ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 03.05.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На трети май                                                  две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 737  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.С.А. редовно и своевременно призован се явява лично и с процесуален представител адв.Б.Г. от АК-Пловдив, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание .

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Д.А. редовно  и своевременно призован се явява лично и с процесуален  представител адв.  Б.Г.  от АК-Пловдив, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК РДНСК БУРГАС ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, редовно и своевременно призован,  изпраща за представител ю.к.А., с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

По хода на делото:

АДВ.Г.:Да се даде ход на делото.

Ю.К.А.:Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че  не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Съдът докладва, че по делото с входящ № 4284/28.04.2017 година  е постъпило искане за спиране на производството от жалбоподателите П.С.А. и Н.Д.А. на основание чл.229, ал.1,т.4 от ГПК,вр.чл.144 от АПК.

Ю.К.А.- Запозната съм с искането на жалбоподателите. Противопоставям се на така направеното искане за спиране на производството по административно дело №737/2017 година, тъй като считам че висящия граждански  спор не се явява преюдициален на настоящия  спор. В настоящият спор се касае за издаване  на заповед за премахване по реда на чл.225, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ.Собствеността на имота по никакъв начин не би могла да повлияе относно закоността на изградения процесен строеж, тъй като заповедта е насочена не към жалбоподателите в качеството им на собственици на земята, а именно като извършители на незаконен строеж, поради което считам, че искането за спиране е неоснователно и моля да оставите  същото без уважение.

АДВ.Г.-Поддържам искането, тъй  като считам, че установяването на собствеността е един от двата основни юридически факта, които административният орган  следва да установи безспорно за установяване на законността, а другото е относно годината на строеж.

Съдът като взе предвид становището на двете страни намира, че искането за спиране на административно дело №737/2017 година по описа на Административен съд-Бургас  не отговаря на  изискванията на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК вр.чл.144 АПК, поради което не са налице  предпоставките за спиране. Образуваното гражданско дело не се спори, че е с предмет правото на собственост, относно недвижим  имот, върху който е изграден посочения в административния акт като незоконен строеж.

По делото видно от приложената преписка липсва спор относно  авторството на строежа в лицето на двамата жалбоподатели, което обстоятелство и единствено то е от значение за конституирането им в това процесуално качество. Именно в тази връзка  по делото  не е конституиран по делото като  заинтересована  страна и вписания в кадастралните регистри към настоящия момент собственик на недвижимия имот.

В допълние следва да бъде посочено, че при преценка търпимостта  на строежа, предмет на настоящия спор и  в случай на установяване наличие на останалите препоставки за търпимост, съобразно установената дата на извършването му, съдът  с оглед  практиката на ВАС, съгласно която  не може да бъде  приет за търпим строеж, построен в чужд имот, без съгласието на собственика, ще прецени  дали в следващата фаза на съдебния спор са налице предпоствките за спиране на производството.

Воден от горните съобржения, съдът

         

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателите за спиране на производството по адм.д. №737/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ДОКЛАДВА делото както следва:

 

Производството по делото е образувано по жалба на П.С.А., ЕГН ********** и Н.Д.А., ЕГН  ********** *** и съдебен адрес:*** Констатинов“ №10, ет.4, офис№1 срещу Заповед № ДК-02-ЮИР-7/01.09.2016 година на Началника на РДНСК-Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат установен незаконен строеж „Едноетажна жилищна сграда“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 81178.61.917 по КК на гр.Черноморец, представляващ  ползвателски имот №107, в местност “Митков мост“, землище на гр.Черноморец.

В тежест на административният орган е да установи наличие на предпоставките на чл.225, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ,  а именно липсата на устройствен план за територията,   за която стрежа е реалзиран към момента на извършването му и липсата на строително разрешение за същия при реализиренето му.

Доколкото в жалбата на жалбоподателите са наведени доводи за търпимост на строежа това обстоятелство следва да бъде установено от същите с допустимите  по АПК и ГПК доказателствени средства, като на първо място доказан от тях следва да бъде момента на реализиране на сочения като незаконен строеж, като  след  изясняване на това обстоятелство по спора съдът служебно ще укаже на страните в коя от хипотезите на §16, съотвено §127 от ЗУТ попада твърдението на жалбоподателя и какви са обстоятелствата,  които същите следва да докажат  с оглед установяване на търпимостта на строежа.

Доколкото към настоящият момент в жалбата против оспорения административен акт се твърди построяване на същия през 1986 година, приложима е разпоредбата на §16, ал.1 от ЗУТ, съгласно която  доказано от жалбоподателя следва да бъде както обстоятелство, че за съответната територия към 1986 година е бил наличен действащ Подробен градоустройствен план, така и това, че извършения строеж съответства алтернативно или на правилата и нормите, действали по време на извършването му  или на тези уредени в ЗУТ, към момента на разглеждане на настоящия спор.

Съдът докалдва, че по делото са постъпили  наред  с жалбата и  писмени доказателства, а именно административния орган е приложил  административната  преписка с твърдение, че същата е приложена в цялост като приканва страните  за становища по отношение на жалбата и доказателствата.

АДВ.Г.-Поддържам жалбата. В изпълнение указанията на съда,  молим за следващото  съдебно заседание, да ни се даде възможност при режим на довеждане да бъде допуснат разпита на двама свидетели, за установяване годината на строежа и въвеждането му в експлоатация. Не възразявам  за приемане  на преписката. Считам, че същата е представена в пълнота.

Ю.К.А.- Оспорвам жалбата, като неоснователна. Моля да примете административната преписка, представена от административния орган. Към настоящия момент няма да соча други доказателства извън събраните. На направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателите не се противопоставям, да бъдат допуснати свидетели, но в частта на искането, относно годината на изграждане на процесния строеж. Що се касе за въвеждането  в експлоатация, считам че е недопустимо този факт да бъде установяван с разпита на свидетели. Считам, че факта за въвеждане в експлоатация на сграда може да се удостовери със съответния акт. В тази връзка се притовопоставям на втората част от искането, а именно, чрез свидетелски показания  да се установи въвеждане  в експлоатация на сграда.

Съдът като взе предвид становищата на страните намира, че искане за разпит на свидетели е основателно, относно обстоятелството, касаещо година на построяване, на извършване на спорния строеж, тий като въвеждането в експлоятация се удостоверява с официален писмен документ, поради което и воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА административна преписка, представена от административния орган.

ДОПУСКА при условията на довеждане разпита на двама свидетели, водени от жалбоподателите в следващото съдебно заседание,  относно обстоятелства свързани с момента на извършване на спорния строеж.

Що се касае до въпроса относно  обстоятелството наличен ли е бил  към 1986 година подробен градоустройствен план за  имот с идентификатор 81178.61.917 по кадастралната карта /КК/ на гр.Черноморец, бивш ползвателски имот №107 в мест.“Митков мост“ стар пл.№ 130 по плана на новообразуваните  имоти в същата местност, в землището на гр.Черноморец, съдът намира за необходимо служебно да изиска удостоверение от Община Созопол,  от където това обстоятелство да е видно.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗИСКВА  не по-късно от 7 дни  преди датата на следващото съдебно заседание от Община Созопол, представлявана от *** П.Р. да бъде представено удостоверение,  относно обстоятелството наличен ли е бил  към 1986 година подробен градоустройствен план за недвижимия имот с идентификатор 81178.61.917 по кадастралната карта /КК/ на гр.Черноморец, бивш ползвателски имот №107 в мест.“Митков мост“ стар пл.№ 130 по плана на новообразуваните  имоти в същата местност, в землището на гр.Черноморец, в който сочи  да е построен строежа, предмет на настоящия спор.

Съдът като взе придвид обстоятелството,  че към настоящия момент делото не  е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна намира, че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано, поради което и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 31.05.2017 година  от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: