ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 20.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети юни                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 738 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:53 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Р.В.Ж. - редовно призована, се явява лично и с адв. М., с представено по делото пълномощно.

          За ответника по оспорване - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” - редовно призован, се явява юк. А., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че в изпълнение на разпореждане на съда с писмо вх. № 5004/18.05.2017 г. от процесуалния представител на ответника по делото са постъпили документи по опис с искане за приемането им като доказателства по делото.

 

Адв. М.: Запознали сме се с представените документи. Моля същите да бъдат приети като доказателства по делото. Внимателният прочит сочи, че поименното разписание на длъжностите в администрацията, което е утвърдено, считано от 01.02.2014 г., го няма в представените документи от ответника. В случай, че в момента процесуалният представител на ответника няма възможност да представи това поименно разписание и с оглед обстоятелството, че същото от една страна е релевантно по спора, а от друга страна същото е указано да бъде изискано и представено с разпореждане на вас, то моля да предоставите възможност на ответника да ангажира и това допълнително писмено доказателство.

 

юк. А.: Моля да приемете представените от нас писмени доказателства. Заявявам, че в момента не разполагам с поименното длъжностно разписание, което е било утвърдено, считано от 01.02.2014 г., поради което моля да ми предоставите допълнителна възможност да представя и него.

 

Съдът с оглед заявените от страните становища и като взе предвид, че посоченото от страните поименно разписание на длъжностите в администрацията, утвърдено на 01.02.2014 г. е относимо към предмета на спора и с отменителното решение на ВАС изрично е указано да бъде събрано като писмено доказателство намира, че не следва да приключва събирането на доказателствата и да представи допълнителна възможност на ответника да ангажира това писмено доказателство.

 По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Не приключва събирането на доказателствата.

Предоставя възможност на ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да изпрати за прилагане по делото на поименното разписание на длъжностите в администрацията, утвърдено на 01.02.2014 г. в неговата цялост.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.07.2017 г. от 15,00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: