ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 09.05.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети май                                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 738 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:32 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Р.В.Ж. - редовно призована, се явява лично и с адв. О. и адв. М., с представено по делото пълномощно.

          За ответника по оспорване - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” - редовно призован, се явява юк. А., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод Решение № 3481 от 21.03.2017 г., постановено по административно дело № 7731 от 2016 г. на Върховен административен съд, с което е отменено Решение № 841 от 04.05.2016 г., постановено по административно дело № 1369 от 2015 г. по описа на Административен съд гр. Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Първоначалното производство е било образувано по повод жалба от Р.В.Ж. против Заповед № ЧР-11-587/01.07.2015 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”,  с която на основание чл.106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител /при съкращаване на длъжността/ във връзка с § 3, т. 5 от ПМС № 123 от 15.05.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет и утвърдено от Министъра на отбраната длъжностно разписание № БМ-496 на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”, в сила от 01.07.2015 г., е прекратено служебното правоотношение на Ж. на длъжност „Старши юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване” в Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси” в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”, считано от 01.07.2015 г.

 

Адв. М.: Поддържаме жалбата. Нямам възражения по доклада. Ще направим доказателствено искане във връзка с указанията, дадени от ВАС. 

 

адв. О.: Във връзка с указанията на ВАС моля да задължите ответния административен орган да представи последното поименно разписание на длъжностите в администрацията за дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси”, което е било в сила към 01.07.2015 г., като уточнявам, че се касае за това поименно разписание, което е действало до 30.06.2015 г. включително.

Молим да задължите административния орган да представи поименното разписание на длъжностите в администрацията, което е било утвърдено, считано от 01.02.2014 г.

Молим също така да задължите ответния административен орган да представи длъжностните характеристики за длъжностите без длъжността „началник отдел” в отдели „Управление на собствеността“ и „Обществени поръчки“ в дирекция „Управление на собствеността“, които длъжностни характеристики са били изготвени и утвърдени с оглед изведената с ПМС № 123/2015 г. промяна в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело.

Не можем да посочим конкретните наименования на отделните длъжности затова искаме длъжностните характеристики на всички, без „началник отдел”.

 

юк. А.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Относно исканията и указанията на ВАС ще представим исканите доказателства. С оглед на това, че същите се намират в архива на „Човешки ресурси”, отдел София ще ни трябва поне 14-дневен срок, за да ги представим.

 

 

Съдът като взе предвид изявленията на страните и предвид задължителните указания, дадени от ВАС в цитираното по-горе отменително решение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените до момента писмени доказателства.

Задължава ответника в 14-дневен срок, считано от днес, да изпрати за прилагане по делото на заверени екземпляри от последното поименно разписание преди промяната в длъжностното разписание от 01.07.2015 г., поименното разписание на длъжностите в администрацията, което е било утвърдено, считано от 01.02.2014 г. и длъжностните характеристики за длъжностите без длъжността „началник отдел” в отдели „Управление на собствеността“ и „Обществени поръчки“ в дирекция „Управление на собствеността“, които длъжностни характеристики са били изготвени и утвърдени с оглед изведената с ПМС № 123/2015 г. промяна в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело

Така указаните писмени доказателства следва да бъдат представени и в екземпляр за жалбоподателя.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.06.2017 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: