ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 04.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти юли                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 738 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15:25 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Р.В.Ж. - редовно призована, се явява лично и с адв. О., с представено по делото пълномощно.

          За ответника по оспорване - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” - редовно призован, се явява юк. А., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че в изпълнение на разпореждане от предходно съдебно заседание с писмо вх. № 6440/23.06.2017 г. от процесуалния представител на ответника по делото е постъпило изисканото поименно разписание на длъжностите в администрацията с изх. № 1180/14.02.2014 г., утвърдено на 01.02.2014 г. с искане за приемането му по делото.

 

адв. О.:. Да се приеме така представеното от ответния орган поименно разписание на длъжностите в администрацията. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

юк. А.: Моля да се приложи като доказателство представеното поименно разписание. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представеното с писмо вх. № 6440/23.06.2017 г.  поименно разписание на длъжностите в администрацията, утвърдено на 01.02.2014г.

 

С оглед изчерпване на доказателствените искания на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. О.: Моля да уважите изцяло жалбата ни като основателна и да ни присъдите направените от жалбоподателя разноски, изразяващи се в заплатена държавна такса и платен адвокатски хонорар за един адвокат. Подробни съображения за незаконосъобразността на оспорения административен акт сме изложили в писмен вид, като представям писмена защита в днешно съдебно заседание, която молим да съобразите при постановяване на решението си.

 

юк. А.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и оставите в сила Заповед № ЧР-11-587/01.07.2015 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”. Моля да ни присъдите направените по делото разноски. Представям също писмени бележки по същество на спора.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: