ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 04.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На четвърти юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 738 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.К.Н., редовно призован, се явява лично и с адвокат К., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на община Айтос, редовно призован, се явява адвокат Б., преупълномощен от адвокат Г..

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Т.Р.Х., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата.

Нямаме други доказателствени искания, освен това, което е представено.

АДВОКАТ Б.: Оспорвам жалбата.

Представям кратко становище и копие от административната преписка. Няма да соча други доказателства

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от адвокат Б. в днешно съдебно заседание.

Предвид липсата на други доказателствени искания следва да бъде приключено съдебното дирене и даден ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и представените от адвокат Б. в днешно съдебно заседание заверени копия на заповед за откриване на процедура за провеждане на търгове с явно наддаване; заповед за назначаване на комисия; комплект тръжна документация по образец; заявление за участие, ведно с документи от Н.К.Н.; заявление за участие, ведно с документи от Т.Р.Х.; наддавателен лист; протокол на комисията и заповед за определяне на спечелил търга.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема  госпожо съдия, доверителят ми неоснователно е декласиран. Община Айтос неоснователно е декласирала доверителя ми от участие във въпросния търг за продажба на земеделска земя. Неговите документи са редовни. Той е декласиран единствено заради това, че не бил изправна страна в отношенията си с общината. Декласирането му произтича от една наредба на Общински съвет Айтос, с която на практика се дерогира действието на Закона за арендата в земеделието, както и на други нормативни актове, тъй като чрез нея се налага  едно индексиране на заварените договори за аренда. Не е възможно и допустимо по административен ред да се налагат промени в заварените граждански договори. Дори и § 4 и § 5 на тази наредба не създават пряко задължение за индексиране, а само да се изпратят  писма на заварените арендатори с покана същите да подпишат допълнителен анекс към заварените договори. Доверителят ми не може да носи отговорност и не е изправна страна само за това, че не е подписал анекс. Отношенията по договора за аренда са гражданскоправни. Там е казано при какви условия може да бъде изменен един аренден договор. Отделно от това тази материя се регулира от Закона за аренда в земеделието.

Моля да ни присъдите разноските по делото.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаема госпожо административен съдия, моля при постановяване на решение да съобразите следното, а именно, че е налице действащ подзаконов нормативен акт, а именно Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Моля също така да съобразите, че комисията следва да се съобрази с действащата уредба и не тя е органът, който следва да прецени има или няма задължение съответно да издаде документ за наличие или липса на задължение, а само трябва да се съобрази с издадените документи. При положение, че към заявлението от жалбоподателя, се съдържа удостоверение, в което е отбелязано, че същият е неизправен, неизряден по отношение на община Айтос, комисията правилно е преценила, че не следва да допуска кандидата до участие в тръжната процедура и го е декласирала. Тук изобщо не следва да се взема предвид при разрешаване  на настоящия спор наистина ли е настъпило обстоятелство, тъй като, както каза и жалбоподателят, това следва да се установи в един гражданскоправен спор. Комисията е обвързана от представения официален документ, какъвто твърдя, че представлява удостоверението, издадено от община Айтос, и прилагайки подзаконовия нормативен акт, правилно е декласирала участника и не го е допуснала. В този смисъл, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да ни присъдите направените разноски.

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ К.: Въпросната наредба на Общински съвет Айтос и най-вече §4 и §5, е нищожна тъй като противоречи на Закона за арендата и земеделието.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Случаят е следният – 20 дни след като печеля търг на общината за една бадемова градина, която е полуунищожена и трябва да я възстановя, ми определят тройно по-голяма сума над търга. Считат, че аз съм я спечелил на ниска цена и след 20 дни с покана за аренда ми казват три пъти по-голяма цена. Считам, че това нещо е ненормално да ме декласират.

АДВОКАТ Б.: Моля само да съобразите, че нищожността следва да е прогласена, доколкото тя не е прогласена, може да се прилага.

 

Съдът предоставя на страните 14-срок от днес за представяне на писмени бележки с допълнителни аргументи в защита на позицията си по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: