ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 14.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На четиринадесети септември                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 738 по описа за 2015 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Д., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - СОФИЯ, редовно уведомен, представлява се от старши юрисконсулт М. Л.-Т. с представено пълномощно, находящо се на лист 55 от делото.

 

Юрисконсулт Л.-Т.: Нямам възражения по хода на делото.

        

Съдът не констатира процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт Л.-Т.: Моля да оставите без разглеждане жалбата, поради факта, че АУПДВ № 01-6500/32440 от 28.07.2011г. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” е влязъл в сила, след като в указания 14-дневен срок от получаване на съобщението, същият не е бил обжалван. Считам, че жалбата е просрочена и като такава се явява недопустима. Видно от приложената по делото обратна разписка с подпис на получател лично на Д.Д., АУПДВ е връчен на 03.08.2011г. След изтичане на законоустановения срок за обжалване и при липса на депозирана жалба срещу издадения акт, административният акт е влязъл в законна сила. Видно от жалбата, на лицето е връчена покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. Поканата няма характер на индивидуален административен акт, с който се засягат права на длъжника, поради което не подлежи на съдебен контрол. Спазването на срока е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на една жалба. Просрочена жалбата е недопустима за разглеждане по същество. Приложена е обратната разписка с положен подпис лично от Д.Д..

 

         По повдигнато в днешно съдебно заседание от пълномощника на административния орган възражение за недопустимост на съдебното производство, поради просрочие на жалбата в каквато насока бяха изложени аргументи от юрисконсулт Л.-Т., съдът намира това процесуално възражение за неоснователно, като в тази връзка съобрази релевираните в жалбата възражения за нищожност на административния акт, които възражения за нищожност не обосновават извод за просрочие на оспорването, като в тази връзка съдът съобрази нормата на чл.149, ал.5 от АПК, с оглед на  което съдът счете възражението за неоснователно.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания акт.

 

Юрисконсулт Л.-Т.: Моля да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза, която да се извърши от вещо лице със специалност „Геодезия и картография”, което след като извърши проверка в ИСАК, извърши посещение на място в Министерството на земеделието и храните в качеството на орган, отговорен за поддръжката на СИЗП и се запознае с наличните сателитни снимки, да даде отговор на въпросите, които съм формулирала в молба, която представям на съда. Тъй като процесният акт е издаден въз основа на констатирани разминавания между допустимата за подпомагане площ, определена спрямо данните предоставени на ДФ „Земеделие” с писмо № 02-0409/3846 от 20.11.2009г. и данните предоставени на ДФ „Земеделие” с писмо № 02-0409/3554 от 09.12.2010г. в земеделските парцели декларирани от кандидата за кампания 2009г., в тази връзка са въпросите ми към съдебно-техническата експертиза.

 

 

Съдът по така направеното в днешно съдебно заседание доказателствено искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, намира същото за неоснователно, като в тази връзка констатира, че поставените от пълномощника на ответната страна въпроси към исканата експертиза съдът не констатира същите да са спорни по делото, още повече, че по отношение на тях няма оспорване в депозираната жалба. Доводите касаят единствено нищожност на акта, а не такива по същество, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на  пълномощника на ответната страна за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

 

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, доказателствени искания в депозираната жалба не се съдържат, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

 

Юрисконсулт Л.-Т.: Оспорвам подадената жалба като недопустима и неоснователна. Моля да ми бъде предоставен срок за писмени бележки и присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът дава на пълномощника на ответната страна 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: