалвания РА органът по приходите е приел, че е налице изпълнение на изискването на чл. 189б, ал. 2, т. 4 от ЗКПО, според което преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от активите по т. 1 - общата стойност на закупените активи е 19 393,58 лева (50% е 9 696,79 лева), а размерът на преотстъпения данък е 6312,51 лева.

Съдът напълно възприема извода на решаващият орган, че изискванията на чл. 189б, ал. 2, т. 1 и т. 4 за 2012 г. не са изпълнени от дружеството.  Съгласно посочената т. 1 преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Не се спори между страните, че закупените пръскачка и щипка за бали заедно със загърляч са нова земеделска техника (доказателства за извършените насрещни проверки на продавачите са представени в ревизионната преписка). Спорно е дали произведеният през 2004 г. „Велгер РП 302“ и закупен от John Deere с фактура № RM1371-029/01.03.2013 г. е нова земеделска техника. В § 1, т. 60 от ДР на ЗКПО е дадено определение на понятието „земеделска техника“, но в закона не е дефинирано понятието „нова“, поради което същото следва да се тълкува и прилага в общоприетия му смисъл. В общоприетия смисъл понятието „нов, нова“ означава нещо, което не е използвано и нещо, което е създадено/произведено в сравнително кратък предходен момент във времето. Видно е, че между датата на производство на посочената техника и датата на нейното закупуване са изтекли приблизително девет календарни години, поради което не може да се приеме, че същата е нова. Следва да се съобрази и заключението на вещото лице по въпрос № 2, че за активите, които са закупени чрез преотстъпения данък, самия жалбоподател е определил полезен срок от 5 години (60 месеца). В този смисъл, още при закупуването на тази машина, жалбоподателят е имал ясна представа, че същата не може да бъде приета за нова, най-малко поради факта на динамичното развитие на съвременните технологии.

Предвид факта, че нормата на чл. 189б, ал. 2 от ЗКПО изисква кумулативно изпълнение на всички условия, неизпълнението на изискванията по т. 1 и т. 4, а също така и неизпълнението на чл. 167 от ЗКПО, обуславят законосъобразността на отказа на органа по приходите да признае преотстъпването на корпоративен данък за 2012 г.

2.2. Относно приложението на чл. 189б от ЗКПО за 2013 г.

Приложим е чл. 189б от ЗКПО в редакция ДВ, бр. 19/2011 г., в сила от 08.03.2011 г. от ЗКПО, която съдът вече разгледа за 2012 г. Аналогично, § 1, т. 27 от ДР на ЗКПО е приложим в редакция ДВ, бр. 77/04.10.2011 г.

Съдът (обратно на изводите в оспорения РА) подкрепя извода на решаващият орган, че за 2013 г. не са изпълнени някои от изискванията на чл. 189б, ал. 2 от ЗКПО.

Дружеството - жалбоподател е инвестирало преотстъпеният данък в следните активи: Климатик за комбайн (на стойност 1 041,67 лева); контейнер 240х600 (на стойност 3 800,00 лева) и нож за жътварска машина за царевица ( на стойност 2 700,00 евро, с левова равностойност 5 280,74 лева). Не се спори между страните, че закупените климатик за комбайн и контейнер са нова земеделска техника (доказателства за извършените насрещни проверки на продавачите са представени в ревизионната преписка). Спорно е дали закупеният нож за жътварска машина за царевица от Н. Цахалидис - земеделец от  Кавала, Гърция, е нова земеделска техника. В хода на ревизионното производство не са събирани доказателства в тази насока.

На основание чл. 155, ал. 3 от ДОПК във връзка с чл. 37, ал. 5, с писмо изх. № 04-К-Ж-10/2/12.02.2018 г. (л. 56) решаващият орган е уведомил жалбоподателя, че следва в седемдневен срок от получаването на писмото да представи документи, от които да е видно кога са произведен актива, закупен по фактура № 18/22.10.2014 г., издадена от Н. Цахалидис - земеделец от Кавала, Гърция. Писмото е връчено на жалбоподателя по електронен път (л. 58) на 12.02.2018 г. Видно от фактурата на л. 180 и превода на л. 181 не може да се установи моделът на посочената техника, нито марката на същата. На л. 54 от делото е представена Декларация от дружеството, съставена на 20.02.2018 г., от съдържанието на която се установява, че не може да се установи връзка с продавача. По тази причина дружеството декларира от негово име, че закупеното приспособление на комбайн за жътва на царевица марка „Фантини“, модел SP 6 75 тип СR е нов и неупотребяван. Правилно решаващата административна инстанция е приела, че твърденията относно тази техника и нейното състояние на „новост“ остават недоказани.

В първото по делото съдебно заседание на 16.05.2018 г. съдът е разпределил доказателствената тежест между страните. Жалбоподателят твърди положителен факт и негова е доказателствената тежест, за което ангажира гласни доказателства. Според свидетелските показания на К. А. (дадени в съдебно заседание на 11.07.2018 г.) машината е закупена през 2014 г. неупотребявана и е въведена в експлоатация през същата година. Свидетелят сочи, че не е бил в Гърция при покупката, но машината е докарана със собствен транспорт на дружеството и е имало „инвойс фактура  На въпрос на процесуалния представител на ответника свидетелят отговаря, че е разговарял по телефона с продавача, като последният е обяснил, че е внесъл въпросните машини от Италия преди време, но не можал да ги продаде. Анастасиу посочва, е  имало инвойс фактураи товарителница. Продавачът му обяснил, че въпросният инвентар е нов, но и самият свидетел е установил този факт на снимките от пуснатата обява за продажба. Не може да си спомни дали е била посочена годината на производство в съпътстващите го документи. Твърдяния от жалбоподателя факт (че закупения нож за жътварска машина за царевица е бил нов и неупотребяван) остава недоказан, тъй като не е известна годината на неговото производство и произход. Искането на дружеството към решаващият орган да се извърши експертиза би доказало моментното състояние на тази техника, но не и първоначалното й състояние към момента, в който същата постъпва в патримониума на жалбоподателя.

Органът по приходите правилно е отказал преотстъпване на корпоративен данък за 2013 г. поради неизпълнение на изискването както на чл. 167, ал. 1 от ЗКПО, така и на чл. 189б, ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗКПО.

2.3. Относно приложението на чл. 189б от ЗКПО за 2014 г.

               За този данъчен период е приложима нормата на чл. 189б, ал. 1 от ЗКПО в редакция ДВ, бр. 105/2014 г., в сила от 01.01.2014 г., съгласно която корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60 на сто на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. По смисъла на § 1, т. 27 от ДР на ЗКПО (редакция ДВ, бр. 22/24.03.2015 г., в сила от 01.01.2014 г.) непреработена растителна и животинска продукция е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който не е подлаган на никаква технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава, и е посочен в Приложение I на Договора за функционирането на Европейския съюз. 

               Според чл. 189б, ал. 2 от ЗКПО корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно следните условия:1. преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването; 2. активите по т. 1 са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица; 3. дейността по ал. 1 трябва да продължи да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване; това обстоятелство се декларира всяка година до изтичане на тригодишния срок с годишните данъчни декларации; 4. преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от стойността на активите по т. 1; 5. активите по т. 1 не заместват съществуващи активи;      6. за активите по т. 1 земеделският производител не е получател (бенефициент) по някоя от следните помощи: а) помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз; б) минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта deminimis в селскостопанския сектор; в) финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони; г) всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз; 7. данъчно задължено лице, представляващо голямо предприятие, е подало в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си формуляр за кандидатстване за помощ по образец, предложен от министъра на земеделието и храните и утвърден от министъра на финансите, най-късно преди започване на инвестирането на данъка, който ще бъде преотстъпен.

Аналогично на 2013 г., и за 2014 г.  се установява, че ревизираното дружество не е изпълнило някои от изискванията на чл. 189б, ал. 2 от ЗКПО.

За 2014 г. дружеството - жалбоподател е инвестирало преотстъпеният данък в следните активи: конвенционален плуг AKRIL (на стойност 12 800.00 лева), климатично съоръжение  (на стойност 625,83 лева), компресор 100 литра (на стойност 875,00 лева) и „Клаас корто 3100“ (на стойност 2 900,00 евро). Не се спори между страните, че климатичното съоръжение и компресора 100 литра са нова земеделска техника (доказателства за извършените насрещни проверки на търговците – продавачи са представени в ревизионната преписка). Спорно е дали закупените конвенционален плуг AKRIL и „Клаас корто 3100“ отговарят на изискването да бъдат нови.

В хода на ревизионното производство е извършена насрещна проверка на доставчика на конвенционален плуг AKRIL - „Джи-Трак“ ООД, гр. Велико Търново. Посочената техника е със сериен № 89848 (този номер се установява от приемо-предавателен протокол от 17.02.2016 г. – л. 121), като за сделката е издадена  фактура № 0300000543/23.12.2015 г., издадена от „Джи-Трак“ ООД, с данъчна основа 12 800,00 лева и ДДС – 2 560,00 лева (л. 121 и л. 174). Видно от част „Цени и условия на плащане“ на Договор за достака и покупко-продажба на селскостопанска техника № 53-2/23.12.2015 г. (л. 118) плащането е уговорено на части, като първата вноска в размер минимум 20% е платима до 31.01.2016 г., а втората – окончателно плащане до 15.03.2016 г.  На практика така закупеният плуг не може да се приеме за актив, в който са направени инвестиции на преотстъпен корпоративен данък, тъй като е нарушено изискването на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО (в приложимата редакция), съгласно което преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването – в случая до 31.12.2015 г. Безспорно, от събраните доказателства се установява, че плащането и доставката на плуга са реализирани през 2016 г.

Като друг актив, в който е инвестиран преотстъпения за 2014 г. корпоративен данък, е посочен Клаас корто 3100 NC, сериен № 9513301, година на производство 2005; фактура № 215V3103847/16.03.2015 г., издадена от BLT Брандербургер Ландтехник ГМБХ на стойност 2 900,00 евро, като на л. 173 е представен само превод, но не и оригинал на фактурата. Решаващият орган е достигнал до правилния извод, че посочения актив не може да се приеме за нов, след като между годината на производство и годината на закупуване са изтекли около десет календарни години. Съдът вече изложи мотиви относно необходимостта техниката да е нова в частта за „Велгер РП 302“ през ревизираната 2012 г.

На следващо място, както ревизиращият орган, така и експертизата безспорно доказват, че дружеството неправилно е определило размера на преотстъпения данък, тъй като не е съобразило, че размера на преотстъпения данък се формира само от печалбата от непреработена растителна и животинска продукция. По тази причина то е формирало данъка върху общия размер на печалбата на дружеството (която включва и такава от транспортна дейност и от други услуги) в размер на 12 812,46 лева, докато на практика реалния размер на преотстъпения данък би следвало да е 9 021,71 лева.

Органът по приходите правилно е отказал преотстъпване на корпоративен данък за 2014 г. поради неизпълнение на изискването както на чл. 167, ал. 1 от ЗКПО, така и на чл. 189б, ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗКПО

В заключение следва да се посочи, че по изложените причини в полза на дружеството-жалбоподател не може да бъде преотстъпен корпоративен данък за всяка от процесните години. На основание чл. 173, ал. 1 от ЗКПО (редакция ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.), когато не са изпълнени изискванията на тази глава за последващо използване (разходване) на преотстъпен корпоративен данък, последният се дължи по общия ред на закона за годината, за която е възникнал.

По изложените разсъждения жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли, а оспорения РА да се потвърди  изцяло.

Както жалбоподателя, така и ответника са поискали присъждане на разноски. Предвид изхода на делото и на основание чл. 161, ал. 1, изречение трето от ДОПК, съдът намира, че следва да присъди в полза на ответника юрисконсултско възнаграждение  в размер на 1 468,31 лева, определено по реда на чл. 8, т. 4 от Наредба  № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, макар процесуалния представител на ответника да е заявил в последното по делото съдебно заседание, че претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 1473 лева.

 

Мотивиран от изложеното, Административен съд - Бургас, дванадесети състав, на основание чл. 160, ал. 1 от ДОПК

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „К. А.-98” ЕООД, ЕИК 113048373, с адрес за кореспонденция с. Млекарево, общ. Нова Загора, Стопански двор, представлявано от К. Анастасиу - управител против Ревизионен акт № Р-02000217005056-091-001/11.12.2017 г., издаден от Д.Василев – началник сектор, възложил ревизията и А. Момчев - главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията; и двамата служители на ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение № 47/27.02.2018 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас.

 ОСЪЖДА „К. А.-98” ЕООД, ЕИК 113048373, с адрес за кореспонденция с. Млекарево, общ. Нова Загора, Стопански двор, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас юрисконсултско възнаграждение  в размер на 1 468,31 лева (хиляда четиристотин шестдесет и осем лева и тридесет и една стотинки).

 

Решението може да се обжалва по касационен ред в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

                                                                                                                                         СЪДИЯ: