ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 31.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На тридесете и първи май                            две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 737  по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.С.А. редовно уведомен, се явява лично и с процесуален представител адв.Б.Г. от АК-Пловдив, с представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Д.А. редовно  уведомен,  се явява лично и с процесуален  представител адв.  Б.Г.  от АК-Пловдив, с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК РДНСК БУРГАС ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, редовно и своевременно призован,не изпраща представител.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Г.:Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че  не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ №5011/18.05.2017 година Община Созопол- дирекция „Устройство на територията“ е представила удостоверение, с което уведомява съдебния състав, че за поземлен имот с идентификатор 81178.61.917 по КК на гр.Черноморец не е бил наличен към 1986 година  подробен градоустройствен план.

Съдът докладва, че по делото с входящ №5434/29.05.2017 година  е постъпило становище от адв.Г., процесуален представител на жалбоподателя П.С.А.

АДВ.Г.-Моля да бъдат допуснати двамата свидетели, във връзка  с направенато от нас искане за спиране на производството.

Съдът след като констатира, че в предходното съдебно заседание, проведено на 03.05.2017 година е допуснал  разпита на свидетели намира, че следва да пристъпи към снемане на самоличност и разпит на явилите се свидетели, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Снема самоличността на свидетелите, както следва:

Н.Г.Б.-Роден на *** година, българин,български гражданин,неосъждан, ЕГН**********, без родство или особени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Р.И.Д.-Родена на *** година, българка, български граждани, неосъждана, ЕГН **********, без родство или особени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Съдът отведе от съдебната зала свидетеля Н.Б..

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля Д..

СВИДЕТЕЛЯТ Д.- Познавам жалбоподателите, съседи сме  през един имот са от моя, който се намира на Атия, в мест.“Митков мост“.Съседи сме от 1986 година, това е година, през която те дойдоха там, а ние сме там от 1968 година.Те строиха, като преди това там имаше нещо от предишния ползвател- постройка, нещо като къща.Те си построиха като дойдоха още 1986 година.Започнаха да строят друга и събориха тази, която беше на предишния ползвател.Те си построиха къща тухлена, която се състоеше от хол, две спални и веранда-едноетажна тухлена постройка.Не мога да кажа конкретни размери, едвали ще е повече от 35 квадрата.Тя си е в този вид и сега. През 1986 годин започнаха да я строят и до есента беше покрито всичко.

ВЪПРОС НА АДВ.Г.- Вие и жалбоподателите все още ли имате имоти там и все още ли сте съседи?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. –Да,  все още са там и се грижат за имота така, както се полага.

АДВ.Г.- Нямам повече въпроси към свидетелката.

Съдът въведе в съдебната зала свидетеля Н.Б..

СВИДЕТЕЛЯТ Б.- Познавам жалбоподателите.Ние сме съседи, дели ни една ограда, в мест.“Митков мост“.Съседи сме от 1986 година със сигурност, а аз съм по-отдавна  там. Аз помня предишния ползвател на имота.Той имаше едно бунгало, казваше се Т.. Когато П. дойде построи друга къща.Започна да строи и я довърши същата година.Покани ни да празнуваме раждането на дъщеря му С.. Къщата е същата и сега, тя е на един етаж, две стаи и хол.Тя е за лятна вила, без баня и тоалетна.Предполагам, че е до 35 кв.м., не съм я мерил.

ВЪПРОС НА АДВ.Г. –Имате ли спомени от строежа на къщата,  помагали  ли сте?

СВИДЕТЕЛЯТ Б.-Да, разбира се. Ние тогава бяхме млади, аз не съм бил майстор, но съм участвал, помагах му.

АДВ.Г.- Нямам повече доказателствени искания.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Г. - Подробно както в жалбата така и в искането за спиране на производството сме изложили твърдения, които подкрепяме с доказателства, че процесния строеж-къща се намира върху ползвателски имот, който попада под разпоредбата на § 4 и §4а от ПЗР на ЗСПЗЗ, поради което този обект, както става ясно и от свидетелските показания, построен преди 01.04.1997 година може да бъде обявен като търпим, като налице са  почти всички обстоятелства, изискуеми от § 16 от ЗУТ, с изключение на обстоятелствата, свързани със собствеността на имота, върху който е направена постройката.Тъй като това обстоятелство в момента е предмет на  съдебен спор  по гр.дело №5298/16 година по описа на Районен съд град Бургас считаме, че е от изключителна важност настоящето административно дело да бъде спряно, тъй като при присъждане на собствеността по давностно владение в резултат на гражданското дело, фактическия състав за обявяване на търпимост на процесната в това дело постройка ще бъде изпълнен, поради което молим да уважите направеното от нас искане.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:15  часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: