ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 16.05                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На  шестнадесети май                                две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: 

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 738 по описа за 2018 година.                 

 

       На именното повикване в 14:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Константинос Анастасиу 98“ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Т. и адвокат П., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                      О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Константинос Анастасиу 98“ООД  против ревизионен акт № Р-02000217005056-091-001/11.12.2017г. на началник сектор „Ревизии“ при ТД на НАП Бургас, възложил ревизията и главен инспектор по приходите в ТД на НАП- Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с решение №47/27.02.2017г. на директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика Бургас, с което са определени задължения на дружеството за корпоративен данък за периода 01.01.2012г. -31.12.2014г. в общ размер на главница и лихви от 31 439,10 лева.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната  тях  незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

АДВОКАТ П.: Поддържаме депозираната  жалба с всички фактически и правни доводи изложени в нея. Имаме доказателствени искания. На първо място представям и моля да приемете по опис писмени документи, които представяме с препис за другата страна. Също така имаме искане за Назначаване на комбинирана съдебно-икономическа-оценъчна експертиза, с въпроси формулирани в  нарочна молба. Това искане е с оглед разпределената доказателствена тежест в процеса и за оборване на констатациите в ревизионния акт относно приложението на чл.189 б от ЗКПО, релевантни такива за изясняване на материално-правния спор, относно преотстъпения на корпоративен данък за процесните периоди. Молбата е представяме с препис за другата страна. Моля също така да бъде допуснат до разпит един свидетел при режим на довеждане. Това е лицето, което е било технически консултанта на нашия доверител и е изяснявал техническите операции относно качеството на техниката, експлоатацията. След изслушване на вещото лице, моля да бъде извършен разпита на свидетел, ако бъде допуснат. Искам да направя едно уточняване относно вида на експертизата, а именно да бъде назначена съдебно-счетоводна, като оттеглям искане за комбинирана експертиза.

 

АДВОКАТ Т.: Присъединявам се към становището на адвокат П..

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема г-жо административен съдия. Оспорваме жалбата. Моля да приемете административната преписка и  съдържащите в нея писмени доказателства и допълнително представените такива в днешното съдебно заседание. Относно искането за експертиза, не се противопоставям.  Имам съображения относно свидетеля и показанията, които се очаква да даде, доколкото следва да се докаже в случая именно състоянието на техниката, която е закупена с преотстъпения данък би следвало да е нова и това следва да се докаже по друг начин и дали свидетелските показания ще бъдат годни да изяснят тази страна на спора.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам искането за разпит на свидетел.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата,  административната преписка, писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание  от процесуалните представители на жалбоподателя доказателства под опис.

 

        ДОПУСКА  съдебно-икономическа експертиза,  вещото лице по която  след запознаване с материалите по делото и посещение на счетоводството на жалбоподателя отговори на поставените от процесуалните представители на жалбоподателя в представената в днешното съдебно заседание молба въпроси.

 

        ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  500 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

          ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза вещото лице М., което да бъде уведомен след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане един свидетел на жалбоподателя.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.07.2018година от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: